Hospital Staff Attendance 2020

SNName of Hospital StaffJan
(Working Days
27)
1Dr. Basavaraj Ganti24
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali12
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty27
8Dr. Duradundi Gudasi27
9Dr. Sinjid R.27
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan27
12Dr. Shaista Jamadar27
13Dr. Vivek Solapurkar27
14Dr. Samarjeet Gaikwad25
15Dr. Samrat Patil27
16Dr. Nilesh Kapase27
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare27
19Dr. Akkatai Jatti27
20Dr. Mahadev Salagare27
21Dr. Janeshwari Kone27
22Dr. Jayashree Ullagaddi27
23Mr. Basavanni27
24Mr. Jinendra Ugare27
25Mr Raghavendra S27
26Miss Savita Chougule27
27Miss Asma Pinjar27
28Mr. Sameer Taral27
29Mr. Basavaraj Kokare27
30Mr Anil More27
31Mr Rahul Bubanale27
32Mr Sadashiv Khot27
33Mr Shrinivas Athani27
34Mrs Anita Sanadi27
35Mrs Reshma Kamble27
36Mrs Shobha Ghate27
37Mr Avadhut Athanikar27
38Mrs Pooja Shinde27
39Mr Yasin Tambat27
40Miss. Pooja Mone27
41Mrs Ashwini Kurundwade27
42Mr. Ankit Khombare27
43Mr. Rohit Samaje27
44Miss Shridevi Kalasappagol27
45Mrs Reshma Tangade27
46Mr. Shekharkumar Patil27
47Mr Nadeem Bepari27
48Mr Arjun Surani27
49Miss. Tejaswini Bandekar27
50Mr Shivraj Magadum27
51Mr Anand Halakate27
52Mrs Nirmala Honole27
53Mr Siddu Paddi27
54Mr Siddaram Uppar27
55Mrs Bharati Howal27
56Miss Reshma Kurane27
57Mrs Manjula Hosamani27
58Miss Preeti Patil26
59Mr Shivling Hukkeri27
60Mrs Mandakini Ghate27
61Miss Sudha Patil27
62Mr Uday Chougule24
63Mr Bahubali Bedkyale27
64Mrs Biba Malage27
65Mrs Lalita Malage27
66Mr Gulab Tambat27
67Mrs Prema Navi27
68Mrs Malashree Maishale27
69Mr Arun Koravi27
70Mr Rohit Kurade27
71Miss Lavanya Kamble27
72Dr. Savita Saptasagare27
73Miss Shridevi Kamble27
74Dr. Pramodini Patil27
75Mr Bharamu Iti27
76Mrs Vidya Ghate27
77Mr Hari Raymane27
78Mr Pundalik Kamble27
79Dr. Soumya27
SNName of Hospital StaffFeb
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti23
2Dr. S. S. Mathapathi21
3Dr. Kirankumar Mutnali16
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty23
8Dr. Duradundi Gudasi22
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar17
13Dr. Vivek Solapurkar22
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf16
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol23
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi23
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane22
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri23
61Mrs Mandakini Ghate23
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage23
66Mrs Lalita Malage23
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi23
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Soumya23
SNName of Hospital StaffMar
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi24
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya24
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya26
SNName of Hospital StaffApr
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare14
19Dr. Akkatai Jatti14
20Dr. Mahadev Salagare14
21Dr. Janeshwari Kone14
22Dr. Jayashree Ullagaddi14
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya14
SNName of Hospital StaffMay
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare18
19Dr. Akkatai Jatti19
20Dr. Mahadev Salagare19
21Dr. Janeshwari Kone18
22Dr. Jayashree Ullagaddi20
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade25
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya19
SNName of Hospital StaffJun
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya26
SNName of Hospital StaffJul
(Working Days
27)
1Dr. Basavaraj Ganti27
2Dr. S. S. Mathapathi27
3Dr. Kirankumar Mutnali27
4Dr. Kiran Khot27
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Abhijit Patil27
7Dr. Shailesh Shetty27
8Dr. Duradundi Gudasi27
9Dr. Sinjid R.27
10Dr. Jaydeep Aware27
11Dr. Yadu Gopan27
12Dr. Shaista Jamadar27
13Dr. Vivek Solapurkar27
14Dr. Samarjeet Gaikwad27
15Dr. Samrat Patil27
16Dr. Nilesh Kapase27
17Dr. Kavita Maitraiya27
18Dr. Sangeeta Gizare27
19Dr. Akkatai Jatti27
20Dr. Mahadev Salagare27
21Dr. Janeshwari Kone27
22Dr. Jayashree Ullagaddi27
23Dr. Nargis Nadaf27
24Mr. Basavanni27
25Mr. Jinendra Ugare27
26Mr Raghavendra S27
27Miss Savita Chougule27
28Miss Asma Pinjar27
29Mr. Sameer Taral27
30Mr. Basavaraj Kokare27
31Mr Anil More27
32Mr Rahul Bubanale27
33Mr Sadashiv Khot27
34Mr Shrinivas Athani27
35Mrs Anita Sanadi27
36Mrs Reshma Kamble27
37Mrs Shobha Ghate27
38Mr Avadhut Athanikar27
39Mrs Pooja Shinde27
40Mr Yasin Tambat27
41Miss. Pooja Mone27
42Mrs Ashwini Kurundwade27
43Mr. Ankit Khombare27
44Mr. Rohit Samaje27
45Miss Shridevi Kalasappagol27
46Mrs Reshma Tangade27
47Mr. Shekharkumar Patil27
48Mr Nadeem Bepari27
49Mr Arjun Surani27
50Miss. Tejaswini Bandekar27
51Mr Shivraj Magadum27
52Mr Anand Halakate27
53Mrs Nirmala Honole27
54Mr Siddu Paddi27
55Mr Siddaram Uppar27
56Mrs Bharati Howal27
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani27
59Miss Preeti Patil27
60Mr Shivling Hukkeri27
61Mrs Mandakini Ghate27
62Miss Sudha Patil27
63Mr Uday Chougule27
64Mr Bahubali Bedkyale27
65Mrs Biba Malage27
66Mrs Lalita Malage27
67Mr Gulab Tambat27
68Mrs Prema Navi27
69Mrs Malashree Maishale27
70Mr Arun Koravi27
71Mr Rohit Kurade27
72Miss Lavanya Kamble27
73Dr. Savita Saptasagare27
74Miss Shridevi Kamble27
75Dr. Pramodini Patil27
76Mr Bharamu Iti27
77Mrs Vidya Ghate27
78Mr Hari Raymane27
79Mr Pundalik Kamble27
80Dr. Soumya27
SNName of Hospital StaffAug
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti23
2Dr. S. S. Mathapathi22
3Dr. Kirankumar Mutnali23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty23
8Dr. Duradundi Gudasi23
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar23
13Dr. Vivek Solapurkar23
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf23
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol23
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi23
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane23
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri21
61Mrs Mandakini Ghate20
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage21
66Mrs Lalita Malage21
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi22
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Soumya23
SNName of Hospital StaffSep
(Working Days
25)
1Dr. Basavaraj Ganti25
2Dr. S. S. Mathapathi20
3Dr. Kirankumar Mutnali24
4Dr. Kiran Khot25
5Dr. Ajit Raval25
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty25
8Dr. Duradundi Gudasi24
9Dr. Sinjid R.25
10Dr. Jaydeep Aware25
11Dr. Yadu Gopan25
12Dr. Shaista Jamadar25
13Dr. Vivek Solapurkar25
14Dr. Samarjeet Gaikwad25
15Dr. Samrat Patil25
16Dr. Nilesh Kapase25
17Dr. Kavita Maitraiya25
18Dr. Sangeeta Gizare25
19Dr. Akkatai Jatti25
20Dr. Mahadev Salagare25
21Dr. Janeshwari Kone25
22Dr. Jayashree Ullagaddi25
23Dr. Nargis Nadaf25
24Mr. Basavanni25
25Mr. Jinendra Ugare25
26Mr Raghavendra S25
27Miss Savita Chougule25
28Miss Asma Pinjar25
29Mr. Sameer Taral25
30Mr. Basavaraj Kokare25
31Mr Anil More25
32Mr Rahul Bubanale25
33Mr Sadashiv Khot25
34Mr Shrinivas Athani25
35Mrs Anita Sanadi25
36Mrs Reshma Kamble25
37Mrs Shobha Ghate25
38Mr Avadhut Athanikar25
39Mrs Pooja Shinde25
40Mr Yasin Tambat25
41Miss. Pooja Mone25
42Mrs Ashwini Kurundwade25
43Mr. Ankit Khombare25
44Mr. Rohit Samaje25
45Miss Shridevi Kalasappagol25
46Mrs Reshma Tangade25
47Mr. Shekharkumar Patil25
48Mr Nadeem Bepari25
49Mr Arjun Surani25
50Miss. Tejaswini Bandekar25
51Mr Shivraj Magadum25
52Mr Anand Halakate25
53Mrs Nirmala Honole25
54Mr Siddu Paddi25
55Mr Siddaram Uppar25
56Mrs Bharati Howal25
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani25
59Miss Preeti Patil25
60Mr Shivling Hukkeri25
61Mrs Mandakini Ghate25
62Miss Sudha Patil25
63Mr Uday Chougule25
64Mr Bahubali Bedkyale25
65Mrs Biba Malage25
66Mrs Lalita Malage25
67Mr Gulab Tambat25
68Mrs Prema Navi25
69Mrs Malashree Maishale25
70Mr Arun Koravi25
71Mr Rohit Kurade25
72Miss Lavanya Kamble25
73Dr. Savita Saptasagare25
74Miss Shridevi Kamble25
75Dr. Pramodini Patil25
76Mr Bharamu Iti25
77Mrs Vidya Ghate25
78Mr Hari Raymane25
79Mr Pundalik Kamble25
SNName of Hospital StaffOct
(Working Days
24)
1Dr. Basavaraj Ganti22
2Dr. S. S. Mathapathi24
3Dr. Kirankumar Mutnali24
4Dr. Kiran Khot24
5Dr. Ajit Raval24
6Dr. Abhijit Patil24
7Dr. Shailesh Shetty24
8Dr. Duradundi Gudasi24
9Dr. Sinjid R.24
10Dr. Jaydeep Aware24
11Dr. Yadu Gopan24
12Dr. Shaista Jamadar24
13Dr. Vivek Solapurkar20
14Dr. Samarjeet Gaikwad24
15Dr. Samrat Patil24
16Dr. Nilesh Kapase24
17Dr. Kavita Maitraiya24
18Dr. Sangeeta Gizare24
19Dr. Akkatai Jatti24
20Dr. Mahadev Salagare24
21Dr. Janeshwari Kone24
22Dr. Jayashree Ullagaddi24
23Dr. Nargis Nadaf24
24Mr. Basavanni24
25Mr. Jinendra Ugare24
26Mr Raghavendra S24
27Miss Savita Chougule24
28Miss Asma Pinjar24
29Mr. Sameer Taral24
30Mr. Basavaraj Kokare24
31Mr Anil More24
32Mr Rahul Bubanale24
33Mr Sadashiv Khot24
34Mr Shrinivas Athani24
35Mrs Anita Sanadi24
36Mrs Reshma Kamble24
37Mrs Shobha Ghate24
38Mr Avadhut Athanikar24
39Mrs Pooja Shinde24
40Mr Yasin Tambat24
41Miss. Pooja Mone24
42Mrs Ashwini Kurundwade24
43Mr. Ankit Khombare24
44Mr. Rohit Samaje24
45Miss Shridevi Kalasappagol24
46Mrs Reshma Tangade24
47Mr. Shekharkumar Patil24
48Mr Nadeem Bepari24
49Mr Arjun Surani24
50Miss. Tejaswini Bandekar24
51Mr Shivraj Magadum24
52Mr Anand Halakate24
53Mrs Nirmala Honole24
54Mr Siddu Paddi24
55Mr Siddaram Uppar24
56Mrs Bharati Howal24
57Miss Reshma Kurane24
58Mrs Manjula Hosamani24
59Miss Preeti Patil24
60Mr Shivling Hukkeri24
61Mrs Mandakini Ghate24
62Miss Sudha Patil24
63Mr Uday Chougule24
64Mr Bahubali Bedkyale24
65Mrs Biba Malage24
66Mrs Lalita Malage24
67Mr Gulab Tambat24
68Mrs Prema Navi24
69Mrs Malashree Maishale24
70Mr Arun Koravi24
71Mr Rohit Kurade24
72Miss Lavanya Kamble24
73Dr. Savita Saptasagare24
74Miss Shridevi Kamble24
75Dr. Pramodini Patil24
76Mr Bharamu Iti24
77Mrs Vidya Ghate24
78Mr Hari Raymane24
79Mr Pundalik Kamble24
80Dr. Pooja Mahajan24
SNName of Hospital StaffNov
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti22
2Dr. S. S. Mathapathi23
3Dr. Kirankumar Mutnali19
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval21
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty21
8Dr. Duradundi Gudasi22
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar23
13Dr. Vivek Solapurkar19
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf23
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol13
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi11
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane23
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri23
61Mrs Mandakini Ghate23
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage23
66Mrs Lalita Malage23
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi23
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Pooja Mahajan22
81Mr Rohan Kante11
82Ms Roopali Badiger13
83Mr Vidya Bubnale11
84Mr Ramesh Kamble12
SNName of Hospital StaffDec
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti24
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali20
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval24
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi25
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar25
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare11
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Mr. Ankit Khombare26
42Mrs Reshma Tangade26
43Mr. Shekharkumar Patil26
44Mr Nadeem Bepari26
45Mr Arjun Surani26
46Miss. Tejaswini Bandekar26
47Mr Shivraj Magadum26
48Mr Anand Halakate26
49Mrs Nirmala Honole26
50Mr Siddaram Uppar26
51Mrs Bharati Howal26
52Miss Reshma Kurane26
53Mrs Manjula Hosamani26
54Miss Preeti Patil26
55Mr Shivling Hukkeri6
56Mrs Mandakini Ghate26
57Miss Sudha Patil26
58Mr Uday Chougule26
59Mr Bahubali Bedkyale8
60Mrs Biba Malage26
61Mrs Lalita Malage26
62Mr Gulab Tambat26
63Mrs Prema Navi26
64Mrs Malashree Maishale26
65Mr Arun Koravi26
66Mr Rohit Kurade26
67Miss Lavanya Kamble26
68Dr. Savita Saptasagare26
69Miss Shridevi Kamble26
70Dr. Pramodini Patil24
71Mr Bharamu Iti26
72Mrs Vidya Ghate26
73Mr Hari Raymane26
74Mr Pundalik Kamble26
75Dr. Pooja Mahajan25
76Mr Rohan Kante25
77Ms Roopali Badiger26
78Mr Vidya Bubnale24
79Mr Ramesh Kamble26
80Mr Babasab Panari26
81Mr Sandeep Magadum18
82Mr Prashant Magadum15
83Mr Malagouda Patil12
84Dr. Jetendra A. J.18

Hospital Staff Attendance 2021

JANUARY WORKING DAYS 25

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti232025
2Dr. S. S. Mathapathi250025
3Dr. Kirankumar Mutnali223025
4Dr. Kiran Khot250025
5Dr. Abhijit Patil232025
6Dr. Ajit Raval250025
7Dr. Shailesh Shetty232025
8Dr. Duradundi Gudasi241025
9Dr. Sinjid R.223025
10Dr. Jaydeep Aware232025
11Dr. Yadu Gopan196025
12Dr. Shaista Jamadar250025
13Dr. Vivek Solapurkar214025
14Dr. Samarjeet Gaikwad250025
15Dr. Samrat Patil250025
16Dr. Kavita Maitraiya190019
17Dr. Pooja Mahajan250025
18Dr. Jetendra A. J.250025
19Dr. Nilesh Kapase250025
20Dr. Sangeeta Gizare250025
21Dr. Akkatai Jatti250025
22Dr. Mahadev Salagare250025
23Dr. Janeshwari Kone250025
24Dr. Jayashree Ullagaddi250025
25Dr. Nargis Nadaf250025
26Mr. Basavanni250025
27Mr Raghavendra S250025
28Miss Savita Chougule250025
29Miss Asma Pinjar250025
30Mr. Sameer Taral250025
31Mr. Basavaraj Kokare250025
32Mr Shrinivas Athani250025
33Mr Anil More250025
34Mr Rahul Bubanale250025
35Mr Sadashiv Khot250025
36Mrs Anita Sanadi250025
37Mrs Reshma Kamble250025
38Mrs Shobha Ghate250025
39Mr Avadhut Athanikar250025
40Mrs Pooja Shinde250025
41Mr Yasin Tambat250025
42Ms Roopali Badiger250025
43Mr Babasab Panari250025
44Mr Rohan Kante232025
45Mr. Ankit Khombare250025
46Mr Vidya Bubnale205025
47Mrs Reshma Tangade250025
48Mr. Shekharkumar Patil250025
49Mr Nadeem Bepari250025
50Mr Arjun Surani250025
51Miss. Tejaswini Bandekar250025
52Mr Shivraj Magadum250025
53Mr Anand Halakate250025
54Mrs Nirmala Honole250025
55Mr Ramesh Kamble232025
56Mr Siddaram Uppar250025
57Mrs Bharati Howal250025
58Miss Reshma Kurane250025
59Mrs Manjula Hosamani250025
60Miss Preeti Patil250025
61Mrs Mandakini Ghate250025
62Miss Sudha Patil250025
63Mr Uday Chougule250025
64Mrs Biba Malage250025
65Mrs Lalita Malage250025
66Mr Gulab Tambat250025
67Mrs Prema Navi250025
68Mrs Malashree Maishale250025
69Mr Arun Koravi250025
70Mr Rohit Kurade250025
71Miss Lavanya Kamble250025
72Dr. Savita Saptasagare250025
73Miss Shridevi Kamble250025
74Dr. Pramodini Patil241025
75Mr Bharamu Iti250025
76Mrs Vidya Ghate250025
77Mr Hari Raymane250025
78Mr Pundalik Kamble250025
79Mr Sandeep Magadum250025
80Mr Prashant Magadum250025
81Mr Malagouda Patil250025

FEBRUARY WORKING DAYS 24

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti240024
2Dr. S. S. Mathapathi240024
3Dr. Kirankumar Mutnali222024
4Dr. Kiran Khot240024
5Dr. Abhijit Patil240024
6Dr. Ajit Raval204024
7Dr. Shailesh Shetty222024
8Dr. Duradundi Gudasi240024
9Dr. Sinjid R.140014
10Dr. Jaydeep Aware240024
11Dr. Yadu Gopan140014
12Dr. Shaista Jamadar222024
13Dr. Vivek Solapurkar204024
14Dr. Samarjeet Gaikwad240024
15Dr. Samrat Patil240024
16Dr. Pooja Mahajan240024
17Dr. Jetendra A. J.240024
18Dr. Nilesh Kapase240024
19Dr. Sangeeta Gizare240024
20Dr. Akkatai Jatti240024
21Dr. Mahadev Salagare240024
22Dr. Janeshwari Kone240024
23Dr. Jayashree Ullagaddi240024
24Dr. Nargis Nadaf240024
25Mr. Basavanni240024
26Mr Raghavendra S240024
27Mrs Savita Chougule240024
28Miss Asma Pinjar240024
29Mr. Sameer Taral240024
30Mr. Basavaraj Kokare240024
31Mr Shrinivas Athani240024
32Mr Anil More240024
33Mr Rahul Bubanale240024
34Mr Sadashiv Khot240024
35Mrs Anita Sanadi240024
36Mrs Reshma Kamble240024
37Mrs Shobha Ghate240024
38Mr Avadhut Athanikar240024
39Mrs Pooja Shinde240024
40Mr Yasin Tambat240024
41Ms Roopali Badiger240024
42Mr Babasab Panari240024
43Mr Rohan Kante240024
44Mr. Ankit Khombare240024
45Mr Vidya Bubnale222024
46Mrs Reshma Tangade240024
47Mr. Shekharkumar Patil240024
48Mr Nadeem Bepari240024
49Mr Arjun Surani240024
50Miss. Tejaswini Bandekar240024
51Mr Shivraj Magadum240024
52Mr Anand Halakate240024
53Mrs Nirmala Honole240024
54Mr Ramesh Kamble240024
55Mr Siddaram Uppar240024
56Mrs Bharati Howal240024
57Miss Reshma Kurane240024
58Miss Manjula Hosamani240024
59Miss Preeti Patil240024
60Mrs Mandakini Ghate240024
61Miss Sudha Patil240024
62Mr Uday Chougule240024
63Mrs Biba Malage240024
64Mrs Lalita Malage240024
65Mr Gulab Tambat240024
66Mrs Prema Navi240024
67Mrs Malashree Maishale240024
68Mr Arun Koravi240024
69Mr Rohit Kurade240024
70Miss Lavanya Kamble240024
71Dr. Savita Saptasagare240024
72Miss Shridevi Kamble240024
73Dr. Pramodini Patil231024
74Mr Bharamu Iti240024
75Mrs Vidya Ghate240024
76Mr Hari Raymane240024
77Mr Pundalik Kamble240024
78Mr Sandeep Magadum240024
79Mr Prashant Magadum240024
80Mr Malagouda Patil240024
81Dr. Siddhi Khot204024

MARCH WORKING DAYS 26

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti260026
2Dr. S. S. Mathapathi260026
3Dr. Kirankumar Mutnali242026
4Dr. Kiran Khot140014
5Dr. Abhijit Patil260026
6Dr. Ajit Raval242026
7Dr. Shailesh Shetty242026
8Dr. Duradundi Gudasi260026
9Dr. Jetendra A. J.260026
10Dr. Siddhi Khot260026
11Dr. Shaista Jamadar260026
12Dr. Vivek Solapurkar251026
13Dr. Samarjeet Gaikwad260026
14Dr. Samrat Patil251026
15Dr. Pooja Mahajan260026
16Dr. Nilesh Kapase260026
17Dr. Sangeeta Gizare260026
18Dr. Akkatai Jatti260026
19Dr. Mahadev Salagare260026
20Dr. Janeshwari Kone260026
21Dr. Jayashree Ullagaddi260026
22Dr. Nargis Nadaf260026
23Mr. Basavanni260026
24Mr Raghavendra S260026
25Mrs Savita Chougule260026
26Miss Asma Pinjar260026
27Mr. Sameer Taral260026
28Mr. Basavaraj Kokare260026
29Mr Shrinivas Athani260026
30Mr Anil More260026
31Mr Rahul Bubanale260026
32Mr Sadashiv Khot260026
33Mrs Anita Sanadi260026
34Mrs Reshma Kamble260026
35Mrs Shobha Ghate260026
36Mr Avadhut Athanikar260026
37Mrs Pooja Shinde260026
38Mr Yasin Tambat260026
39Ms Roopali Badiger260026
40Mr Babasab Panari260026
41Mr Rohan Kante260026
42Mr. Ankit Khombare260026
43Mr Vidya Bubnale260026
44Mrs Reshma Tangade260026
45Mr. Shekharkumar Patil260026
46Mr Nadeem Bepari260026
47Mr Arjun Surani260026
48Miss. Tejaswini Bandekar260026
49Mr Shivraj Magadum260026
50Mr Anand Halakate260026
51Mrs Nirmala Honole260026
52Mr Ramesh Kamble260026
53Mr Siddaram Uppar260026
54Mrs Bharati Howal260026
55Miss Reshma Kurane260026
56Miss Manjula Hosamani260026
57Miss Preeti Patil260026
58Mrs Mandakini Ghate260026
59Miss Sudha Patil260026
60Mr Uday Chougule260026
61Mrs Biba Malage260026
62Mrs Lalita Malage260026
63Mr Gulab Tambat260026
64Mrs Prema Navi260026
65Mrs Malashree Maishale260026
66Mr Arun Koravi260026
67Mr Rohit Kurade260026
68Miss Lavanya Kamble242026
69Dr. Savita Saptasagare260026
70Miss Shridevi Kamble260026
71Dr. Pramodini Patil260026
72Mr Bharamu Iti260026
73Mrs Vidya Ghate260026
74Mr Hari Raymane260026
75Mr Pundalik Kamble260026
76Mr Sandeep Magadum260026
77Mr Prashant Magadum260026
78Mr Malagouda Patil260026

APRIL WORKING DAYS 23

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti203023
2Dr. S. S. Mathapathi230023
3Dr. Kirankumar Mutnali221023
4Dr. Abhijit Patil230023
5Dr. Ajit Raval230023
6Dr. Shailesh Shetty167023
7Dr. Duradundi Gudasi221023
8Dr. Jetendra A. J.203023
9Dr. Siddhi Khot221023
10Dr. Shaista Jamadar230023
11Dr. Vivek Solapurkar212023
12Dr. Samarjeet Gaikwad230023
13Dr. Samrat Patil230023
14Dr. Pooja Mahajan221023
15Dr. Nilesh Kapase230023
16Dr. Sangeeta Gizare230023
17Dr. Akkatai Jatti230023
18Dr. Mahadev Salagare230023
19Dr. Janeshwari Kone230023
20Dr. Jayashree Ullagaddi230023
21Dr. Nargis Nadaf230023
22Mr. Basavanni230023
23Mr Raghavendra S230023
24Mrs Savita Chougule230023
25Miss Asma Pinjar230023
26Mr. Sameer Taral230023
27Mr. Basavaraj Kokare230023
28Mr Shrinivas Athani230023
29Mr Anil More230023
30Mr Rahul Bubanale230023
31Mr Sadashiv Khot230023
32Mrs Anita Sanadi230023
33Mrs Reshma Kamble230023
34Mrs Shobha Ghate230023
35Mr Avadhut Athanikar230023
36Mrs Pooja Shinde230023
37Mr Yasin Tambat230023
38Ms Roopali Badiger230023
39Mr Babasab Panari230023
40Mr Rohan Kante230023
41Mr. Ankit Khombare230023
42Mr Vidya Bubnale230023
43Mrs Reshma Tangade230023
44Mr. Shekharkumar Patil230023
45Mr Nadeem Bepari230023
46Mr Arjun Surani230023
47Miss. Tejaswini Bandekar230023
48Mr Shivraj Magadum230023
49Mr Anand Halakate230023
50Mrs Nirmala Honole230023
51Mr Ramesh Kamble230023
52Mr Siddaram Uppar230023
53Mrs Bharati Howal230023
54Miss Reshma Kurane230023
55Miss Manjula Hosamani230023
56Miss Preeti Patil230023
57Mrs Mandakini Ghate230023
58Miss Sudha Patil230023
59Mr Uday Chougule230023
60Mrs Biba Malage230023
61Mrs Lalita Malage230023
62Mr Gulab Tambat230023
63Mrs Prema Navi230023
64Mrs Malashree Maishale230023
65Mr Arun Koravi230023
66Mr Rohit Kurade230023
67Miss Lavanya Kamble230023
68Dr. Savita Saptasagare230023
69Miss Shridevi Kamble230023
70Dr. Pramodini Patil230023
71Mr Bharamu Iti230023
72Mrs Vidya Ghate230023
73Mr Hari Raymane230023
74Mr Pundalik Kamble230023
75Mr Sandeep Magadum230023
76Mr Prashant Magadum230023
77Mr Malagouda Patil230023
78Dr. Abhijeet Morale230023
79Dr. Vishal Chougule230023
80Dr. Pradeep Dhavale230023

MAY WORKING DAYS 25

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI250025
2DR S S MATHAPATI250025
3DR NILESH KAPSE250025
4DR SANGEETA GIZARE250025
5DR AKKATAI JATTI250025
6DR MAHADEV SALAGARE250025
7DR JANESHWARI KONE250025
8DR JAYASHREE ULLAGADDI250025
9DR NARGIS NADAF250025
10MR BASAVANNI S250025
11MR RAGHAVENDRA S250025
12MS SAVITA CHOUGULE250025
13MS ASMA PINJAR250025
14MR SAMEER TARAL250025
15MR BASAVRAJ KOKARE250025
16MR SHRINIVAS ATHANI250025
17MR ANIL MORE250025
18MR RAHUL BUBANALE250025
19MR SADASHIV KHOT250025
20MS ANITA SANADI250025
21MS RESHMA KAMBLE250025
22MS SHOBHA GHATE250025
23MR AVADHOOT ATHANIKAR250025
24MS POOJA SHINDE250025
25MR YASIN TAMBAT250025
26MS ROOPALI BADIGER250025
27MR BABASAB PANARI250025
28MR ROHAN KANTE250025
29MR ANKIT KHOMBARE250025
30MS VIDYA BUBANALE250025
31MS RESHMA TANGADE250025
32MR SHEKHAR PATIL250025
33MR NADEEM BEPARI250025
34MR ARJUN SURAVI250025
35MS TEJASHWINI B250025
36MR SHIVRAJ MAGADUM250025
37MR ANAND HALAKATE250025
38MS NIRMALA HONOLE250025
39MR RAMESH KAMBLE250025
40MR SHIDRAM UPPAR250025
41MS BHARATI HOWAL250025
42MS RESHMA KURANE250025
43MS MANJULA HOSAMANI250025
44MS PREETI PATIL250025
45MS MANDAKINI GHATE250025
46MS SUDHA PATIL250025
47MR UDAY CHOUGULE250025
48MS BIBA MALAGE250025
49MS LALITA MALAGE250025
50MR GULAB TAMBAT250025
51MS PREMA NAVI250025
52MS MALASHREE MAISHALE250025
53MR ARUN KORAVI250025
54MR ROHIT KURADE250025
55MS LAVANYA KAMBLE250025
56DR SAVITA SAPTASAGARE250025
57MS SHRIDEVI KAMBLE250025
58MR BHARAMU ITI250025
59MS VIDYA GHATE250025
60MR HARI RAYMANE250025
61MR PUNDALIK KAMBLE250025
62MR SANDEEP MAGADUM250025
63MR PRASHANT MAGADUM250025
64MR MALAGOUDA PATIL250025

JUNE WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S S MATHAPATI260026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE260026
5DR AKKATAI JATTI260026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI260026
9MR BASAVANNI S260026
10MR RAGHAVENDRA S260026
11MR BASAVRAJ KOKARE260026
12MR RAHUL BUBANALE260026
13MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
14MS POOJA SHINDE260026
15MR YASIN TAMBAT260026
16MR BABASAB PANARI260026
17MR ROHAN KANTE260026
18MS VIDYA BUBANALE260026
19MS RESHMA TANGADE260026
20MR SHEKHAR PATIL260026
21MR SHIVRAJ MAGADUM260026
22MR ANAND HALAKATE260026
23MS NIRMALA HONOLE260026
24MR SHIDRAM UPPAR260026
25MS BHARATI HOWAL260026
26MS SUDHA PATIL260026
27MR UDAY CHOUGULE260026
28MS BIBA MALAGE260026
29MS LALITA MALAGE260026
30MR GULAB TAMBAT260026
31MS PREMA NAVI260026
32DR SAVITA SAPTASAGARE260026
33MR BHARAMU ITI260026
34MR HARI RAYMANE260026
35MR SANDEEP MAGADUM260026
36MR PRASHANT MAGADUM260026
37MR MALAGOUDA PATIL260026
38DR RAJKUMAR BHARMADE260026
39DR RAJENDRA PATIL260026
40DR SATISH HONAMANI260026
41DR MALLIKARJUN PATTAR260026
42DR AMBUJA HULAGERI260026
43DR PATIL B.G260026
44DR KEERTI GUNDAKALLE260026
45MR RAJU TORASE260026
46MS ASHWINI SANKANNAVAR260026
47MS GIRIJA PATIL260026
48MS DEEPA VAJRAMATTI260026
49MR SHIVLING HUKKERI260026
50MR KIRAN KEMPI260026
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI260026
52MR KIRAN TALADMANI260026
53MR NINGAPPA YALLAIGOL260026
54MS PALLAVI POTDAR260026
55MS ARATI MALI260026
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR260026
57MR AMIT SAMAJE260026
58MS AKSHATA TOLE260026
59MS SACHINA PATIL260026
60MS RADHIKA JAMAKHANDI260026
61MR SANKET MANE260026
62MS VANITA NAIK260026
63MS JAYASHREE BHADRANAIK260026
64MS REKHA MALAGE260026
65MS SHRIDEVI NADUMANI260026
66MS SAPNA MAYANNAVAR260026
67MS LAXMI TALAKERI260026
68MS ASHWINI SANADI260026
69MS SAVITRI DARURE260026
70MS AISHWARYA TELI260026
71MS JYOTI GHEJI260026
72MS SUNDRAVVA SALIMANI260026
73MS RANI MALAGE260026
74MS ARATI PATIL260026
75MR PRATHAM KHOMBARE260026
76MS SANJANA KURE260026
77MR KARTIK MAGDUM260026
78MR BABASAB SADALGI260026
79MS AKASHI KAMBLE260026
80MR VENKATESH KURANE260026
81MR KALLAPPA KOLI260026

JULY WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S S MATHAPATI260026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE260026
5DR AKKATAI JATTI260026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI260026
9MR BASAVANNI S260026
10MR RAGHAVENDRA S260026
11MR BASAVRAJ KOKARE260026
12MR RAHUL BUBANALE260026
13MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
14MS POOJA SHINDE260026
15MR YASIN TAMBAT260026
16MR BABASAB PANARI260026
17MR ROHAN KANTE260026
18MS VIDYA BUBANALE260026
19MS RESHMA TANGADE260026
20MR SHEKHAR PATIL260026
21MR SHIVRAJ MAGADUM260026
22MR ANAND HALAKATE260026
23MS NIRMALA HONOLE260026
24MR SHIDRAM UPPAR260026
25MS BHARATI HOWAL260026
26MS SUDHA PATIL260026
27MR UDAY CHOUGULE260026
28MS BIBA MALAGE260026
29MS LALITA MALAGE260026
30MR GULAB TAMBAT260026
31MS PREMA NAVI260026
32DR SAVITA SAPTASAGARE260026
33MR BHARAMU ITI260026
34MR HARI RAYMANE260026
35MR SANDEEP MAGADUM260026
36MR PRASHANT MAGADUM260026
37MR MALAGOUDA PATIL260026
38DR RAJKUMAR BHARMADE260026
39DR RAJENDRA PATIL260026
40DR SATISH HONAMANI260026
41DR MALLIKARJUN PATTAR260026
42DR AMBUJA HULAGERI260026
43DR PATIL B.G260026
44DR KEERTI GUNDAKALLE260026
45MR RAJU TORASE260026
46MS ASHWINI SANKANNAVAR260026
47MS GIRIJA PATIL260026
48MS DEEPA VAJRAMATTI260026
49MR SHIVLING HUKKERI260026
50MR KIRAN KEMPI260026
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI260026
52MR KIRAN TALADMANI260026
53MR NINGAPPA YALLAIGOL260026
54MS PALLAVI POTDAR260026
55MS ARATI MALI260026
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR260026
57MR AMIT SAMAJE260026
58MS AKSHATA TOLE260026
59MS SACHINA PATIL260026
60MS RADHIKA JAMAKHANDI260026
61MR SANKET MANE260026
62MS VANITA NAIK260026
63MS JAYASHREE BHADRANAIK260026
64MS REKHA MALAGE260026
65MS SHRIDEVI NADUMANI260026
66MS SAPNA MAYANNAVAR260026
67MS LAXMI TALAKERI260026
68MS ASHWINI SANADI260026
69MS SAVITRI DARURE260026
70MS AISHWARYA TELI260026
71MS JYOTI GHEJI260026
72MS SUNDRAVVA SALIMANI260026
73MS RANI MALAGE260026
74MS ARATI PATIL260026
75MR PRATHAM KHOMBARE260026
76MS SANJANA KURE260026
77MR KARTIK MAGDUM260026
78MR BABASAB SADALGI260026
79MS AKASHI KAMBLE260026
80MR VENKATESH KURANE260026
81MR KALLAPPA KOLI260026
82MR AMASIDDA ODEYAR260026
83MS SAMEERA KABBUR260026
84MS MAYURI MORE260026
85MS MANJULA TALAKERI260026
86MRSACHIN KAMBLE260026
87MR MAHESH BALLARI260026
88MS NUTAN KURE260026
89MS SHOBHA SANADI260026
90MR RAJESH BALLARI260026
91MR ASHOK KENCHANNAVAR260026
92MR SACHIN MANGAJ260026
93MS GEETA MAISHALE260026

AUGUST WORKING DAYS 25

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI250025
2DR S S MATHAPATI250025
3DR NILESH KAPSE250025
4DR SANGEETA GIZARE250025
5DR AKKATAI JATTI250025
6DR MAHADEV SALAGARE250025
7DR JANESHWARI KONE250025
8DR JAYASHREE ULLAGADDI250025
9MR BASAVANNI S241025
10MR RAGHAVENDRA S250025
11MR BASAVRAJ KOKARE250025
12MR RAHUL BUBANALE250025
13MR AVADHOOT ATHANIKAR250025
14MS POOJA SHINDE250025
15MR YASIN TAMBAT250025
16MR BABASAB PANARI250025
17MR ROHAN KANTE250025
18MS VIDYA BUBANALE250025
19MS RESHMA TANGADE250025
20MR SHEKHAR PATIL250025
21MR SHIVRAJ MAGADUM250025
22MR ANAND HALAKATE250025
23MS NIRMALA HONOLE250025
24MR SHIDRAM UPPAR241025
25MS BHARATI HOWAL250025
26MS SUDHA PATIL232025
27MR UDAY CHOUGULE250025
28MS BIBA MALAGE250025
29MS LALITA MALAGE250025
30MR GULAB TAMBAT250025
31MS PREMA NAVI250025
32DR SAVITA SAPTASAGARE250025
33MR BHARAMU ITI250025
34MR HARI RAYMANE250025
35MR SANDEEP MAGADUM250025
36MR PRASHANT MAGADUM250025
37MR MALAGOUDA PATIL250025
38DR RAJKUMAR BHARMADE250025
39DR RAJENDRA PATIL250025
40DR SATISH HONAMANI250025
41DR MALLIKARJUN PATTAR250025
42DR AMBUJA HULAGERI250025
43DR PATIL B.G250025
44DR KEERTI GUNDAKALLE250025
45MR RAJU TORASE250025
46MS ASHWINI SANKANNAVAR250025
47MS GIRIJA PATIL250025
48MS DEEPA VAJRAMATTI250025
49MR SHIVLING HUKKERI250025
50MR KIRAN KEMPI250025
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI250025
52MR KIRAN TALADMANI250025
53MR NINGAPPA YALLAIGOL250025
54MS PALLAVI POTDAR250025
55MS ARATI MALI250025
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR241025
57MR AMIT SAMAJE241025
58MS AKSHATA TOLE241025
59MS SACHINA PATIL241025
60MS RADHIKA JAMAKHANDI241025
61MR SANKET MANE241025
62MS VANITA NAIK241025
63MS JAYASHREE BHADRANAIK250025
64MS REKHA MALAGE250025
65MS SHRIDEVI NADUMANI250025
66MS SAPNA MAYANNAVAR250025
67MS LAXMI TALAKERI250025
68MS ASHWINI SANADI250025
69MS SAVITRI DARURE250025
70MS AISHWARYA TELI250025
71MS JYOTI GHEJI250025
72MS SUNDRAVVA SALIMANI250025
73MS RANI MALAGE250025
74MS ARATI PATIL250025
75MR PRATHAM KHOMBARE250025
76MS SANJANA KURE250025
77MR KARTIK MAGDUM250025
78MR BABASAB SADALGI250025
79MS AKASHI KAMBLE250025
80MR VENKATESH KURANE250025
81MR KALLAPPA KOLI250025
82MR AMASIDDA ODEYAR241025
83MS SAMEERA KABBUR241025
84MS MAYURI MORE241025
85MS MANJULA TALAKERI250025
86MRSACHIN KAMBLE250025
87MR MAHESH BALLARI250025
88MS NUTAN KURE250025
89MS SHOBHA SANADI250025
90MR RAJESH BALLARI250025
91MR ASHOK KENCHANNAVAR250025
92MR SACHIN MANGAJ250025
93MS GEETA MAISHALE250025

SEPTEMBER WORKING DAYS 25

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI241025
2DR S S MATHAPATI250025
3DR NILESH KAPSE250025
4DR SANGEETA GIZARE250025
5DR AKKATAI JATTI250025
6DR MAHADEV SALAGARE250025
7DR JANESHWARI KONE250025
8DR JAYASHREE ULLAGADDI250025
9MR BASAVANNI S223025
10MR RAGHAVENDRA S223025
11MR BASAVRAJ KOKARE223025
12MR RAHUL BUBANALE250025
13MR AVADHOOT ATHANIKAR250025
14MS POOJA SHINDE250025
15MR YASIN TAMBAT250025
16MR BABASAB PANARI250025
17MR ROHAN KANTE250025
18MS VIDYA BUBANALE250025
19MS RESHMA TANGADE250025
20MR SHEKHAR PATIL250025
21MR SHIVRAJ MAGADUM250025
22MR ANAND HALAKATE250025
23MS NIRMALA HONOLE205025
24MR SHIDRAM UPPAR250025
25MS BHARATI HOWAL250025
26MS SUDHA PATIL214025
27MR UDAY CHOUGULE250025
28MS BIBA MALAGE250025
29MS LALITA MALAGE250025
30MR GULAB TAMBAT250025
31MS PREMA NAVI241025
32DR SAVITA SAPTASAGARE250025
33MR BHARAMU ITI250025
34MR HARI RAYMANE250025
35MR SANDEEP MAGADUM250025
36MR PRASHANT MAGADUM223025
37MR MALAGOUDA PATIL250025
38DR RAJKUMAR BHARMADE250025
39DR RAJENDRA PATIL250025
40DR SATISH HONAMANI250025
41DR MALLIKARJUN PATTAR250025
42DR AMBUJA HULAGERI250025
43DR PATIL B.G250025
44DR KEERTI GUNDAKALLE250025
45MR RAJU TORASE223025
46MS ASHWINI SANKANNAVAR223025
47MS GIRIJA PATIL223025
48MS DEEPA VAJRAMATTI223025
49MR SHIVLING HUKKERI214025
50MR KIRAN KEMPI223025
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI223025
52MR KIRAN TALADMANI223025
53MR NINGAPPA YALLAIGOL223025
54MS PALLAVI POTDAR223025
55MS ARATI MALI223025
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR223025
57MR AMIT SAMAJE223025
58MS AKSHATA TOLE223025
59MS SACHINA PATIL223025
60MS RADHIKA JAMAKHANDI223025
61MR SANKET MANE223025
62MS VANITA NAIK223025
63MS JAYASHREE BHADRANAIK241025
64MS REKHA MALAGE241025
65MS SHRIDEVI NADUMANI232025
66MS SAPNA MAYANNAVAR241025
67MS LAXMI TALAKERI250025
68MS ASHWINI SANADI250025
69MS SAVITRI DARURE250025
70MS AISHWARYA TELI250025
71MS JYOTI GHEJI250025
72MS SUNDRAVVA SALIMANI250025
73MS RANI MALAGE250025
74MS ARATI PATIL250025
75MR PRATHAM KHOMBARE250025
76MS SANJANA KURE250025
77MR KARTIK MAGDUM250025
78MR BABASAB SADALGI250025
79MS AKASHI KAMBLE250025
80MR VENKATESH KURANE250025
81MR KALLAPPA KOLI250025
82MR AMASIDDA ODEYAR250025
83MS SAMEERA KABBUR250025
84MS MAYURI MORE250025
85MS MANJULA TALAKERI250025
86MRSACHIN KAMBLE250025
87MR MAHESH BALLARI250025
88MS NUTAN KURE250025
89MS SHOBHA SANADI250025
90MR RAJESH BALLARI241025
91MR ASHOK KENCHANNAVAR241025
92MR SACHIN MANGAJ223025
93MS GEETA MAISHALE250025