Hospital Staff Attendance 2020

SNName of Hospital StaffJan
(Working Days
27)
1Dr. Basavaraj Ganti24
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali12
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty27
8Dr. Duradundi Gudasi27
9Dr. Sinjid R.27
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan27
12Dr. Shaista Jamadar27
13Dr. Vivek Solapurkar27
14Dr. Samarjeet Gaikwad25
15Dr. Samrat Patil27
16Dr. Nilesh Kapase27
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare27
19Dr. Akkatai Jatti27
20Dr. Mahadev Salagare27
21Dr. Janeshwari Kone27
22Dr. Jayashree Ullagaddi27
23Mr. Basavanni27
24Mr. Jinendra Ugare27
25Mr Raghavendra S27
26Miss Savita Chougule27
27Miss Asma Pinjar27
28Mr. Sameer Taral27
29Mr. Basavaraj Kokare27
30Mr Anil More27
31Mr Rahul Bubanale27
32Mr Sadashiv Khot27
33Mr Shrinivas Athani27
34Mrs Anita Sanadi27
35Mrs Reshma Kamble27
36Mrs Shobha Ghate27
37Mr Avadhut Athanikar27
38Mrs Pooja Shinde27
39Mr Yasin Tambat27
40Miss. Pooja Mone27
41Mrs Ashwini Kurundwade27
42Mr. Ankit Khombare27
43Mr. Rohit Samaje27
44Miss Shridevi Kalasappagol27
45Mrs Reshma Tangade27
46Mr. Shekharkumar Patil27
47Mr Nadeem Bepari27
48Mr Arjun Surani27
49Miss. Tejaswini Bandekar27
50Mr Shivraj Magadum27
51Mr Anand Halakate27
52Mrs Nirmala Honole27
53Mr Siddu Paddi27
54Mr Siddaram Uppar27
55Mrs Bharati Howal27
56Miss Reshma Kurane27
57Mrs Manjula Hosamani27
58Miss Preeti Patil26
59Mr Shivling Hukkeri27
60Mrs Mandakini Ghate27
61Miss Sudha Patil27
62Mr Uday Chougule24
63Mr Bahubali Bedkyale27
64Mrs Biba Malage27
65Mrs Lalita Malage27
66Mr Gulab Tambat27
67Mrs Prema Navi27
68Mrs Malashree Maishale27
69Mr Arun Koravi27
70Mr Rohit Kurade27
71Miss Lavanya Kamble27
72Dr. Savita Saptasagare27
73Miss Shridevi Kamble27
74Dr. Pramodini Patil27
75Mr Bharamu Iti27
76Mrs Vidya Ghate27
77Mr Hari Raymane27
78Mr Pundalik Kamble27
79Dr. Soumya27
SNName of Hospital StaffFeb
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti23
2Dr. S. S. Mathapathi21
3Dr. Kirankumar Mutnali16
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty23
8Dr. Duradundi Gudasi22
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar17
13Dr. Vivek Solapurkar22
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf16
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol23
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi23
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane22
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri23
61Mrs Mandakini Ghate23
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage23
66Mrs Lalita Malage23
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi23
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Soumya23
SNName of Hospital StaffMar
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi24
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya24
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya26
SNName of Hospital StaffApr
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare14
19Dr. Akkatai Jatti14
20Dr. Mahadev Salagare14
21Dr. Janeshwari Kone14
22Dr. Jayashree Ullagaddi14
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya14
SNName of Hospital StaffMay
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare18
19Dr. Akkatai Jatti19
20Dr. Mahadev Salagare19
21Dr. Janeshwari Kone18
22Dr. Jayashree Ullagaddi20
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade25
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane26
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya19
SNName of Hospital StaffJun
(Working Days 26)
1Dr. Basavaraj Ganti26
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi26
9Dr. Sinjid R.26
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar26
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare26
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Miss. Pooja Mone26
42Mrs Ashwini Kurundwade26
43Mr. Ankit Khombare26
44Mr. Rohit Samaje26
45Miss Shridevi Kalasappagol26
46Mrs Reshma Tangade26
47Mr. Shekharkumar Patil26
48Mr Nadeem Bepari26
49Mr Arjun Surani26
50Miss. Tejaswini Bandekar26
51Mr Shivraj Magadum26
52Mr Anand Halakate26
53Mrs Nirmala Honole26
54Mr Siddu Paddi26
55Mr Siddaram Uppar26
56Mrs Bharati Howal26
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani26
59Miss Preeti Patil26
60Mr Shivling Hukkeri26
61Mrs Mandakini Ghate26
62Miss Sudha Patil26
63Mr Uday Chougule26
64Mr Bahubali Bedkyale26
65Mrs Biba Malage26
66Mrs Lalita Malage26
67Mr Gulab Tambat26
68Mrs Prema Navi26
69Mrs Malashree Maishale26
70Mr Arun Koravi26
71Mr Rohit Kurade26
72Miss Lavanya Kamble26
73Dr. Savita Saptasagare26
74Miss Shridevi Kamble26
75Dr. Pramodini Patil26
76Mr Bharamu Iti26
77Mrs Vidya Ghate26
78Mr Hari Raymane26
79Mr Pundalik Kamble26
80Dr. Soumya26
SNName of Hospital StaffJul
(Working Days 27)
1Dr. Basavaraj Ganti27
2Dr. S. S. Mathapathi27
3Dr. Kirankumar Mutnali27
4Dr. Kiran Khot27
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Abhijit Patil27
7Dr. Shailesh Shetty27
8Dr. Duradundi Gudasi27
9Dr. Sinjid R.27
10Dr. Jaydeep Aware27
11Dr. Yadu Gopan27
12Dr. Shaista Jamadar27
13Dr. Vivek Solapurkar27
14Dr. Samarjeet Gaikwad27
15Dr. Samrat Patil27
16Dr. Nilesh Kapase27
17Dr. Kavita Maitraiya27
18Dr. Sangeeta Gizare27
19Dr. Akkatai Jatti27
20Dr. Mahadev Salagare27
21Dr. Janeshwari Kone27
22Dr. Jayashree Ullagaddi27
23Dr. Nargis Nadaf27
24Mr. Basavanni27
25Mr. Jinendra Ugare27
26Mr Raghavendra S27
27Miss Savita Chougule27
28Miss Asma Pinjar27
29Mr. Sameer Taral27
30Mr. Basavaraj Kokare27
31Mr Anil More27
32Mr Rahul Bubanale27
33Mr Sadashiv Khot27
34Mr Shrinivas Athani27
35Mrs Anita Sanadi27
36Mrs Reshma Kamble27
37Mrs Shobha Ghate27
38Mr Avadhut Athanikar27
39Mrs Pooja Shinde27
40Mr Yasin Tambat27
41Miss. Pooja Mone27
42Mrs Ashwini Kurundwade27
43Mr. Ankit Khombare27
44Mr. Rohit Samaje27
45Miss Shridevi Kalasappagol27
46Mrs Reshma Tangade27
47Mr. Shekharkumar Patil27
48Mr Nadeem Bepari27
49Mr Arjun Surani27
50Miss. Tejaswini Bandekar27
51Mr Shivraj Magadum27
52Mr Anand Halakate27
53Mrs Nirmala Honole27
54Mr Siddu Paddi27
55Mr Siddaram Uppar27
56Mrs Bharati Howal27
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani27
59Miss Preeti Patil27
60Mr Shivling Hukkeri27
61Mrs Mandakini Ghate27
62Miss Sudha Patil27
63Mr Uday Chougule27
64Mr Bahubali Bedkyale27
65Mrs Biba Malage27
66Mrs Lalita Malage27
67Mr Gulab Tambat27
68Mrs Prema Navi27
69Mrs Malashree Maishale27
70Mr Arun Koravi27
71Mr Rohit Kurade27
72Miss Lavanya Kamble27
73Dr. Savita Saptasagare27
74Miss Shridevi Kamble27
75Dr. Pramodini Patil27
76Mr Bharamu Iti27
77Mrs Vidya Ghate27
78Mr Hari Raymane27
79Mr Pundalik Kamble27
80Dr. Soumya27
SNName of Hospital StaffAug
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti23
2Dr. S. S. Mathapathi22
3Dr. Kirankumar Mutnali23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty23
8Dr. Duradundi Gudasi23
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar23
13Dr. Vivek Solapurkar23
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf23
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol23
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi23
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane23
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri21
61Mrs Mandakini Ghate20
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage21
66Mrs Lalita Malage21
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi22
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Soumya23
SNName of Hospital StaffSep
(Working Days
25)
1Dr. Basavaraj Ganti25
2Dr. S. S. Mathapathi20
3Dr. Kirankumar Mutnali24
4Dr. Kiran Khot25
5Dr. Ajit Raval25
6Dr. Abhijit Patil25
7Dr. Shailesh Shetty25
8Dr. Duradundi Gudasi24
9Dr. Sinjid R.25
10Dr. Jaydeep Aware25
11Dr. Yadu Gopan25
12Dr. Shaista Jamadar25
13Dr. Vivek Solapurkar25
14Dr. Samarjeet Gaikwad25
15Dr. Samrat Patil25
16Dr. Nilesh Kapase25
17Dr. Kavita Maitraiya25
18Dr. Sangeeta Gizare25
19Dr. Akkatai Jatti25
20Dr. Mahadev Salagare25
21Dr. Janeshwari Kone25
22Dr. Jayashree Ullagaddi25
23Dr. Nargis Nadaf25
24Mr. Basavanni25
25Mr. Jinendra Ugare25
26Mr Raghavendra S25
27Miss Savita Chougule25
28Miss Asma Pinjar25
29Mr. Sameer Taral25
30Mr. Basavaraj Kokare25
31Mr Anil More25
32Mr Rahul Bubanale25
33Mr Sadashiv Khot25
34Mr Shrinivas Athani25
35Mrs Anita Sanadi25
36Mrs Reshma Kamble25
37Mrs Shobha Ghate25
38Mr Avadhut Athanikar25
39Mrs Pooja Shinde25
40Mr Yasin Tambat25
41Miss. Pooja Mone25
42Mrs Ashwini Kurundwade25
43Mr. Ankit Khombare25
44Mr. Rohit Samaje25
45Miss Shridevi Kalasappagol25
46Mrs Reshma Tangade25
47Mr. Shekharkumar Patil25
48Mr Nadeem Bepari25
49Mr Arjun Surani25
50Miss. Tejaswini Bandekar25
51Mr Shivraj Magadum25
52Mr Anand Halakate25
53Mrs Nirmala Honole25
54Mr Siddu Paddi25
55Mr Siddaram Uppar25
56Mrs Bharati Howal25
57Miss Reshma Kurane25
58Mrs Manjula Hosamani25
59Miss Preeti Patil25
60Mr Shivling Hukkeri25
61Mrs Mandakini Ghate25
62Miss Sudha Patil25
63Mr Uday Chougule25
64Mr Bahubali Bedkyale25
65Mrs Biba Malage25
66Mrs Lalita Malage25
67Mr Gulab Tambat25
68Mrs Prema Navi25
69Mrs Malashree Maishale25
70Mr Arun Koravi25
71Mr Rohit Kurade25
72Miss Lavanya Kamble25
73Dr. Savita Saptasagare25
74Miss Shridevi Kamble25
75Dr. Pramodini Patil25
76Mr Bharamu Iti25
77Mrs Vidya Ghate25
78Mr Hari Raymane25
79Mr Pundalik Kamble25
SNName of Hospital StaffOct
(Working Days
24)
1Dr. Basavaraj Ganti22
2Dr. S. S. Mathapathi24
3Dr. Kirankumar Mutnali24
4Dr. Kiran Khot24
5Dr. Ajit Raval24
6Dr. Abhijit Patil24
7Dr. Shailesh Shetty24
8Dr. Duradundi Gudasi24
9Dr. Sinjid R.24
10Dr. Jaydeep Aware24
11Dr. Yadu Gopan24
12Dr. Shaista Jamadar24
13Dr. Vivek Solapurkar20
14Dr. Samarjeet Gaikwad24
15Dr. Samrat Patil24
16Dr. Nilesh Kapase24
17Dr. Kavita Maitraiya24
18Dr. Sangeeta Gizare24
19Dr. Akkatai Jatti24
20Dr. Mahadev Salagare24
21Dr. Janeshwari Kone24
22Dr. Jayashree Ullagaddi24
23Dr. Nargis Nadaf24
24Mr. Basavanni24
25Mr. Jinendra Ugare24
26Mr Raghavendra S24
27Miss Savita Chougule24
28Miss Asma Pinjar24
29Mr. Sameer Taral24
30Mr. Basavaraj Kokare24
31Mr Anil More24
32Mr Rahul Bubanale24
33Mr Sadashiv Khot24
34Mr Shrinivas Athani24
35Mrs Anita Sanadi24
36Mrs Reshma Kamble24
37Mrs Shobha Ghate24
38Mr Avadhut Athanikar24
39Mrs Pooja Shinde24
40Mr Yasin Tambat24
41Miss. Pooja Mone24
42Mrs Ashwini Kurundwade24
43Mr. Ankit Khombare24
44Mr. Rohit Samaje24
45Miss Shridevi Kalasappagol24
46Mrs Reshma Tangade24
47Mr. Shekharkumar Patil24
48Mr Nadeem Bepari24
49Mr Arjun Surani24
50Miss. Tejaswini Bandekar24
51Mr Shivraj Magadum24
52Mr Anand Halakate24
53Mrs Nirmala Honole24
54Mr Siddu Paddi24
55Mr Siddaram Uppar24
56Mrs Bharati Howal24
57Miss Reshma Kurane24
58Mrs Manjula Hosamani24
59Miss Preeti Patil24
60Mr Shivling Hukkeri24
61Mrs Mandakini Ghate24
62Miss Sudha Patil24
63Mr Uday Chougule24
64Mr Bahubali Bedkyale24
65Mrs Biba Malage24
66Mrs Lalita Malage24
67Mr Gulab Tambat24
68Mrs Prema Navi24
69Mrs Malashree Maishale24
70Mr Arun Koravi24
71Mr Rohit Kurade24
72Miss Lavanya Kamble24
73Dr. Savita Saptasagare24
74Miss Shridevi Kamble24
75Dr. Pramodini Patil24
76Mr Bharamu Iti24
77Mrs Vidya Ghate24
78Mr Hari Raymane24
79Mr Pundalik Kamble24
80Dr. Pooja Mahajan24
SNName of Hospital StaffNov
(Working Days
23)
1Dr. Basavaraj Ganti22
2Dr. S. S. Mathapathi23
3Dr. Kirankumar Mutnali19
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval21
6Dr. Abhijit Patil23
7Dr. Shailesh Shetty21
8Dr. Duradundi Gudasi22
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware23
11Dr. Yadu Gopan23
12Dr. Shaista Jamadar23
13Dr. Vivek Solapurkar19
14Dr. Samarjeet Gaikwad23
15Dr. Samrat Patil23
16Dr. Nilesh Kapase23
17Dr. Kavita Maitraiya23
18Dr. Sangeeta Gizare23
19Dr. Akkatai Jatti23
20Dr. Mahadev Salagare23
21Dr. Janeshwari Kone23
22Dr. Jayashree Ullagaddi23
23Dr. Nargis Nadaf23
24Mr. Basavanni23
25Mr. Jinendra Ugare23
26Mr Raghavendra S23
27Miss Savita Chougule23
28Miss Asma Pinjar23
29Mr. Sameer Taral23
30Mr. Basavaraj Kokare23
31Mr Anil More23
32Mr Rahul Bubanale23
33Mr Sadashiv Khot23
34Mr Shrinivas Athani23
35Mrs Anita Sanadi23
36Mrs Reshma Kamble23
37Mrs Shobha Ghate23
38Mr Avadhut Athanikar23
39Mrs Pooja Shinde23
40Mr Yasin Tambat23
41Miss. Pooja Mone23
42Mrs Ashwini Kurundwade23
43Mr. Ankit Khombare23
44Mr. Rohit Samaje23
45Miss Shridevi Kalasappagol13
46Mrs Reshma Tangade23
47Mr. Shekharkumar Patil23
48Mr Nadeem Bepari23
49Mr Arjun Surani23
50Miss. Tejaswini Bandekar23
51Mr Shivraj Magadum23
52Mr Anand Halakate23
53Mrs Nirmala Honole23
54Mr Siddu Paddi11
55Mr Siddaram Uppar23
56Mrs Bharati Howal23
57Miss Reshma Kurane23
58Mrs Manjula Hosamani23
59Miss Preeti Patil23
60Mr Shivling Hukkeri23
61Mrs Mandakini Ghate23
62Miss Sudha Patil23
63Mr Uday Chougule23
64Mr Bahubali Bedkyale23
65Mrs Biba Malage23
66Mrs Lalita Malage23
67Mr Gulab Tambat23
68Mrs Prema Navi23
69Mrs Malashree Maishale23
70Mr Arun Koravi23
71Mr Rohit Kurade23
72Miss Lavanya Kamble23
73Dr. Savita Saptasagare23
74Miss Shridevi Kamble23
75Dr. Pramodini Patil23
76Mr Bharamu Iti23
77Mrs Vidya Ghate23
78Mr Hari Raymane23
79Mr Pundalik Kamble23
80Dr. Pooja Mahajan22
81Mr Rohan Kante11
82Ms Roopali Badiger13
83Mr Vidya Bubnale11
84Mr Ramesh Kamble12
SNName of Hospital StaffDec
(Working Days
26)
1Dr. Basavaraj Ganti24
2Dr. S. S. Mathapathi26
3Dr. Kirankumar Mutnali20
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval24
6Dr. Abhijit Patil26
7Dr. Shailesh Shetty26
8Dr. Duradundi Gudasi25
9Dr. Sinjid R.23
10Dr. Jaydeep Aware26
11Dr. Yadu Gopan26
12Dr. Shaista Jamadar26
13Dr. Vivek Solapurkar25
14Dr. Samarjeet Gaikwad26
15Dr. Samrat Patil26
16Dr. Nilesh Kapase26
17Dr. Kavita Maitraiya26
18Dr. Sangeeta Gizare26
19Dr. Akkatai Jatti26
20Dr. Mahadev Salagare26
21Dr. Janeshwari Kone26
22Dr. Jayashree Ullagaddi26
23Dr. Nargis Nadaf26
24Mr. Basavanni26
25Mr. Jinendra Ugare11
26Mr Raghavendra S26
27Miss Savita Chougule26
28Miss Asma Pinjar26
29Mr. Sameer Taral26
30Mr. Basavaraj Kokare26
31Mr Anil More26
32Mr Rahul Bubanale26
33Mr Sadashiv Khot26
34Mr Shrinivas Athani26
35Mrs Anita Sanadi26
36Mrs Reshma Kamble26
37Mrs Shobha Ghate26
38Mr Avadhut Athanikar26
39Mrs Pooja Shinde26
40Mr Yasin Tambat26
41Mr. Ankit Khombare26
42Mrs Reshma Tangade26
43Mr. Shekharkumar Patil26
44Mr Nadeem Bepari26
45Mr Arjun Surani26
46Miss. Tejaswini Bandekar26
47Mr Shivraj Magadum26
48Mr Anand Halakate26
49Mrs Nirmala Honole26
50Mr Siddaram Uppar26
51Mrs Bharati Howal26
52Miss Reshma Kurane26
53Mrs Manjula Hosamani26
54Miss Preeti Patil26
55Mr Shivling Hukkeri6
56Mrs Mandakini Ghate26
57Miss Sudha Patil26
58Mr Uday Chougule26
59Mr Bahubali Bedkyale8
60Mrs Biba Malage26
61Mrs Lalita Malage26
62Mr Gulab Tambat26
63Mrs Prema Navi26
64Mrs Malashree Maishale26
65Mr Arun Koravi26
66Mr Rohit Kurade26
67Miss Lavanya Kamble26
68Dr. Savita Saptasagare26
69Miss Shridevi Kamble26
70Dr. Pramodini Patil24
71Mr Bharamu Iti26
72Mrs Vidya Ghate26
73Mr Hari Raymane26
74Mr Pundalik Kamble26
75Dr. Pooja Mahajan25
76Mr Rohan Kante25
77Ms Roopali Badiger26
78Mr Vidya Bubnale24
79Mr Ramesh Kamble26
80Mr Babasab Panari26
81Mr Sandeep Magadum18
82Mr Prashant Magadum15
83Mr Malagouda Patil12
84Dr. Jetendra A. J.18

Hospital Staff Attendance 2021

JANUARY WORKING DAYS 25

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti232025
2Dr. S. S. Mathapathi250025
3Dr. Kirankumar Mutnali223025
4Dr. Kiran Khot250025
5Dr. Abhijit Patil232025
6Dr. Ajit Raval250025
7Dr. Shailesh Shetty232025
8Dr. Duradundi Gudasi241025
9Dr. Sinjid R.223025
10Dr. Jaydeep Aware232025
11Dr. Yadu Gopan196025
12Dr. Shaista Jamadar250025
13Dr. Vivek Solapurkar214025
14Dr. Samarjeet Gaikwad250025
15Dr. Samrat Patil250025
16Dr. Kavita Maitraiya190019
17Dr. Pooja Mahajan250025
18Dr. Jetendra A. J.250025
19Dr. Nilesh Kapase250025
20Dr. Sangeeta Gizare250025
21Dr. Akkatai Jatti250025
22Dr. Mahadev Salagare250025
23Dr. Janeshwari Kone250025
24Dr. Jayashree Ullagaddi250025
25Dr. Nargis Nadaf250025
26Mr. Basavanni250025
27Mr Raghavendra S250025
28Miss Savita Chougule250025
29Miss Asma Pinjar250025
30Mr. Sameer Taral250025
31Mr. Basavaraj Kokare250025
32Mr Shrinivas Athani250025
33Mr Anil More250025
34Mr Rahul Bubanale250025
35Mr Sadashiv Khot250025
36Mrs Anita Sanadi250025
37Mrs Reshma Kamble250025
38Mrs Shobha Ghate250025
39Mr Avadhut Athanikar250025
40Mrs Pooja Shinde250025
41Mr Yasin Tambat250025
42Ms Roopali Badiger250025
43Mr Babasab Panari250025
44Mr Rohan Kante232025
45Mr. Ankit Khombare250025
46Mr Vidya Bubnale205025
47Mrs Reshma Tangade250025
48Mr. Shekharkumar Patil250025
49Mr Nadeem Bepari250025
50Mr Arjun Surani250025
51Miss. Tejaswini Bandekar250025
52Mr Shivraj Magadum250025
53Mr Anand Halakate250025
54Mrs Nirmala Honole250025
55Mr Ramesh Kamble232025
56Mr Siddaram Uppar250025
57Mrs Bharati Howal250025
58Miss Reshma Kurane250025
59Mrs Manjula Hosamani250025
60Miss Preeti Patil250025
61Mrs Mandakini Ghate250025
62Miss Sudha Patil250025
63Mr Uday Chougule250025
64Mrs Biba Malage250025
65Mrs Lalita Malage250025
66Mr Gulab Tambat250025
67Mrs Prema Navi250025
68Mrs Malashree Maishale250025
69Mr Arun Koravi250025
70Mr Rohit Kurade250025
71Miss Lavanya Kamble250025
72Dr. Savita Saptasagare250025
73Miss Shridevi Kamble250025
74Dr. Pramodini Patil241025
75Mr Bharamu Iti250025
76Mrs Vidya Ghate250025
77Mr Hari Raymane250025
78Mr Pundalik Kamble250025
79Mr Sandeep Magadum250025
80Mr Prashant Magadum250025
81Mr Malagouda Patil250025

FEBRUARY WORKING DAYS 24

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti240024
2Dr. S. S. Mathapathi240024
3Dr. Kirankumar Mutnali222024
4Dr. Kiran Khot240024
5Dr. Abhijit Patil240024
6Dr. Ajit Raval204024
7Dr. Shailesh Shetty222024
8Dr. Duradundi Gudasi240024
9Dr. Sinjid R.140014
10Dr. Jaydeep Aware240024
11Dr. Yadu Gopan140014
12Dr. Shaista Jamadar222024
13Dr. Vivek Solapurkar204024
14Dr. Samarjeet Gaikwad240024
15Dr. Samrat Patil240024
16Dr. Pooja Mahajan240024
17Dr. Jetendra A. J.240024
18Dr. Nilesh Kapase240024
19Dr. Sangeeta Gizare240024
20Dr. Akkatai Jatti240024
21Dr. Mahadev Salagare240024
22Dr. Janeshwari Kone240024
23Dr. Jayashree Ullagaddi240024
24Dr. Nargis Nadaf240024
25Mr. Basavanni240024
26Mr Raghavendra S240024
27Mrs Savita Chougule240024
28Miss Asma Pinjar240024
29Mr. Sameer Taral240024
30Mr. Basavaraj Kokare240024
31Mr Shrinivas Athani240024
32Mr Anil More240024
33Mr Rahul Bubanale240024
34Mr Sadashiv Khot240024
35Mrs Anita Sanadi240024
36Mrs Reshma Kamble240024
37Mrs Shobha Ghate240024
38Mr Avadhut Athanikar240024
39Mrs Pooja Shinde240024
40Mr Yasin Tambat240024
41Ms Roopali Badiger240024
42Mr Babasab Panari240024
43Mr Rohan Kante240024
44Mr. Ankit Khombare240024
45Mr Vidya Bubnale222024
46Mrs Reshma Tangade240024
47Mr. Shekharkumar Patil240024
48Mr Nadeem Bepari240024
49Mr Arjun Surani240024
50Miss. Tejaswini Bandekar240024
51Mr Shivraj Magadum240024
52Mr Anand Halakate240024
53Mrs Nirmala Honole240024
54Mr Ramesh Kamble240024
55Mr Siddaram Uppar240024
56Mrs Bharati Howal240024
57Miss Reshma Kurane240024
58Miss Manjula Hosamani240024
59Miss Preeti Patil240024
60Mrs Mandakini Ghate240024
61Miss Sudha Patil240024
62Mr Uday Chougule240024
63Mrs Biba Malage240024
64Mrs Lalita Malage240024
65Mr Gulab Tambat240024
66Mrs Prema Navi240024
67Mrs Malashree Maishale240024
68Mr Arun Koravi240024
69Mr Rohit Kurade240024
70Miss Lavanya Kamble240024
71Dr. Savita Saptasagare240024
72Miss Shridevi Kamble240024
73Dr. Pramodini Patil231024
74Mr Bharamu Iti240024
75Mrs Vidya Ghate240024
76Mr Hari Raymane240024
77Mr Pundalik Kamble240024
78Mr Sandeep Magadum240024
79Mr Prashant Magadum240024
80Mr Malagouda Patil240024
81Dr. Siddhi Khot204024

MARCH WORKING DAYS 26

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti260026
2Dr. S. S. Mathapathi260026
3Dr. Kirankumar Mutnali242026
4Dr. Kiran Khot140014
5Dr. Abhijit Patil260026
6Dr. Ajit Raval242026
7Dr. Shailesh Shetty242026
8Dr. Duradundi Gudasi260026
9Dr. Jetendra A. J.260026
10Dr. Siddhi Khot260026
11Dr. Shaista Jamadar260026
12Dr. Vivek Solapurkar251026
13Dr. Samarjeet Gaikwad260026
14Dr. Samrat Patil251026
15Dr. Pooja Mahajan260026
16Dr. Nilesh Kapase260026
17Dr. Sangeeta Gizare260026
18Dr. Akkatai Jatti260026
19Dr. Mahadev Salagare260026
20Dr. Janeshwari Kone260026
21Dr. Jayashree Ullagaddi260026
22Dr. Nargis Nadaf260026
23Mr. Basavanni260026
24Mr Raghavendra S260026
25Mrs Savita Chougule260026
26Miss Asma Pinjar260026
27Mr. Sameer Taral260026
28Mr. Basavaraj Kokare260026
29Mr Shrinivas Athani260026
30Mr Anil More260026
31Mr Rahul Bubanale260026
32Mr Sadashiv Khot260026
33Mrs Anita Sanadi260026
34Mrs Reshma Kamble260026
35Mrs Shobha Ghate260026
36Mr Avadhut Athanikar260026
37Mrs Pooja Shinde260026
38Mr Yasin Tambat260026
39Ms Roopali Badiger260026
40Mr Babasab Panari260026
41Mr Rohan Kante260026
42Mr. Ankit Khombare260026
43Mr Vidya Bubnale260026
44Mrs Reshma Tangade260026
45Mr. Shekharkumar Patil260026
46Mr Nadeem Bepari260026
47Mr Arjun Surani260026
48Miss. Tejaswini Bandekar260026
49Mr Shivraj Magadum260026
50Mr Anand Halakate260026
51Mrs Nirmala Honole260026
52Mr Ramesh Kamble260026
53Mr Siddaram Uppar260026
54Mrs Bharati Howal260026
55Miss Reshma Kurane260026
56Miss Manjula Hosamani260026
57Miss Preeti Patil260026
58Mrs Mandakini Ghate260026
59Miss Sudha Patil260026
60Mr Uday Chougule260026
61Mrs Biba Malage260026
62Mrs Lalita Malage260026
63Mr Gulab Tambat260026
64Mrs Prema Navi260026
65Mrs Malashree Maishale260026
66Mr Arun Koravi260026
67Mr Rohit Kurade260026
68Miss Lavanya Kamble242026
69Dr. Savita Saptasagare260026
70Miss Shridevi Kamble260026
71Dr. Pramodini Patil260026
72Mr Bharamu Iti260026
73Mrs Vidya Ghate260026
74Mr Hari Raymane260026
75Mr Pundalik Kamble260026
76Mr Sandeep Magadum260026
77Mr Prashant Magadum260026
78Mr Malagouda Patil260026

APRIL WORKING DAYS 23

SNName of Hospital StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti203023
2Dr. S. S. Mathapathi230023
3Dr. Kirankumar Mutnali221023
4Dr. Abhijit Patil230023
5Dr. Ajit Raval230023
6Dr. Shailesh Shetty167023
7Dr. Duradundi Gudasi221023
8Dr. Jetendra A. J.203023
9Dr. Siddhi Khot221023
10Dr. Shaista Jamadar230023
11Dr. Vivek Solapurkar212023
12Dr. Samarjeet Gaikwad230023
13Dr. Samrat Patil230023
14Dr. Pooja Mahajan221023
15Dr. Nilesh Kapase230023
16Dr. Sangeeta Gizare230023
17Dr. Akkatai Jatti230023
18Dr. Mahadev Salagare230023
19Dr. Janeshwari Kone230023
20Dr. Jayashree Ullagaddi230023
21Dr. Nargis Nadaf230023
22Mr. Basavanni230023
23Mr Raghavendra S230023
24Mrs Savita Chougule230023
25Miss Asma Pinjar230023
26Mr. Sameer Taral230023
27Mr. Basavaraj Kokare230023
28Mr Shrinivas Athani230023
29Mr Anil More230023
30Mr Rahul Bubanale230023
31Mr Sadashiv Khot230023
32Mrs Anita Sanadi230023
33Mrs Reshma Kamble230023
34Mrs Shobha Ghate230023
35Mr Avadhut Athanikar230023
36Mrs Pooja Shinde230023
37Mr Yasin Tambat230023
38Ms Roopali Badiger230023
39Mr Babasab Panari230023
40Mr Rohan Kante230023
41Mr. Ankit Khombare230023
42Mr Vidya Bubnale230023
43Mrs Reshma Tangade230023
44Mr. Shekharkumar Patil230023
45Mr Nadeem Bepari230023
46Mr Arjun Surani230023
47Miss. Tejaswini Bandekar230023
48Mr Shivraj Magadum230023
49Mr Anand Halakate230023
50Mrs Nirmala Honole230023
51Mr Ramesh Kamble230023
52Mr Siddaram Uppar230023
53Mrs Bharati Howal230023
54Miss Reshma Kurane230023
55Miss Manjula Hosamani230023
56Miss Preeti Patil230023
57Mrs Mandakini Ghate230023
58Miss Sudha Patil230023
59Mr Uday Chougule230023
60Mrs Biba Malage230023
61Mrs Lalita Malage230023
62Mr Gulab Tambat230023
63Mrs Prema Navi230023
64Mrs Malashree Maishale230023
65Mr Arun Koravi230023
66Mr Rohit Kurade230023
67Miss Lavanya Kamble230023
68Dr. Savita Saptasagare230023
69Miss Shridevi Kamble230023
70Dr. Pramodini Patil230023
71Mr Bharamu Iti230023
72Mrs Vidya Ghate230023
73Mr Hari Raymane230023
74Mr Pundalik Kamble230023
75Mr Sandeep Magadum230023
76Mr Prashant Magadum230023
77Mr Malagouda Patil230023
78Dr. Abhijeet Morale230023
79Dr. Vishal Chougule230023
80Dr. Pradeep Dhavale230023

MAY WORKING DAYS 25

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI250025
2DR S S MATHAPATI250025
3DR NILESH KAPSE250025
4DR SANGEETA GIZARE250025
5DR AKKATAI JATTI250025
6DR MAHADEV SALAGARE250025
7DR JANESHWARI KONE250025
8DR JAYASHREE ULLAGADDI250025
9DR NARGIS NADAF250025
10MR BASAVANNI S250025
11MR RAGHAVENDRA S250025
12MS SAVITA CHOUGULE250025
13MS ASMA PINJAR250025
14MR SAMEER TARAL250025
15MR BASAVRAJ KOKARE250025
16MR SHRINIVAS ATHANI250025
17MR ANIL MORE250025
18MR RAHUL BUBANALE250025
19MR SADASHIV KHOT250025
20MS ANITA SANADI250025
21MS RESHMA KAMBLE250025
22MS SHOBHA GHATE250025
23MR AVADHOOT ATHANIKAR250025
24MS POOJA SHINDE250025
25MR YASIN TAMBAT250025
26MS ROOPALI BADIGER250025
27MR BABASAB PANARI250025
28MR ROHAN KANTE250025
29MR ANKIT KHOMBARE250025
30MS VIDYA BUBANALE250025
31MS RESHMA TANGADE250025
32MR SHEKHAR PATIL250025
33MR NADEEM BEPARI250025
34MR ARJUN SURAVI250025
35MS TEJASHWINI B250025
36MR SHIVRAJ MAGADUM250025
37MR ANAND HALAKATE250025
38MS NIRMALA HONOLE250025
39MR RAMESH KAMBLE250025
40MR SHIDRAM UPPAR250025
41MS BHARATI HOWAL250025
42MS RESHMA KURANE250025
43MS MANJULA HOSAMANI250025
44MS PREETI PATIL250025
45MS MANDAKINI GHATE250025
46MS SUDHA PATIL250025
47MR UDAY CHOUGULE250025
48MS BIBA MALAGE250025
49MS LALITA MALAGE250025
50MR GULAB TAMBAT250025
51MS PREMA NAVI250025
52MS MALASHREE MAISHALE250025
53MR ARUN KORAVI250025
54MR ROHIT KURADE250025
55MS LAVANYA KAMBLE250025
56DR SAVITA SAPTASAGARE250025
57MS SHRIDEVI KAMBLE250025
58MR BHARAMU ITI250025
59MS VIDYA GHATE250025
60MR HARI RAYMANE250025
61MR PUNDALIK KAMBLE250025
62MR SANDEEP MAGADUM250025
63MR PRASHANT MAGADUM250025
64MR MALAGOUDA PATIL250025

JUNE WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S S MATHAPATI260026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE260026
5DR AKKATAI JATTI260026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI260026
9MR BASAVANNI S260026
10MR RAGHAVENDRA S260026
11MR BASAVRAJ KOKARE260026
12MR RAHUL BUBANALE260026
13MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
14MS POOJA SHINDE260026
15MR YASIN TAMBAT260026
16MR BABASAB PANARI260026
17MR ROHAN KANTE260026
18MS VIDYA BUBANALE260026
19MS RESHMA TANGADE260026
20MR SHEKHAR PATIL260026
21MR SHIVRAJ MAGADUM260026
22MR ANAND HALAKATE260026
23MS NIRMALA HONOLE260026
24MR SHIDRAM UPPAR260026
25MS BHARATI HOWAL260026
26MS SUDHA PATIL260026
27MR UDAY CHOUGULE260026
28MS BIBA MALAGE260026
29MS LALITA MALAGE260026
30MR GULAB TAMBAT260026
31MS PREMA NAVI260026
32DR SAVITA SAPTASAGARE260026
33MR BHARAMU ITI260026
34MR HARI RAYMANE260026
35MR SANDEEP MAGADUM260026
36MR PRASHANT MAGADUM260026
37MR MALAGOUDA PATIL260026
38DR RAJKUMAR BHARMADE260026
39DR RAJENDRA PATIL260026
40DR SATISH HONAMANI260026
41DR MALLIKARJUN PATTAR260026
42DR AMBUJA HULAGERI260026
43DR PATIL B.G260026
44DR KEERTI GUNDAKALLE260026
45MR RAJU TORASE260026
46MS ASHWINI SANKANNAVAR260026
47MS GIRIJA PATIL260026
48MS DEEPA VAJRAMATTI260026
49MR SHIVLING HUKKERI260026
50MR KIRAN KEMPI260026
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI260026
52MR KIRAN TALADMANI260026
53MR NINGAPPA YALLAIGOL260026
54MS PALLAVI POTDAR260026
55MS ARATI MALI260026
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR260026
57MR AMIT SAMAJE260026
58MS AKSHATA TOLE260026
59MS SACHINA PATIL260026
60MS RADHIKA JAMAKHANDI260026
61MR SANKET MANE260026
62MS VANITA NAIK260026
63MS JAYASHREE BHADRANAIK260026
64MS REKHA MALAGE260026
65MS SHRIDEVI NADUMANI260026
66MS SAPNA MAYANNAVAR260026
67MS LAXMI TALAKERI260026
68MS ASHWINI SANADI260026
69MS SAVITRI DARURE260026
70MS AISHWARYA TELI260026
71MS JYOTI GHEJI260026
72MS SUNDRAVVA SALIMANI260026
73MS RANI MALAGE260026
74MS ARATI PATIL260026
75MR PRATHAM KHOMBARE260026
76MS SANJANA KURE260026
77MR KARTIK MAGDUM260026
78MR BABASAB SADALGI260026
79MS AKASHI KAMBLE260026
80MR VENKATESH KURANE260026
81MR KALLAPPA KOLI260026

JULY WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S S MATHAPATI260026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE260026
5DR AKKATAI JATTI260026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI260026
9MR BASAVANNI S260026
10MR RAGHAVENDRA S260026
11MR BASAVRAJ KOKARE260026
12MR RAHUL BUBANALE260026
13MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
14MS POOJA SHINDE260026
15MR YASIN TAMBAT260026
16MR BABASAB PANARI260026
17MR ROHAN KANTE260026
18MS VIDYA BUBANALE260026
19MS RESHMA TANGADE260026
20MR SHEKHAR PATIL260026
21MR SHIVRAJ MAGADUM260026
22MR ANAND HALAKATE260026
23MS NIRMALA HONOLE260026
24MR SHIDRAM UPPAR260026
25MS BHARATI HOWAL260026
26MS SUDHA PATIL260026
27MR UDAY CHOUGULE260026
28MS BIBA MALAGE260026
29MS LALITA MALAGE260026
30MR GULAB TAMBAT260026
31MS PREMA NAVI260026
32DR SAVITA SAPTASAGARE260026
33MR BHARAMU ITI260026
34MR HARI RAYMANE260026
35MR SANDEEP MAGADUM260026
36MR PRASHANT MAGADUM260026
37MR MALAGOUDA PATIL260026
38DR RAJKUMAR BHARMADE260026
39DR RAJENDRA PATIL260026
40DR SATISH HONAMANI260026
41DR MALLIKARJUN PATTAR260026
42DR AMBUJA HULAGERI260026
43DR PATIL B.G260026
44DR KEERTI GUNDAKALLE260026
45MR RAJU TORASE260026
46MS ASHWINI SANKANNAVAR260026
47MS GIRIJA PATIL260026
48MS DEEPA VAJRAMATTI260026
49MR SHIVLING HUKKERI260026
50MR KIRAN KEMPI260026
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI260026
52MR KIRAN TALADMANI260026
53MR NINGAPPA YALLAIGOL260026
54MS PALLAVI POTDAR260026
55MS ARATI MALI260026
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR260026
57MR AMIT SAMAJE260026
58MS AKSHATA TOLE260026
59MS SACHINA PATIL260026
60MS RADHIKA JAMAKHANDI260026
61MR SANKET MANE260026
62MS VANITA NAIK260026
63MS JAYASHREE BHADRANAIK260026
64MS REKHA MALAGE260026
65MS SHRIDEVI NADUMANI260026
66MS SAPNA MAYANNAVAR260026
67MS LAXMI TALAKERI260026
68MS ASHWINI SANADI260026
69MS SAVITRI DARURE260026
70MS AISHWARYA TELI260026
71MS JYOTI GHEJI260026
72MS SUNDRAVVA SALIMANI260026
73MS RANI MALAGE260026
74MS ARATI PATIL260026
75MR PRATHAM KHOMBARE260026
76MS SANJANA KURE260026
77MR KARTIK MAGDUM260026
78MR BABASAB SADALGI260026
79MS AKASHI KAMBLE260026
80MR VENKATESH KURANE260026
81MR KALLAPPA KOLI260026
82MR AMASIDDA ODEYAR260026
83MS SAMEERA KABBUR260026
84MS MAYURI MORE260026
85MS MANJULA TALAKERI260026
86MRSACHIN KAMBLE260026
87MR MAHESH BALLARI260026
88MS NUTAN KURE260026
89MS SHOBHA SANADI260026
90MR RAJESH BALLARI260026
91MR ASHOK KENCHANNAVAR260026
92MR SACHIN MANGAJ260026
93MS GEETA MAISHALE260026

AUGUST WORKING DAYS 25

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI250025
2DR S S MATHAPATI250025
3DR NILESH KAPSE250025
4DR SANGEETA GIZARE250025
5DR AKKATAI JATTI250025
6DR MAHADEV SALAGARE250025
7DR JANESHWARI KONE250025
8DR JAYASHREE ULLAGADDI250025
9MR BASAVANNI S241025
10MR RAGHAVENDRA S250025
11MR BASAVRAJ KOKARE250025
12MR RAHUL BUBANALE250025
13MR AVADHOOT ATHANIKAR250025
14MS POOJA SHINDE250025
15MR YASIN TAMBAT250025
16MR BABASAB PANARI250025
17MR ROHAN KANTE250025
18MS VIDYA BUBANALE250025
19MS RESHMA TANGADE250025
20MR SHEKHAR PATIL250025
21MR SHIVRAJ MAGADUM250025
22MR ANAND HALAKATE250025
23MS NIRMALA HONOLE250025
24MR SHIDRAM UPPAR241025
25MS BHARATI HOWAL250025
26MS SUDHA PATIL232025
27MR UDAY CHOUGULE250025
28MS BIBA MALAGE250025
29MS LALITA MALAGE250025
30MR GULAB TAMBAT250025
31MS PREMA NAVI250025
32DR SAVITA SAPTASAGARE250025
33MR BHARAMU ITI250025
34MR HARI RAYMANE250025
35MR SANDEEP MAGADUM250025
36MR PRASHANT MAGADUM250025
37MR MALAGOUDA PATIL250025
38DR RAJKUMAR BHARMADE250025
39DR RAJENDRA PATIL250025
40DR SATISH HONAMANI250025
41DR MALLIKARJUN PATTAR250025
42DR AMBUJA HULAGERI250025
43DR PATIL B.G250025
44DR KEERTI GUNDAKALLE250025
45MR RAJU TORASE250025
46MS ASHWINI SANKANNAVAR250025
47MS GIRIJA PATIL250025
48MS DEEPA VAJRAMATTI250025
49MR SHIVLING HUKKERI250025
50MR KIRAN KEMPI250025
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI250025
52MR KIRAN TALADMANI250025
53MR NINGAPPA YALLAIGOL250025
54MS PALLAVI POTDAR250025
55MS ARATI MALI250025
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR241025
57MR AMIT SAMAJE241025
58MS AKSHATA TOLE241025
59MS SACHINA PATIL241025
60MS RADHIKA JAMAKHANDI241025
61MR SANKET MANE241025
62MS VANITA NAIK241025
63MS JAYASHREE BHADRANAIK250025
64MS REKHA MALAGE250025
65MS SHRIDEVI NADUMANI250025
66MS SAPNA MAYANNAVAR250025
67MS LAXMI TALAKERI250025
68MS ASHWINI SANADI250025
69MS SAVITRI DARURE250025
70MS AISHWARYA TELI250025
71MS JYOTI GHEJI250025
72MS SUNDRAVVA SALIMANI250025
73MS RANI MALAGE250025
74MS ARATI PATIL250025
75MR PRATHAM KHOMBARE250025
76MS SANJANA KURE250025
77MR KARTIK MAGDUM250025
78MR BABASAB SADALGI250025
79MS AKASHI KAMBLE250025
80MR VENKATESH KURANE250025
81MR KALLAPPA KOLI250025
82MR AMASIDDA ODEYAR241025
83MS SAMEERA KABBUR241025
84MS MAYURI MORE241025
85MS MANJULA TALAKERI250025
86MRSACHIN KAMBLE250025
87MR MAHESH BALLARI250025
88MS NUTAN KURE250025
89MS SHOBHA SANADI250025
90MR RAJESH BALLARI250025
91MR ASHOK KENCHANNAVAR250025
92MR SACHIN MANGAJ250025
93MS GEETA MAISHALE250025

SEPTEMBER WORKING DAYS 25

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI241025
2DR S S MATHAPATI250025
3DR NILESH KAPSE250025
4DR SANGEETA GIZARE250025
5DR AKKATAI JATTI250025
6DR MAHADEV SALAGARE250025
7DR JANESHWARI KONE250025
8DR JAYASHREE ULLAGADDI250025
9MR BASAVANNI S223025
10MR RAGHAVENDRA S223025
11MR BASAVRAJ KOKARE223025
12MR RAHUL BUBANALE250025
13MR AVADHOOT ATHANIKAR250025
14MS POOJA SHINDE250025
15MR YASIN TAMBAT250025
16MR BABASAB PANARI250025
17MR ROHAN KANTE250025
18MS VIDYA BUBANALE250025
19MS RESHMA TANGADE250025
20MR SHEKHAR PATIL250025
21MR SHIVRAJ MAGADUM250025
22MR ANAND HALAKATE250025
23MS NIRMALA HONOLE205025
24MR SHIDRAM UPPAR250025
25MS BHARATI HOWAL250025
26MS SUDHA PATIL214025
27MR UDAY CHOUGULE250025
28MS BIBA MALAGE250025
29MS LALITA MALAGE250025
30MR GULAB TAMBAT250025
31MS PREMA NAVI241025
32DR SAVITA SAPTASAGARE250025
33MR BHARAMU ITI250025
34MR HARI RAYMANE250025
35MR SANDEEP MAGADUM250025
36MR PRASHANT MAGADUM223025
37MR MALAGOUDA PATIL250025
38DR RAJKUMAR BHARMADE250025
39DR RAJENDRA PATIL250025
40DR SATISH HONAMANI250025
41DR MALLIKARJUN PATTAR250025
42DR AMBUJA HULAGERI250025
43DR PATIL B.G250025
44DR KEERTI GUNDAKALLE250025
45MR RAJU TORASE223025
46MS ASHWINI SANKANNAVAR223025
47MS GIRIJA PATIL223025
48MS DEEPA VAJRAMATTI223025
49MR SHIVLING HUKKERI214025
50MR KIRAN KEMPI223025
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI223025
52MR KIRAN TALADMANI223025
53MR NINGAPPA YALLAIGOL223025
54MS PALLAVI POTDAR223025
55MS ARATI MALI223025
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR223025
57MR AMIT SAMAJE223025
58MS AKSHATA TOLE223025
59MS SACHINA PATIL223025
60MS RADHIKA JAMAKHANDI223025
61MR SANKET MANE223025
62MS VANITA NAIK223025
63MS JAYASHREE BHADRANAIK241025
64MS REKHA MALAGE241025
65MS SHRIDEVI NADUMANI232025
66MS SAPNA MAYANNAVAR241025
67MS LAXMI TALAKERI250025
68MS ASHWINI SANADI250025
69MS SAVITRI DARURE250025
70MS AISHWARYA TELI250025
71MS JYOTI GHEJI250025
72MS SUNDRAVVA SALIMANI250025
73MS RANI MALAGE250025
74MS ARATI PATIL250025
75MR PRATHAM KHOMBARE250025
76MS SANJANA KURE250025
77MR KARTIK MAGDUM250025
78MR BABASAB SADALGI250025
79MS AKASHI KAMBLE250025
80MR VENKATESH KURANE250025
81MR KALLAPPA KOLI250025
82MR AMASIDDA ODEYAR250025
83MS SAMEERA KABBUR250025
84MS MAYURI MORE250025
85MS MANJULA TALAKERI250025
86MRSACHIN KAMBLE250025
87MR MAHESH BALLARI250025
88MS NUTAN KURE250025
89MS SHOBHA SANADI250025
90MR RAJESH BALLARI241025
91MR ASHOK KENCHANNAVAR241025
92MR SACHIN MANGAJ223025
93MS GEETA MAISHALE250025

OCTOBER WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S S MATHAPATI260026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE260026
5DR AKKATAI JATTI260026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI260026
9MR BASAVANNI S260026
10MR RAGHAVENDRA S260026
11MR BASAVRAJ KOKARE260026
12MR RAHUL BUBANALE260026
13MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
14MS POOJA SHINDE260026
15MR YASIN TAMBAT260026
16MR BABASAB PANARI260026
17MR ROHAN KANTE260026
18MS VIDYA BUBANALE260026
19MS RESHMA TANGADE260026
20MR SHEKHAR PATIL260026
21MR SHIVRAJ MAGADUM260026
22MR ANAND HALAKATE260026
23MS NIRMALA HONOLE260026
24MR SHIDRAM UPPAR260026
25MS BHARATI HOWAL260026
26MS SUDHA PATIL260026
27MR UDAY CHOUGULE260026
28MS BIBA MALAGE260026
29MS LALITA MALAGE260026
30MR GULAB TAMBAT251026
31MS PREMA NAVI260026
32DR SAVITA SAPTASAGARE260026
33MR BHARAMU ITI260026
34MR HARI RAYMANE260026
35MR SANDEEP MAGADUM260026
36MR PRASHANT MAGADUM251026
37MR MALAGOUDA PATIL260026
38DR RAJKUMAR BHARMADE260026
39DR RAJENDRA PATIL260026
40DR SATISH HONAMANI260026
41DR MALLIKARJUN PATTAR260026
42DR AMBUJA HULAGERI260026
43DR PATIL B.G260026
44DR KEERTI GUNDAKALLE260026
45MR RAJU TORASE260026
46MS ASHWINI SANKANNAVAR260026
47MS GIRIJA PATIL260026
48MS DEEPA VAJRAMATTI260026
49MR SHIVLING HUKKERI260026
50MR KIRAN KEMPI260026
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI260026
52MR KIRAN TALADMANI260026
53MR NINGAPPA YALLAIGOL260026
54MS PALLAVI POTDAR260026
55MS ARATI MALI260026
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR260026
57MR AMIT SAMAJE251026
58MS AKSHATA TOLE260026
59MS SACHINA PATIL251026
60MS RADHIKA JAMAKHANDI260026
61MR SANKET MANE260026
62MS VANITA NAIK251026
63MS JAYASHREE BHADRANAIK260026
64MS REKHA MALAGE260026
65MS SHRIDEVI NADUMANI260026
66MS SAPNA MAYANNAVAR260026
67MS LAXMI TALAKERI260026
68MS ASHWINI SANADI260026
69MS SAVITRI DARURE260026
70MS AISHWARYA TELI260026
71MS JYOTI GHEJI260026
72MS SUNDRAVVA SALIMANI260026
73MS RANI MALAGE260026
74MS ARATI PATIL260026
75MR PRATHAM KHOMBARE260026
76MS SANJANA KURE260026
77MR KARTIK MAGDUM260026
78MR BABASAB SADALGI260026
79MS AKASHI KAMBLE260026
80MR VENKATESH KURANE260026
81MR KALLAPPA KOLI260026
82MR AMASIDDA ODEYAR260026
83MS SAMEERA KABBUR260026
84MS MAYURI MORE251026
85MS MANJULA TALAKERI260026
86MRSACHIN KAMBLE260026
87MR MAHESH BALLARI260026
88MS NUTAN KURE260026
89MS SHOBHA SANADI260026
90MR RAJESH BALLARI260026
91MR ASHOK KENCHANNAVAR260026
92MR SACHIN MANGAJ260026
93MS GEETA MAISHALE260026

NOVEMBER WORKING DAYS 21

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI192021
2DR S M PANGAONKAR180018
3DR NILESH KAPSE183021
4DR SANGEETA GIZARE201021
5DR AKKATAI JATTI183021
6DR MAHADEV SALAGARE210021
7DR JANESHWARI KONE210021
8DR JAYASHREE ULLAGADDI210021
9MR BASAVANNI S183021
10MR RAGHAVENDRA S201021
11MR BASAVRAJ KOKARE210021
12MR RAHUL BUBANALE210021
13MR AVADHOOT ATHANIKAR210021
14MS POOJA SHINDE210021
15MR YASIN TAMBAT210021
16MR BABASAB PANARI210021
17MR ROHAN KANTE210021
18MS VIDYA BUBANALE210021
19MS RESHMA TANGADE210021
20MR SHEKHAR PATIL210021
21MR SHIVRAJ MAGADUM210021
22MR ANAND HALAKATE210021
23MS NIRMALA HONOLE210021
24MR SHIDRAM UPPAR210021
25MS BHARATI HOWAL210021
26MS SUDHA PATIL210021
27MR UDAY CHOUGULE210021
28MS BIBA MALAGE210021
29MS LALITA MALAGE210021
30MR GULAB TAMBAT210021
31MS PREMA NAVI210021
32DR SAVITA SAPTASAGARE210021
33MR BHARAMU ITI210021
34MR HARI RAYMANE210021
35MR SANDEEP MAGADUM210021
36MR PRASHANT MAGADUM210021
37MR MALAGOUDA PATIL210021
38DR RAJKUMAR BHARMADE210021
39DR RAJENDRA PATIL210021
40DR SATISH HONAMANI210021
41DR MALLIKARJUN PATTAR210021
42DR AMBUJA HULAGERI210021
43DR PATIL B.G210021
44DR KEERTI GUNDAKALLE210021
45MR RAJU TORASE210021
46MS ASHWINI SANKANNAVAR210021
47MS GIRIJA PATIL210021
48MS DEEPA VAJRAMATTI210021
49MR SHIVLING HUKKERI210021
50MR KIRAN KEMPI210021
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI210021
52MR KIRAN TALADMANI210021
53MR NINGAPPA YALLAIGOL210021
54MS PALLAVI POTDAR210021
55MS ARATI MALI210021
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR210021
57MR AMIT SAMAJE210021
58MS AKSHATA TOLE210021
59MS SACHINA PATIL201021
60MS RADHIKA JAMAKHANDI210021
61MR SANKET MANE210021
62MS VANITA NAIK210021
63MS JAYASHREE BHADRANAIK210021
64MS REKHA MALAGE210021
65MS SHRIDEVI NADUMANI210021
66MS SAPNA MAYANNAVAR210021
67MS LAXMI TALAKERI210021
68MS ASHWINI SANADI210021
69MS SAVITRI DARURE210021
70MS AISHWARYA TELI210021
71MS JYOTI GHEJI210021
72MS SUNDRAVVA SALIMANI210021
73MS RANI MALAGE210021
74MS ARATI PATIL210021
75MR PRATHAM KHOMBARE210021
76MS SANJANA KURE210021
77MR KARTIK MAGDUM210021
78MR BABASAB SADALGI210021
79MS AKASHI KAMBLE210021
80MR VENKATESH KURANE210021
81MR KALLAPPA KOLI210021
82MR AMASIDDA ODEYAR210021
83MS SAMEERA KABBUR210021
84MS MAYURI MORE210021
85MS MANJULA TALAKERI210021
86MRSACHIN KAMBLE210021
87MR MAHESH BALLARI210021
88MS NUTAN KURE210021
89MS SHOBHA SANADI210021
90MR RAJESH BALLARI210021
91MR ASHOK KENCHANNAVAR210021
92MR SACHIN MANGAJ210021
93MS GEETA MAISHALE210021

DECEMBER WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S M PANGAONKAR251026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE242026
5DR AKKATAI JATTI242026
6DR MAHADEV SALAGARE251026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI242026
9MR BASAVANNI S242026
10MR RAGHAVENDRA S251026
11MR BASAVRAJ KOKARE260026
12MR RAHUL BUBANALE260026
13MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
14MS POOJA SHINDE224026
15MR YASIN TAMBAT260026
16MR BABASAB PANARI260026
17MR ROHAN KANTE260026
18MS VIDYA BUBANALE260026
19MS RESHMA TANGADE260026
20MR SHEKHAR PATIL260026
21MR SHIVRAJ MAGADUM260026
22MR ANAND HALAKATE260026
23MS NIRMALA HONOLE260026
24MR SHIDRAM UPPAR260026
25MS BHARATI HOWAL260026
26MS SUDHA PATIL260026
27MR UDAY CHOUGULE260026
28MS BIBA MALAGE260026
29MS LALITA MALAGE260026
30MR GULAB TAMBAT260026
31MS PREMA NAVI242026
32DR SAVITA SAPTASAGARE260026
33MR BHARAMU ITI260026
34MR HARI RAYMANE260026
35MR SANDEEP MAGADUM224026
36MR PRASHANT MAGADUM260026
37MR MALAGOUDA PATIL233026
38DR RAJKUMAR BHARMADE251026
39DR RAJENDRA PATIL260026
40DR SATISH HONAMANI242026
41DR MALLIKARJUN PATTAR251026
42DR AMBUJA HULAGERI242026
43DR PATIL B.G242026
44DR KEERTI GUNDAKALLE251026
45MR RAJU TORASE251026
46MS ASHWINI SANKANNAVAR251026
47MS GIRIJA PATIL251026
48MS DEEPA VAJRAMATTI242026
49MR SHIVLING HUKKERI233026
50MR KIRAN KEMPI233026
51MS SHAILASHREE MUNAVALLI251026
52MR KIRAN TALADMANI233026
53MR NINGAPPA YALLAIGOL233026
54MS PALLAVI POTDAR242026
55MS ARATI MALI251026
56MS CHANDRABHAGA DHANGAR233026
57MR AMIT SAMAJE242026
58MS AKSHATA TOLE260026
59MS SACHINA PATIL233026
60MS RADHIKA JAMAKHANDI260026
61MR SANKET MANE224026
62MS VANITA NAIK242026
63MS JAYASHREE BHADRANAIK251026
64MS REKHA MALAGE224026
65MS SHRIDEVI NADUMANI260026
66MS SAPNA MAYANNAVAR242026
67MS LAXMI TALAKERI224026
68MS ASHWINI SANADI233026
69MS SAVITRI DARURE260026
70MS AISHWARYA TELI242026
71MS JYOTI GHEJI224026
72MS SUNDRAVVA SALIMANI233026
73MS RANI MALAGE233026
74MS ARATI PATIL233026
75MR PRATHAM KHOMBARE224026
76MS SANJANA KURE233026
77MR KARTIK MAGDUM242026
78MR BABASAB SADALGI233026
79MS AKASHI KAMBLE242026
80MR VENKATESH KURANE233026
81MR KALLAPPA KOLI233026
82MR AMASIDDA ODEYAR233026
83MS SAMEERA KABBUR242026
84MS MAYURI MORE242026
85MS MANJULA TALAKERI242026
86MR SACHIN KAMBLE233026
87MR MAHESH BALLARI242026
88MS NUTAN KURE242026
89MS SHOBHA SANADI251026
90MR RAJESH BALLARI242026
91MR ASHOK KENCHANNAVAR251026
92MR SACHIN MANGAJ251026
93MS GEETA MAISHALE260026

Hospital Staff Attendance 2022

JANUARY WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S. M. PANGAONKAR251026
3DR NILESH KAPSE260026
4DR SANGEETA GIZARE260026
5DR AKKATAI JATTI260026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE260026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI260026
9DR RAJKUMAR BHARMADE260026
10DR RAJENDRA PATIL260026
11DR SATISH HONAMANI260026
12DR MALLIKARJUN PATTAR260026
13DR AMBUJA HULAGERI260026
14DR PATIL B.G260026
15DR KEERTI GUNDAKALLE260026
16MR BASAVANNI S242026
17MS PREMA NAVI242026
18MR RAGHAVENDRA S224026
19MR RAJU TORASE251026
20MS ASHWINI SANKANNAVAR233026
21MS GIRIJA PATIL242026
22MS DEEPA VAJRAMATTI260026
23MR SHIVLING HUKKERI215026
24MR KIRAN KEMPI242026
25MS SHAILASHREE MUNAVALLI224026
26MR KIRAN TALADMANI242026
27MR NINGAPPA YALLAIGOL242026
28MS PALLAVI POTDAR251026
29MS ARATI MALI224026
30MS CHANDRABHAGA DHANGAR242026
31MR AMIT SAMAJE233026
32MS AKSHATA TOLE251026
33MS SACHINA PATIL251026
34MS RADHIKA JAMAKHANDI224026
35MR GULAB TAMBAT260026
36MR MALAGOUDA PATIL224026
37MR SANKET MANE251026
38MR AMASIDDA ODEYAR224026
39MS SAMEERA KABBUR242026
40MS MAYURI MORE233026
41MS VANITA NAIK224026
42MR BASAVRAJ KOKARE242026
43MS BIBA MALAGE233026
44MS LALITA MALAGE233026
45MS JAYASHREE BHADRANAIK242026
46MS REKHA MALAGE251026
47MS SHRIDEVI NADUMANI242026
48MS SAPNA MAYANNAVAR233026
49MS LAXMI TALAKERI224026
50MS ASHWINI SANADI242026
51MS MANJULA TALAKERI224026
52MR AVADHOOT ATHANIKAR233026
53MS POOJA SHINDE206026
54MS AISHWARYA TELI224026
55MS JYOTI GHEJI215026
56MR YASIN TAMBAT233026
57MR SANDEEP MAGADUM242026
58MS SUNDRAVVA SALIMANI224026
59MS RANI MALAGE215026
60MR SHIVRAJ MAGADUM215026
61MR MAHANTESH KHADE233026
62MR BABASAB PANARI242026
63MS ARATI PATIL224026
64MR RAHUL BUBANALE233026
65MR SACHIN KAMBLE224026
66MR SHEKHAR PATIL242026
67DR SAVITA SAPTASAGARE233026
68MS NIRMALA HONOLE251026
69MR PRATHAM KHOMBARE215026
70MR SHIDRAM UPPAR233026
71MS BHARATI HOWAL242026
72MS SANJANA KURE224026
73MR KARTIK MAGDUM215026
74MS RESHMA TANGADE233026
75MR ROHAN KANTE242026
76MS VIDYA BUBANALE251026
77MR PRASHANT MAGADUM233026
78MS SUDHA PATIL224026
79MR BABASAB SADALGI233026
80MS AKASHI KAMBLE215026
81MR MAHESH BALLARI224026
82DR SHRIDEVI CHAVAN242026
83MR VENKATESH KURANE233026
84MS NUTAN KURE242026
85MS SHOBHA SANADI233026
86MR BHARAMU ITI251026
87MR ANAND HALAKATE242026
88MR HARI RAYMANE224026
89MR KALLAPPA KOLI233026
90MR RAJESH BALLARI233026
91MR ASHOK KENCHANNAVAR251026
92MR SACHIN MANGAJ242026
93MS GEETA MAISHALE224026

FEBRUARY WORKING DAYS 22

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI220022
2DR S. M. PANGAONKAR202022
3DR NILESH KAPSE202022
4DR SANGEETA GIZARE211022
5DR AKKATAI JATTI202022
6DR MAHADEV SALAGARE202022
7DR JANESHWARI KONE202022
8DR JAYASHREE ULLAGADDI211022
9DR RAJKUMAR BHARMADE202022
10DR RAJENDRA PATIL193022
11DR SATISH HONAMANI211022
12DR MALLIKARJUN PATTAR202022
13DR AMBUJA HULAGERI202022
14DR PATIL B.G211022
15DR KEERTI GUNDAKALLE211022
16MR BASAVANNI S193022
17MS PREMA NAVI202022
18MR RAGHAVENDRA S211022
19MR RAJU TORASE202022
20MS ASHWINI SANKANNAVAR193022
21MS GIRIJA PATIL184022
22MS DEEPA VAJRAMATTI184022
23MR SHIVLING HUKKERI193022
24MR KIRAN KEMPI175022
25MS SHAILASHREE MUNAVALLI184022
26MR KIRAN TALADMANI202022
27MR NINGAPPA YALLAIGOL193022
28MS PALLAVI POTDAR193022
29MS ARATI MALI202022
30MS CHANDRABHAGA DHANGAR193022
31MR AMIT SAMAJE184022
32MS AKSHATA TOLE193022
33MS SACHINA PATIL202022
34MS RADHIKA JAMAKHANDI184022
35MR GULAB TAMBAT175022
36MR MALAGOUDA PATIL202022
37MR SANKET MANE193022
38MR AMASIDDA ODEYAR184022
39MS SAMEERA KABBUR184022
40MS MAYURI MORE202022
41MS VANITA NAIK193022
42MR BASAVRAJ KOKARE193022
43MS BIBA MALAGE202022
44MS LALITA MALAGE202022
45MS JAYASHREE BHADRANAIK193022
46MS REKHA MALAGE202022
47MS SHRIDEVI NADUMANI193022
48MS SAPNA MAYANNAVAR175022
49MS LAXMI TALAKERI184022
50MS ASHWINI SANADI202022
51MS MANJULA TALAKERI193022
52MR AVADHOOT ATHANIKAR202022
53MS POOJA SHINDE193022
54MS AISHWARYA TELI202022
55MS JYOTI GHEJI202022
56MR YASIN TAMBAT202022
57MR SANDEEP MAGADUM193022
58MS SUNDRAVVA SALIMANI193022
59MS RANI MALAGE193022
60MR SHIVRAJ MAGADUM202022
61MR MAHANTESH KHADE202022
62MR BABASAB PANARI193022
63MS ARATI PATIL202022
64MR RAHUL BUBANALE211022
65MR SACHIN KAMBLE202022
66MR SHEKHAR PATIL202022
67DR SAVITA SAPTASAGARE211022
68MS NIRMALA HONOLE202022
69MR PRATHAM KHOMBARE193022
70MR SHIDRAM UPPAR211022
71MS BHARATI HOWAL202022
72MS SANJANA KURE193022
73MR KARTIK MAGDUM211022
74MS RESHMA TANGADE202022
75MR ROHAN KANTE193022
76MS VIDYA BUBANALE193022
77MR PRASHANT MAGADUM193022
78MS SUDHA PATIL202022
79MR BABASAB SADALGI202022
80MS AKASHI KAMBLE211022
81MR MAHESH BALLARI193022
82DR SHRIDEVI CHAVAN202022
83MR VENKATESH KURANE211022
84MS NUTAN KURE202022
85MS SHOBHA SANADI211022
86MR BHARAMU ITI220022
87MR ANAND HALAKATE211022
88MR HARI RAYMANE202022
89MR KALLAPPA KOLI193022
90MR RAJESH BALLARI202022
91MR ASHOK KENCHANNAVAR211022
92MR SACHIN MANGAJ202022
93MS GEETA MAISHALE211022

MARCH WORKING DAYS 27

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI270027
2DR S. M. PANGAONKAR270027
3DR NILESH KAPSE270027
4DR SANGEETA GIZARE270027
5DR AKKATAI JATTI270027
6DR MAHADEV SALAGARE270027
7DR JANESHWARI KONE270027
8DR JAYASHREE ULLAGADDI270027
9DR RAJKUMAR BHARMADE270027
10DR RAJENDRA PATIL270027
11DR SATISH HONAMANI270027
12DR MALLIKARJUN PATTAR270027
13DR AMBUJA HULAGERI270027
14DR PATIL B.G270027
15DR KEERTI GUNDAKALLE270027
16MR BASAVANNI S261027
17MS PREMA NAVI252027
18MR RAGHAVENDRA S252027
19MR RAJU TORASE261027
20MS ASHWINI SANKANNAVAR261027
21MS GIRIJA PATIL252027
22MS DEEPA VAJRAMATTI252027
23MR SHIVLING HUKKERI261027
24MR KIRAN KEMPI252027
25MS SHAILASHREE MUNAVALLI261027
26MR KIRAN TALADMANI261027
27MR NINGAPPA YALLAIGOL270027
28MS PALLAVI POTDAR243027
29MS ARATI MALI252027
30MS CHANDRABHAGA DHANGAR261027
31MR AMIT SAMAJE252027
32MS AKSHATA TOLE252027
33MS SACHINA PATIL270027
34MS RADHIKA JAMAKHANDI270027
35MR GULAB TAMBAT261027
36MR MALAGOUDA PATIL270027
37MR SANKET MANE252027
38MR AMASIDDA ODEYAR243027
39MS SAMEERA KABBUR270027
40MS MAYURI MORE261027
41MS VANITA NAIK252027
42MR BASAVRAJ KOKARE243027
43MS BIBA MALAGE270027
44MS LALITA MALAGE270027
45MS JAYASHREE BHADRANAIK252027
46MS REKHA MALAGE252027
47MS SHRIDEVI NADUMANI252027
48MS SAPNA MAYANNAVAR261027
49MS LAXMI TALAKERI270027
50MS ASHWINI SANADI261027
51MS MANJULA TALAKERI252027
52MR AVADHOOT ATHANIKAR243027
53MS POOJA SHINDE234027
54MS AISHWARYA TELI243027
55MS JYOTI GHEJI252027
56MR YASIN TAMBAT252027
57MR SANDEEP MAGADUM261027
58MS SUNDRAVVA SALIMANI252027
59MS RANI MALAGE252027
60MR SHIVRAJ MAGADUM261027
61MR MAHANTESH KHADE252027
62MR BABASAB PANARI243027
63MS ARATI PATIL252027
64MR RAHUL BUBANALE270027
65MR SACHIN KAMBLE261027
66MR SHEKHAR PATIL252027
67DR SAVITA SAPTASAGARE270027
68MS NIRMALA HONOLE270027
69MR PRATHAM KHOMBARE261027
70MR SHIDRAM UPPAR252027
71MS BHARATI HOWAL270027
72MS SANJANA KURE261027
73MR KARTIK MAGDUM252027
74MS RESHMA TANGADE270027
75MR ROHAN KANTE261027
76MS VIDYA BUBANALE270027
77MR PRASHANT MAGADUM270027
78MS SUDHA PATIL261027
79MR BABASAB SADALGI252027
80MS AKASHI KAMBLE270027
81MR MAHESH BALLARI252027
82DR SHRIDEVI CHAVAN261027
83MR VENKATESH KURANE234027
84MS NUTAN KURE243027
85MS SHOBHA SANADI261027
86MR BHARAMU ITI252027
87MR ANAND HALAKATE243027
88MR HARI RAYMANE261027
89MR KALLAPPA KOLI243027
90MR RAJESH BALLARI252027
91MR ASHOK KENCHANNAVAR225027
92MR SACHIN MANGAJ261027
93MS GEETA MAISHALE270027

APRIL WORKING DAYS 26

SNName of the staffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1DR BASAVARAJ GANTI260026
2DR S. M. PANGAONKAR251026
3DR NILESH KAPSE242026
4DR SANGEETA GIZARE251026
5DR AKKATAI JATTI242026
6DR MAHADEV SALAGARE260026
7DR JANESHWARI KONE251026
8DR JAYASHREE ULLAGADDI242026
9DR RAJKUMAR BHARMADE251026
10DR RAJENDRA PATIL251026
11DR SATISH HONAMANI242026
12DR MALLIKARJUN PATTAR251026
13DR AMBUJA HULAGERI251026
14DR PATIL B.G242026
15DR KEERTI GUNDAKALLE242026
16MR BASAVANNI S251026
17MS PREMA NAVI260026
18MR RAGHAVENDRA S260026
19MR RAJU TORASE260026
20MS ASHWINI SANKANNAVAR233026
21MS GIRIJA PATIL233026
22MS DEEPA VAJRAMATTI233026
23MR SHIVLING HUKKERI233026
24MR KIRAN KEMPI233026
25MS SHAILASHREE MUNAVALLI233026
26MR KIRAN TALADMANI233026
27MR NINGAPPA YALLAIGOL233026
28MS PALLAVI POTDAR224026
29MS ARATI MALI233026
30MS CHANDRABHAGA DHANGAR224026
31MR AMIT SAMAJE224026
32MS AKSHATA TOLE233026
33MS SACHINA PATIL224026
34MS RADHIKA JAMAKHANDI233026
35MR GULAB TAMBAT233026
36MR MALAGOUDA PATIL233026
37MR SANKET MANE224026
38MR AMASIDDA ODEYAR224026
39MS SAMEERA KABBUR233026
40MS MAYURI MORE224026
41MS VANITA NAIK233026
42MR BASAVRAJ KOKARE224026
43MS BIBA MALAGE242026
44MS LALITA MALAGE251026
45MS JAYASHREE BHADRANAIK251026
46MS REKHA MALAGE251026
47MS SHRIDEVI NADUMANI260026
48MS SAPNA MAYANNAVAR260026
49MS LAXMI TALAKERI251026
50MS ASHWINI SANADI242026
51MS MANJULA TALAKERI260026
52MR AVADHOOT ATHANIKAR260026
53MS POOJA SHINDE251026
54MS AISHWARYA TELI251026
55MS JYOTI GHEJI251026
56MR YASIN TAMBAT242026
57MR SANDEEP MAGADUM251026
58MS SUNDRAVVA SALIMANI260026
59MS RANI MALAGE260026
60MR SHIVRAJ MAGADUM251026
61MR MAHANTESH KHADE260026
62MR BABASAB PANARI242026
63MS ARATI PATIL251026
64MR RAHUL BUBANALE260026
65MR SACHIN KAMBLE251026
66MR SHEKHAR PATIL242026
67DR SAVITA SAPTASAGARE251026
68MS NIRMALA HONOLE260026
69MR PRATHAM KHOMBARE251026
70MR SHIDRAM UPPAR251026
71MS BHARATI HOWAL242026
72MS SANJANA KURE233026
73MR KARTIK MAGDUM251026
74MS RESHMA TANGADE251026
75MR ROHAN KANTE251026
76MS VIDYA BUBANALE260026
77MR PRASHANT MAGADUM260026
78MS SUDHA PATIL260026
79MR BABASAB SADALGI260026
80MS AKASHI KAMBLE242026
81MR MAHESH BALLARI242026
82DR SHRIDEVI CHAVAN233026
83MR VENKATESH KURANE251026
84MS NUTAN KURE242026
85MS SHOBHA SANADI260026
86MR BHARAMU ITI251026
87MR ANAND HALAKATE251026
88MR HARI RAYMANE251026
89MR KALLAPPA KOLI260026
90MR RAJESH BALLARI260026
91MR ASHOK KENCHANNAVAR251026
92MR SACHIN MANGAJ260026
93MS GEETA MAISHALE242026