Hospital Staff Attendance 2020

SNName of Hospital StaffJan
(Working Days
27)
1Dr. Basavaraj Ganti24
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali12
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty27
8Dr. Duradundi Gudasi27
9Dr. Sinjid R.27
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan27
12Dr. Shaista Jamadar27
13Dr. Vivek Solapurkar27
14Dr. Samarjeet Gaikwad25
15Dr. Samrat Patil27
16Dr. Nilesh Kapase27
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare27
19Dr. Akkatai Jatti27
20Dr. Mahadev Salagare27
21Dr. Janeshwari Kone27
22Dr. Jayashree Ullagaddi27
23Mr. Basavanni27
24Mr. Jinendra Ugare27
25Mr Raghavendra S27
26Miss Savita Chougule27
27Miss Asma Pinjar27
28Mr. Sameer Taral27
29Mr. Basavaraj Kokare27
30Mr Anil More27
31Mr Rahul Bubanale27
32Mr Sadashiv Khot27
33Mr Shrinivas Athani27
34Mrs Anita Sanadi27
35Mrs Reshma Kamble27
36Mrs Shobha Ghate27
37Mr Avadhut Athanikar27
38Mrs Pooja Shinde27
39Mr Yasin Tambat27
40Miss. Pooja Mone27
41Mrs Ashwini Kurundwade27
42Mr. Ankit Khombare27
43Mr. Rohit Samaje27
44Miss Shridevi Kalasappagol27
45Mrs Reshma Tangade27
46Mr. Shekharkumar Patil27
47Mr Nadeem Bepari27
48Mr Arjun Surani27
49Miss. Tejaswini Bandekar27
50Mr Shivraj Magadum27
51Mr Anand Halakate27
52Mrs Nirmala Honole27
53Mr Siddu Paddi27
54Mr Siddaram Uppar27
55Mrs Bharati Howal27
56Miss Reshma Kurane27
57Mrs Manjula Hosamani27
58Miss Preeti Patil26
59Mr Shivling Hukkeri27
60Mrs Mandakini Ghate27
61Miss Sudha Patil27
62Mr Uday Chougule24
63Mr Bahubali Bedkyale27
64Mrs Biba Malage27
65Mrs Lalita Malage27
66Mr Gulab Tambat27
67Mrs Prema Navi27
68Mrs Malashree Maishale27
69Mr Arun Koravi27
70Mr Rohit Kurade27
71Miss Lavanya Kamble27
72Dr. Savita Saptasagare27
73Miss Shridevi Kamble27
74Dr. Pramodini Patil27
75Mr Bharamu Iti27
76Mrs Vidya Ghate27
77Mr Hari Raymane27
78Mr Pundalik Kamble27
79Dr. Soumya27
SNName of Hospital StaffFeb
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti23
2Dr. S. S. Mathapathi21
3Dr. Kirankumar Mutnali16
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty23
8Dr. Duradundi Gudasi22
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar17
13Dr. Vivek Solapurkar22
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf16
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol23
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi23
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane22
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri23
61Mrs Mandakini Ghate23
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage23
66Mrs Lalita Malage23
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi23
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Soumya23
SNName of Hospital StaffMar
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi24
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya24
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya26
SNName of Hospital StaffApr
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare14
19Dr. Akkatai Jatti14
20Dr. Mahadev Salagare14
21Dr. Janeshwari Kone14
22Dr. Jayashree Ullagaddi14
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya14
SNName of Hospital StaffMay
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare18
19Dr. Akkatai Jatti19
20Dr. Mahadev Salagare19
21Dr. Janeshwari Kone18
22Dr. Jayashree Ullagaddi20
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade25
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya19
SNName of Hospital StaffJun
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya26
SNName of Hospital StaffJul
(Working Days
27)
1Dr. Basavaraj Ganti27
2Dr. S. S. Mathapathi27
3Dr. Kirankumar Mutnali27
4Dr. Kiran Khot27
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Abhijit Patil27
7Dr. Shailesh Shetty27
8Dr. Duradundi Gudasi27
9Dr. Sinjid R.27
10Dr. Jaydeep Aware27
11Dr. Yadu Gopan27
12Dr. Shaista Jamadar27
13Dr. Vivek Solapurkar27
14Dr. Samarjeet Gaikwad27
15Dr. Samrat Patil27
16Dr. Nilesh Kapase27
17Dr. Kavita Maitraiya27
18Dr. Sangeeta Gizare27
19Dr. Akkatai Jatti27
20Dr. Mahadev Salagare27
21Dr. Janeshwari Kone27
22Dr. Jayashree Ullagaddi27
23Dr. Nargis Nadaf27
24Mr. Basavanni27
25Mr. Jinendra Ugare27
26Mr Raghavendra S27
27Miss Savita Chougule27
28Miss Asma Pinjar27
29Mr. Sameer Taral27
30Mr. Basavaraj Kokare27
31Mr Anil More27
32Mr Rahul Bubanale27
33Mr Sadashiv Khot27
34Mr Shrinivas Athani27
35Mrs Anita Sanadi27
36Mrs Reshma Kamble27
37Mrs Shobha Ghate27
38Mr Avadhut Athanikar27
39Mrs Pooja Shinde27
40Mr Yasin Tambat27
41Miss. Pooja Mone27
42Mrs Ashwini Kurundwade27
43Mr. Ankit Khombare27
44Mr. Rohit Samaje27
45Miss Shridevi Kalasappagol27
46Mrs Reshma Tangade27
47Mr. Shekharkumar Patil27
48Mr Nadeem Bepari27
49Mr Arjun Surani27
50Miss. Tejaswini Bandekar27
51Mr Shivraj Magadum27
52Mr Anand Halakate27
53Mrs Nirmala Honole27
54Mr Siddu Paddi27
55Mr Siddaram Uppar27
56Mrs Bharati Howal27
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani27
59Miss Preeti Patil27
60Mr Shivling Hukkeri27
61Mrs Mandakini Ghate27
62Miss Sudha Patil27
63Mr Uday Chougule27
64Mr Bahubali Bedkyale27
65Mrs Biba Malage27
66Mrs Lalita Malage27
67Mr Gulab Tambat27
68Mrs Prema Navi27
69Mrs Malashree Maishale27
70Mr Arun Koravi27
71Mr Rohit Kurade27
72Miss Lavanya Kamble27
73Dr. Savita Saptasagare27
74Miss Shridevi Kamble27
75Dr. Pramodini Patil27
76Mr Bharamu Iti27
77Mrs Vidya Ghate27
78Mr Hari Raymane27
79Mr Pundalik Kamble27
80Dr. Soumya27
SNName of Hospital StaffAug
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti23
2Dr. S. S. Mathapathi22
3Dr. Kirankumar Mutnali23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty23
8Dr. Duradundi Gudasi23
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar23
13Dr. Vivek Solapurkar23
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf23
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol23
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi23
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane23
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri21
61Mrs Mandakini Ghate20
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage21
66Mrs Lalita Malage21
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi22
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Soumya23
SNName of Hospital StaffSep
(Working Days
25)
1Dr. Basavaraj Ganti25
2Dr. S. S. Mathapathi20
3Dr. Kirankumar Mutnali24
4Dr. Kiran Khot25
5Dr. Ajit Raval25
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty25
8Dr. Duradundi Gudasi24
9Dr. Sinjid R.25
10Dr. Jaydeep Aware25
11Dr. Yadu Gopan25
12Dr. Shaista Jamadar25
13Dr. Vivek Solapurkar25
14Dr. Samarjeet Gaikwad25
15Dr. Samrat Patil25
16Dr. Nilesh Kapase25
17Dr. Kavita Maitraiya25
18Dr. Sangeeta Gizare25
19Dr. Akkatai Jatti25
20Dr. Mahadev Salagare25
21Dr. Janeshwari Kone25
22Dr. Jayashree Ullagaddi25
23Dr. Nargis Nadaf25
24Mr. Basavanni25
25Mr. Jinendra Ugare25
26Mr Raghavendra S25
27Miss Savita Chougule25
28Miss Asma Pinjar25
29Mr. Sameer Taral25
30Mr. Basavaraj Kokare25
31Mr Anil More25
32Mr Rahul Bubanale25
33Mr Sadashiv Khot25
34Mr Shrinivas Athani25
35Mrs Anita Sanadi25
36Mrs Reshma Kamble25
37Mrs Shobha Ghate25
38Mr Avadhut Athanikar25
39Mrs Pooja Shinde25
40Mr Yasin Tambat25
41Miss. Pooja Mone25
42Mrs Ashwini Kurundwade25
43Mr. Ankit Khombare25
44Mr. Rohit Samaje25
45Miss Shridevi Kalasappagol25
46Mrs Reshma Tangade25
47Mr. Shekharkumar Patil25
48Mr Nadeem Bepari25
49Mr Arjun Surani25
50Miss. Tejaswini Bandekar25
51Mr Shivraj Magadum25
52Mr Anand Halakate25
53Mrs Nirmala Honole25
54Mr Siddu Paddi25
55Mr Siddaram Uppar25
56Mrs Bharati Howal25
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani25
59Miss Preeti Patil25
60Mr Shivling Hukkeri25
61Mrs Mandakini Ghate25
62Miss Sudha Patil25
63Mr Uday Chougule25
64Mr Bahubali Bedkyale25
65Mrs Biba Malage25
66Mrs Lalita Malage25
67Mr Gulab Tambat25
68Mrs Prema Navi25
69Mrs Malashree Maishale25
70Mr Arun Koravi25
71Mr Rohit Kurade25
72Miss Lavanya Kamble25
73Dr. Savita Saptasagare25
74Miss Shridevi Kamble25
75Dr. Pramodini Patil25
76Mr Bharamu Iti25
77Mrs Vidya Ghate25
78Mr Hari Raymane25
79Mr Pundalik Kamble25
SNName of Hospital StaffOct
(Working Days
24)
1Dr. Basavaraj Ganti22
2Dr. S. S. Mathapathi24
3Dr. Kirankumar Mutnali24
4Dr. Kiran Khot24
5Dr. Ajit Raval24
6Dr. Abhijit Patil24
7Dr. Shailesh Shetty24
8Dr. Duradundi Gudasi24
9Dr. Sinjid R.24
10Dr. Jaydeep Aware24
11Dr. Yadu Gopan24
12Dr. Shaista Jamadar24
13Dr. Vivek Solapurkar20
14Dr. Samarjeet Gaikwad24
15Dr. Samrat Patil24
16Dr. Nilesh Kapase24
17Dr. Kavita Maitraiya24
18Dr. Sangeeta Gizare24
19Dr. Akkatai Jatti24
20Dr. Mahadev Salagare24
21Dr. Janeshwari Kone24
22Dr. Jayashree Ullagaddi24
23Dr. Nargis Nadaf24
24Mr. Basavanni24
25Mr. Jinendra Ugare24
26Mr Raghavendra S24
27Miss Savita Chougule24
28Miss Asma Pinjar24
29Mr. Sameer Taral24
30Mr. Basavaraj Kokare24
31Mr Anil More24
32Mr Rahul Bubanale24
33Mr Sadashiv Khot24
34Mr Shrinivas Athani24
35Mrs Anita Sanadi24
36Mrs Reshma Kamble24
37Mrs Shobha Ghate24
38Mr Avadhut Athanikar24
39Mrs Pooja Shinde24
40Mr Yasin Tambat24
41Miss. Pooja Mone24
42Mrs Ashwini Kurundwade24
43Mr. Ankit Khombare24
44Mr. Rohit Samaje24
45Miss Shridevi Kalasappagol24
46Mrs Reshma Tangade24
47Mr. Shekharkumar Patil24
48Mr Nadeem Bepari24
49Mr Arjun Surani24
50Miss. Tejaswini Bandekar24
51Mr Shivraj Magadum24
52Mr Anand Halakate24
53Mrs Nirmala Honole24
54Mr Siddu Paddi24
55Mr Siddaram Uppar24
56Mrs Bharati Howal24
57Miss Reshma Kurane24
58Mrs Manjula Hosamani24
59Miss Preeti Patil24
60Mr Shivling Hukkeri24
61Mrs Mandakini Ghate24
62Miss Sudha Patil24
63Mr Uday Chougule24
64Mr Bahubali Bedkyale24
65Mrs Biba Malage24
66Mrs Lalita Malage24
67Mr Gulab Tambat24
68Mrs Prema Navi24
69Mrs Malashree Maishale24
70Mr Arun Koravi24
71Mr Rohit Kurade24
72Miss Lavanya Kamble24
73Dr. Savita Saptasagare24
74Miss Shridevi Kamble24
75Dr. Pramodini Patil24
76Mr Bharamu Iti24
77Mrs Vidya Ghate24
78Mr Hari Raymane24
79Mr Pundalik Kamble24
80Dr. Pooja Mahajan24
SNName of Hospital StaffNov
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti22
2Dr. S. S. Mathapathi23
3Dr. Kirankumar Mutnali19
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval21
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty21
8Dr. Duradundi Gudasi22
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar23
13Dr. Vivek Solapurkar19
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf23
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol13
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi11
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane23
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri23
61Mrs Mandakini Ghate23
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage23
66Mrs Lalita Malage23
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi23
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Pooja Mahajan22
81Mr Rohan Kante11
82Ms Roopali Badiger13
83Mr Vidya Bubnale11
84Mr Ramesh Kamble12
SNName of Hospital StaffDec
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti24
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali20
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval24
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi25
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar25
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare11
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Mr. Ankit Khombare26
42Mrs Reshma Tangade26
43Mr. Shekharkumar Patil26
44Mr Nadeem Bepari26
45Mr Arjun Surani26
46Miss. Tejaswini Bandekar26
47Mr Shivraj Magadum26
48Mr Anand Halakate26
49Mrs Nirmala Honole26
50Mr Siddaram Uppar26
51Mrs Bharati Howal26
52Miss Reshma Kurane26
53Mrs Manjula Hosamani26
54Miss Preeti Patil26
55Mr Shivling Hukkeri6
56Mrs Mandakini Ghate26
57Miss Sudha Patil26
58Mr Uday Chougule26
59Mr Bahubali Bedkyale8
60Mrs Biba Malage26
61Mrs Lalita Malage26
62Mr Gulab Tambat26
63Mrs Prema Navi26
64Mrs Malashree Maishale26
65Mr Arun Koravi26
66Mr Rohit Kurade26
67Miss Lavanya Kamble26
68Dr. Savita Saptasagare26
69Miss Shridevi Kamble26
70Dr. Pramodini Patil24
71Mr Bharamu Iti26
72Mrs Vidya Ghate26
73Mr Hari Raymane26
74Mr Pundalik Kamble26
75Dr. Pooja Mahajan25
76Mr Rohan Kante25
77Ms Roopali Badiger26
78Mr Vidya Bubnale24
79Mr Ramesh Kamble26
80Mr Babasab Panari26
81Mr Sandeep Magadum18
82Mr Prashant Magadum15
83Mr Malagouda Patil12
84Dr. Jetendra A. J.18

Hospital Staff Attendance 2021

JANUARY WORKING DAYS 25

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti232025
2Dr. S. S. Mathapathi250025
3Dr. Kirankumar Mutnali223025
4Dr. Kiran Khot250025
5Dr. Abhijit Patil232025
6Dr. Ajit Raval250025
7Dr. Shailesh Shetty232025
8Dr. Duradundi Gudasi241025
9Dr. Sinjid R.223025
10Dr. Jaydeep Aware232025
11Dr. Yadu Gopan196025
12Dr. Shaista Jamadar250025
13Dr. Vivek Solapurkar214025
14Dr. Samarjeet Gaikwad250025
15Dr. Samrat Patil250025
16Dr. Kavita Maitraiya190019
17Dr. Pooja Mahajan250025
18Dr. Jetendra A. J.250025
19Dr. Nilesh Kapase250025
20Dr. Sangeeta Gizare250025
21Dr. Akkatai Jatti250025
22Dr. Mahadev Salagare250025
23Dr. Janeshwari Kone250025
24Dr. Jayashree Ullagaddi250025
25Dr. Nargis Nadaf250025
26Mr. Basavanni250025
27Mr Raghavendra S250025
28Miss Savita Chougule250025
29Miss Asma Pinjar250025
30Mr. Sameer Taral250025
31Mr. Basavaraj Kokare250025
32Mr Shrinivas Athani250025
33Mr Anil More250025
34Mr Rahul Bubanale250025
35Mr Sadashiv Khot250025
36Mrs Anita Sanadi250025
37Mrs Reshma Kamble250025
38Mrs Shobha Ghate250025
39Mr Avadhut Athanikar250025
40Mrs Pooja Shinde250025
41Mr Yasin Tambat250025
42Ms Roopali Badiger250025
43Mr Babasab Panari250025
44Mr Rohan Kante232025
45Mr. Ankit Khombare250025
46Mr Vidya Bubnale205025
47Mrs Reshma Tangade250025
48Mr. Shekharkumar Patil250025
49Mr Nadeem Bepari250025
50Mr Arjun Surani250025
51Miss. Tejaswini Bandekar250025
52Mr Shivraj Magadum250025
53Mr Anand Halakate250025
54Mrs Nirmala Honole250025
55Mr Ramesh Kamble232025
56Mr Siddaram Uppar250025
57Mrs Bharati Howal250025
58Miss Reshma Kurane250025
59Mrs Manjula Hosamani250025
60Miss Preeti Patil250025
61Mrs Mandakini Ghate250025
62Miss Sudha Patil250025
63Mr Uday Chougule250025
64Mrs Biba Malage250025
65Mrs Lalita Malage250025
66Mr Gulab Tambat250025
67Mrs Prema Navi250025
68Mrs Malashree Maishale250025
69Mr Arun Koravi250025
70Mr Rohit Kurade250025
71Miss Lavanya Kamble250025
72Dr. Savita Saptasagare250025
73Miss Shridevi Kamble250025
74Dr. Pramodini Patil241025
75Mr Bharamu Iti250025
76Mrs Vidya Ghate250025
77Mr Hari Raymane250025
78Mr Pundalik Kamble250025
79Mr Sandeep Magadum250025
80Mr Prashant Magadum250025
81Mr Malagouda Patil250025