Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

NT ATTENDANCE OF NOVEMBER 2023

NT ATTENDANCE OF NOVEMBER 2023

TOTAL WORKING DAYS 22

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Yakub Tambat220022
2Mr. Satish Jadhav202022
3Mr. Sunil Janaj193022
4Mr. Naziya Shiledar211022
5Mr. Bahubali Bhanaj220022
6Miss. Minaj Shiledar220022
7Mrs. Rekha Patil220022
8Miss. Supriya Umarani220022
9Mr. Shankar Banakare220022
10Miss. Pratiksha Kamble220022
11Mr. Raju Kudache220022
12Mr. Sanjay Lattimaradi220022
13Mr. Suryakant Bakare220022
14Mr. Ravikumar Asangi220022
15Mr. Sachin Janaj002222
16Mr.Raju Bhosale220022
17Mr. Ashok Kenchannavar220022
18Mr. Parashuram Vajire220022
19Mrs. Roopa Killikat210122
20Mrs Deepa Kamble220022
21Mrs. Ranjeeta Sanadi220022
22Mrs. Mahadevi Sanadi220022
23Mrs. Sushila Parit220022
24Mr. Santosh Koli220022
25Mrs. Rajashree Khokke220022
26Mr. Murugesh Mathapati100010
27Mr. Rahul Konnure220022
28Mr. Shrishail Kontevvagol220022
29Mr. Virupakshi Bubanale220022
30Mr. Shivaji Kitture220022
31Mr. Ramesh Band220022
32Mrs. Yellavva Belagali220022
33Mr. Deepak Jadhav220022
34Mr. Rohidas Kamble180018
35Mr. Sanju Jakate8008