Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

TEACHING STAFF ATTENDENCE

Teaching Staff Attendance 2020

S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 27
1Dr. Basavraj Ganti24
2Dr.R.V.Pakkannavar27
3Dr. Abhaykumar Kulkarni27
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Pramodini Patil27
7Dr. Amit Masule25
8Dr.Ismail Momin27
9Dr. Sachin Ganeshwadi27
10Dr. Samrat Patil27
11Dr. Durdundi Gudasi27
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar27
14Dr. Swarup Kulkarni27
15Dr. Amit Magadum27
16Dr. Vidya Ambedakar25
17Dr. Shradda Madar25
18Dr. Kuldeep Lokare27
19Dr. Sachin Shinde24
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar24
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya22
24Dr. Abhijeet Patil25
25Dr. Vivek Solapurkar22
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar27
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R27
30Dr. Swapnil Patil24
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali12
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 23
1Dr. Basavraj Ganti23
2Dr.R.V.Pakkannavar23
3Dr. Abhaykumar Kulkarni23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Pramodini Patil22
7Dr. Amit Masule16
8Dr.Ismail Momin23
9Dr. Sachin Ganeshwadi23
10Dr. Samrat Patil23
11Dr. Durdundi Gudasi22
12Dr. Jayadeep Aware23
13Dr. Chintamani Kodolikar20
14Dr. Swarup Kulkarni23
15Dr. Amit Magadum23
16Dr. Vidya Ambedakar20
17Dr. Shradda Madar21
18Dr. Kuldeep Lokare21
19Dr. Sachin Shinde19
20Dr. Mohan Naik21
21Dr. Shaista Jamadar17
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya21
24Dr. Abhijeet Patil23
25Dr. Vivek Solapurkar22
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar23
28Dr. Yadu Gopan22
29Dr. Sinjid R23
30Dr. Swapnil Patil23
31Dr. Ashwini Swami23
32Dr. Kirankumar Mutnali16
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 18
1Dr. Basavraj Ganti17
2Dr.R.V.Pakkannavar18
3Dr. Abhaykumar Kulkarni18
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval18
6Dr. Pramodini Patil17
7Dr. Amit Masule18
8Dr.Ismail Momin18
9Dr. Sachin Ganeshwadi18
10Dr. Samrat Patil17
11Dr. Durdundi Gudasi15
12Dr. Jayadeep Aware18
13Dr. Chintamani Kodolikar18
14Dr. Swarup Kulkarni18
15Dr. Amit Magadum18
16Dr. Vidya Ambedakar18
17Dr. Shradda Madar17
18Dr. Kuldeep Lokare17
19Dr. Sachin Shinde13
20Dr. Mohan Naik16
21Dr. Shaista Jamadar18
22Dr. Samarjeet Gaikwad15
23Dr. Kavita Maitriya16
24Dr. Abhijeet Patil17
25Dr. Vivek Solapurkar8
26Dr. Shailesh Shetty18
27Dr. RajAhamad Jamadar18
28Dr. Yadu Gopan18
29Dr. Sinjid R18
30Dr. Swapnil Patil18
31Dr. Ashwini Swami18
32Dr. Kirankumar Mutnali17
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti26
2Dr.R.V.Pakkannavar26
3Dr. Abhaykumar Kulkarni26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Pramodini Patil26
7Dr. Amit Masule26
8Dr.Ismail Momin26
9Dr. Sachin Ganeshwadi26
10Dr. Samrat Patil26
11Dr. Durdundi Gudasi26
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar26
14Dr. Swarup Kulkarni26
15Dr. Amit Magadum26
16Dr. Vidya Ambedakar26
17Dr. Shradda Madar26
18Dr. Kuldeep Lokare26
19Dr. Sachin Shinde26
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar26
22Dr. Samarjeet Gaikwad26
23Dr. Kavita Maitriya26
24Dr. Abhijeet Patil26
25Dr. Vivek Solapurkar26
26Dr. Shailesh Shetty26
27Dr. RajAhamad Jamadar26
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R26
30Dr. Swapnil Patil26
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali26
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti14
2Dr.R.V.Pakkannavar26
3Dr. Abhaykumar Kulkarni26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Pramodini Patil26
7Dr. Amit Masule26
8Dr.Ismail Momin26
9Dr. Sachin Ganeshwadi26
10Dr. Samrat Patil26
11Dr. Durdundi Gudasi26
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar26
14Dr. Swarup Kulkarni26
15Dr. Amit Magadum26
16Dr. Vidya Ambedakar26
17Dr. Shradda Madar26
18Dr. Kuldeep Lokare26
19Dr. Sachin Shinde26
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar26
22Dr. Samarjeet Gaikwad26
23Dr. Kavita Maitriya26
24Dr. Abhijeet Patil26
25Dr. Vivek Solapurkar26
26Dr. Shailesh Shetty26
27Dr. RajAhamad Jamadar26
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R26
30Dr. Swapnil Patil26
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali26
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti26
2Dr.R.V.Pakkannavar26
3Dr. Abhaykumar Kulkarni26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Pramodini Patil26
7Dr. Amit Masule26
8Dr.Ismail Momin26
9Dr. Sachin Ganeshwadi26
10Dr. Samrat Patil26
11Dr. Durdundi Gudasi26
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar26
14Dr. Swarup Kulkarni26
15Dr. Amit Magadum26
16Dr. Vidya Ambedakar26
17Dr. Shradda Madar26
18Dr. Kuldeep Lokare26
19Dr. Sachin Shinde26
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar26
22Dr. Samarjeet Gaikwad26
23Dr. Kavita Maitriya26
24Dr. Abhijeet Patil26
25Dr. Vivek Solapurkar26
26Dr. Shailesh Shetty26
27Dr. RajAhamad Jamadar26
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R26
30Dr. Swapnil Patil26
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali26
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 27
1Dr. Basavraj Ganti27
2Dr.R.V.Pakkannavar27
3Dr. Abhaykumar Kulkarni27
4Dr. Kiran Khot27
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Pramodini Patil27
7Dr. Amit Masule27
8Dr.Ismail Momin27
9Dr. Sachin Ganeshwadi27
10Dr. Samrat Patil27
11Dr. Durdundi Gudasi27
12Dr. Jayadeep Aware27
13Dr. Chintamani Kodolikar27
14Dr. Swarup Kulkarni27
15Dr. Amit Magadum27
16Dr. Vidya Ambedakar27
17Dr. Shradda Madar27
18Dr. Kuldeep Lokare27
19Dr. Sachin Shinde27
20Dr. Mohan Naik27
21Dr. Shaista Jamadar27
22Dr. Samarjeet Gaikwad27
23Dr. Kavita Maitriya27
24Dr. Abhijeet Patil27
25Dr. Vivek Solapurkar27
26Dr. Shailesh Shetty27
27Dr. RajAhamad Jamadar27
28Dr. Yadu Gopan27
29Dr. Sinjid R27
30Dr. Swapnil Patil27
31Dr. Ashwini Swami27
32Dr. Kirankumar Mutnali27
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 23
1Dr. Basavraj Ganti23
2Dr.R.V.Pakkannavar23
3Dr. Abhaykumar Kulkarni23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Pramodini Patil23
7Dr. Amit Masule23
8Dr.Ismail Momin23
9Dr. Sachin Ganeshwadi23
10Dr. Samrat Patil23
11Dr. Durdundi Gudasi23
12Dr. Jayadeep Aware23
13Dr. Chintamani Kodolikar23
14Dr. Swarup Kulkarni23
15Dr. Amit Magadum23
16Dr. Vidya Ambedakar23
17Dr. Shradda Madar23
18Dr. Kuldeep Lokare23
19Dr. Sachin Shinde23
20Dr. Mohan Naik23
21Dr. Shaista Jamadar23
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya23
24Dr. Abhijeet Patil23
25Dr. Vivek Solapurkar23
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar23
28Dr. Yadu Gopan23
29Dr. Sinjid R23
30Dr. Swapnil Patil23
31Dr. Ashwini Swami23
32Dr. Kirankumar Mutnali23
33Dr. Siradram Vagadurgi2
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 25
1Dr. Basavraj Ganti25
2Dr.R.V.Pakkannavar25
3Dr. Abhaykumar Kulkarni25
4Dr. Kiran Khot25
5Dr. Ajit Raval25
6Dr. Pramodini Patil25
7Dr. Amit Masule25
8Dr.Ismail Momin25
9Dr. Sachin Ganeshwadi25
10Dr. Samrat Patil25
11Dr. Durdundi Gudasi24
12Dr. Jayadeep Aware25
13Dr. Chintamani Kodolikar25
14Dr. Swarup Kulkarni25
15Dr. Amit Magadum25
16Dr. Vidya Ambedakar25
17Dr. Shradda Madar25
18Dr. Kuldeep Lokare25
19Dr. Sachin Shinde25
20Dr. Mohan Naik25
21Dr. Shaista Jamadar25
22Dr. Samarjeet Gaikwad25
23Dr. Kavita Maitriya25
24Dr. Abhijeet Patil25
25Dr. Vivek Solapurkar25
26Dr. Shailesh Shetty25
27Dr. RajAhamad Jamadar25
28Dr. Yadu Gopan25
29Dr. Sinjid R25
30Dr. Swapnil Patil25
31Dr. Ashwini Swami25
32Dr. Kirankumar Mutnali25
33Dr. Siradram Vagadurgi22
34Dr. Vishalakshi S20
35Dr. Pooja Mahajan20
36Dr. Sujata Bharmoji12
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 24
1Dr. Basavraj Ganti22
2Dr.R.V.Pakkannavar22
3Dr. Abhaykumar Kulkarni24
4Dr. Kiran Khot24
5Dr. Ajit Raval22
6Dr. Pramodini Patil24
7Dr. Amit Masule23
8Dr.Ismail Momin24
9Dr. Sachin Ganeshwadi24
10Dr. Samrat Patil24
11Dr. Durdundi Gudasi23
12Dr. Jayadeep Aware24
13Dr. Chintamani Kodolikar24
14Dr. Swarup Kulkarni24
15Dr. Amit Magadum24
16Dr. Vidya Ambedakar22
17Dr. Shradda Madar24
18Dr. Kuldeep Lokare24
19Dr. Sachin Shinde22
20Dr. Mohan Naik24
21Dr. Shaista Jamadar24
22Dr. Samarjeet Gaikwad24
23Dr. Kavita Maitriya24
24Dr. Abhijeet Patil24
25Dr. Vivek Solapurkar24
26Dr. Shailesh Shetty24
27Dr. RajAhamad Jamadar22
28Dr. Yadu Gopan24
29Dr. Sinjid R24
30Dr. Swapnil Patil24
31Dr. Ashwini Swami24
32Dr. Kirankumar Mutnali23
33Dr. Vishalakshi S24
34Dr. Pooja Mahajan23
35Dr. Sujata Bharmoji24
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 23
1Dr. Basavraj Ganti22
2Dr. Abhaykumar Kulkarni23
3Dr. Kiran Khot23
4Dr. Ajit Raval21
5Dr. Pramodini Patil23
6Dr. Amit Masule22
7Dr.Ismail Momin23
8Dr. Sachin Ganeshwadi23
9Dr. Samrat Patil23
10Dr. Durdundi Gudasi22
11Dr. Jayadeep Aware23
12Dr. Chintamani Kodolikar23
13Dr. Swarup Kulkarni23
14Dr. Amit Magadum23
15Dr. Vidya Ambedakar22
16Dr. Shradda Madar23
17Dr. Kuldeep Lokare22
18Dr. Sachin Shinde20
19Dr. Mohan Naik22
20Dr. Shaista Jamadar21
21Dr. Samarjeet Gaikwad23
22Dr. Kavita Maitriya23
23Dr. Abhijeet Patil23
24Dr. Vivek Solapurkar23
25Dr. Shailesh Shetty23
26Dr. RajAhamad Jamadar19
27Dr. Yadu Gopan23
28Dr. Sinjid R23
29Dr. Swapnil Patil23
30Dr. Ashwini Swami22
31Dr. Kirankumar Mutnali19
32Dr. Vishalakshi S23
33Dr. Pooja Mahajan22
34Dr. Sujata Bharmoji21
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti24
2Dr. Abhaykumar Kulkarni26
3Dr. Kiran Khot26
4Dr. Ajit Raval24
5Dr. Pramodini Patil24
6Dr. Amit Masule25
7Dr.Ismail Momin26
8Dr. Sachin Ganeshwadi25
9Dr. Samrat Patil25
10Dr. Durdundi Gudasi24
11Dr. Jayadeep Aware26
12Dr. Chintamani Kodolikar26
13Dr. Swarup Kulkarni24
14Dr. Amit Magadum26
15Dr. Vidya Ambedakar24
16Dr. Shradda Madar26
17Dr. Kuldeep Lokare24
18Dr. Sachin Shinde24
19Dr. Mohan Naik24
20Dr. Shaista Jamadar25
21Dr. Samarjeet Gaikwad26
22Dr. Kavita Maitriya26
23Dr. Abhijeet Patil24
24Dr. Vivek Solapurkar26
25Dr. Shailesh Shetty25
26Dr. RajAhamad Jamadar23
27Dr. Yadu Gopan26
28Dr. Sinjid R23
29Dr. Swapnil Patil26
30Dr. Ashwini Swami24
31Dr. Kirankumar Mutnali23
32Dr. Vishalakshi S23
33Dr. Pooja Mahajan25
34Dr. Sujata Bharmoji24
35Dr. Jeetendra A. J.18

Teaching Staff Attendance 2021

JANUARY WORKING DAYS 25

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavraj Ganti232025
2Dr. Abhaykumar Kulkarni250025
3Dr. Kiran Khot250025
4Dr. Ajit Raval250025
5Dr. Pramodini Patil241025
6Dr. Amit Masule250025
7Dr.Ismail Momin250025
8Dr. Sachin Ganeshwadi250025
9Dr. Samrat Patil250025
10Dr. Durdundi Gudasi241025
11Dr. Jayadeep Aware232025
12Dr. Chintamani Kodolikar250025
13Dr. Swarup Kulkarni250025
14Dr. Amit Magadum250025
15Dr. Vidya Ambedakar241025
16Dr. Shradda Madar250025
17Dr. Kuldeep Lokare241025
18Dr. Sachin Shinde250025
19Dr. Mohan Naik250025
20Dr. Shaista Jamadar250025
21Dr. Samarjeet Gaikwad250025
22Dr. Kavita Maitriya190019
23Dr. Abhijeet Patil250025
24Dr. Vivek Solapurkar214025
25Dr. Shailesh Shetty232025
26Dr. RajAhamad Jamadar223025
27Dr. Yadu Gopan196025
28Dr. Sinjid R223025
29Dr. Swapnil Patil241025
30Dr. Ashwini Swami205025
31Dr. Kirankumar Mutnali223025
32Dr. Vishalakshi S241025
33Dr. Pooja Mahajan250025
34Dr. Sujata Bharmoji223025
35Dr. Jeetendra A. J.241025

FEBRUARY WORKING DAYS 24

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavraj Ganti240024
2Dr. Abhaykumar Kulkarni240024
3Dr. Kiran Khot240024
4Dr. Ajit Raval204024
5Dr. Pramodini Patil231024
6Dr. Amit Masule240024
7Dr.Ismail Momin240024
8Dr. Sachin Ganeshwadi240024
9Dr. Samrat Patil240024
10Dr. Durdundi Gudasi240024
11Dr. Jayadeep Aware240024
12Dr. Chintamani Kodolikar240024
13Dr. Swarup Kulkarni8008
14Dr. Amit Magadum240024
15Dr. Vidya Ambedakar213024
16Dr. Shradda Madar240024
17Dr. Kuldeep Lokare231024
18Dr. Sachin Shinde240024
19Dr. Mohan Naik168024
20Dr. Shaista Jamadar222024
21Dr. Samarjeet Gaikwad240024
22Dr. Abhijeet Patil240024
23Dr. Vivek Solapurkar222024
24Dr. Shailesh Shetty222024
25Dr. RajAhamad Jamadar150015
26Dr. Yadu Gopan140014
27Dr. Sinjid R140014
28Dr. Swapnil Patil240024
29Dr. Ashwini Swami195024
30Dr. Kirankumar Mutnali222024
31Dr. Vishalakshi S240024
32Dr. Pooja Mahajan240024
33Dr. Sujata Bharmoji1014024
34Dr. Jeetendra A. J.240024
35Dr. Siddhi Khot204024
36Dr. Mohasin Patel240024
37Dr. Shriram Murtugudde240024
38Dr. Pallavi Kulkarni5005

MARCH WORKING DAYS 26

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti260026
2Dr. Abhaykumar Kulkarni260026
3Dr. Kiran Khot140014
4Dr. Pramodini Patil260026
5Dr. Ajit Raval242026
6Dr. Kirankumar Mutnali251026
7Dr. Samrat Patil260026
8Dr. Pallavi Kulkarni260026
9Dr. Amit Masule224026
10Dr.Ismail Momin260026
11Dr. Sachin Ganeshwadi260026
12Dr. Chintamani Kodolikar142016
13Dr. Durdundi Gudasi260026
14Dr. Vidya Ambedakar260026
15Dr. Sujata Bharmoji260026
16Dr. Amit Magadum260026
17Dr. Shradda Madar260026
18Dr. Kuldeep Lokare260026
19Dr. Sachin Shinde260026
20Dr. Mohan Naik260026
21Dr. Shaista Jamadar260026
22Dr. Samarjeet Gaikwad260026
23Dr. Abhijeet Patil260026
24Dr. Vivek Solapurkar233026
25Dr. Shailesh Shetty242026
26Dr. Ashwini Swami260026
27Dr. Swapnil Patil260026
28Dr. Vishalakshi S260026
29Dr. Pooja Mahajan260026
30Dr. Jeetendra A. J.260026
31Dr. Siddhi Khot260026
32Dr. Mohasin Patel260026
33Dr. Shriram Murtugudde260026
34Dr. Shridevi Chavan120012
35Dr. Vishal Chougule5005
36Dr. Pradeep Dhavale5005

APRIL WORKING DAYS 23

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 203023
2Dr. Pramodini Patil230023
3Dr. Ajit Rawal230023
4Dr. Kirankumar Veerappa Mutnali230023
5Dr. Samrat Anandrao Patil230023
6Dr. Pallavi Kulkarni230023
7Dr. Vishal Chougule230023
8Dr. Pradeep Dhavale230023
9Dr. Amit A Masule176023
10Dr. Ismail Momin230023
11Dr Sachin Sadashiv Ganeshwadi230023
12Dr. Duradundi Gurappa Gudasi212023
13Dr. Vidya Lokare230023
14Dr Sujata Bharamoji230023
15Dr. Abhijit Morale230023
16Dr. Amit Magadum230023
17Dr Kuldeep Lokare230023
18Dr. Sachin R Shinde230023
19Dr.Mohan Naik230023
20Dr. Shaista Jamadar230023
21Dr. Samarjeet Gaikwad230023
22Dr. Abhijeet Baburao Patil230023
23D. Vivek Vishwas Solapurkar203023
24Dr. Shailesh Shekar Shetty167023
25Dr. Ashwini B Swami230023
26Dr. Swapnil Sukumar Patil221023
27Dr Vishalakshi S230023
28Dr Pooja Mahajan 221023
29Dr. Jeetendra A. J.230023
30Dr. Siddhi Khot230023
31Dr. Mohasin Patel230023
32Dr. Shriram Murtugudde230023
33Dr. Shridevi Chavan230023
34Dr. Sachidanand Vangapatti101011

MAY WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 250025
2Dr. Ajit Rawal250025
3Dr. Kirankumar Mutnali250025
4Dr. Samrat Anandrao Patil250025
5Dr. Pallavi Kulkarni250025
6Dr. Vishal Chougule250025
7Dr. Pradeep Dhavale250025
8Dr. Amit A Masule241025
9Dr. Ismail Momin250025
10Dr. Amit Magadum250025
11Dr. Swapnil Patil 250025
12Dr. Sachin Ganeshwadi250025
13Dr. Duradundi Gurappa Gudasi250025
14Dr. Vidya Lokare250025
15Dr Sujata Bharamoji250025
16Dr. Abhijit Morale250025
17Dr Kuldeep Lokare250025
18Dr. Sachin R Shinde250025
19Dr.Mohan Naik250025
20Dr. Shaista Jamadar250025
21Dr. Samarjeet Gaikwad250025
22Dr. Abhijeet Baburao Patil241025
23D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
24Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
25Dr. Ashwini B Swami250025
26Dr Vishalakshi S250025
27Dr Pooja Mahajan 250025
28Dr. Jeetendra A. J.250025
29Dr. Siddhi Khot250025
30Dr. Mohasin Patel250025
31Dr. Shriram Murtugudde250025
32Dr. Shridevi Chavan250025
33Dr. Sachidanand Vangapatti205025

JUNE WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 261025
2Dr. Ajit Rawal262024
3Dr. Kirankumar Mutnali260125
4Dr. Samrat Anandrao Patil260026
5Dr. Pallavi Kulkarni260026
6Dr. Vishal Chougule260026
7Dr. Pradeep Dhavale260026
8Dr. Amit A Masule263023
9Dr. Ismail Momin260026
10Dr. Sachin Ganeshwadi5005
11Dr. Duradundi Gurappa Gudasi260026
12Dr. Vidya Lokare263023
13Dr Sujata Bharamoji260026
14Dr. Abhijit Morale260026
15Dr. Amit Magadum6006
16Dr Kuldeep Lokare261025
17Dr. Sachin R Shinde261025
18Dr.Mohan Naik260026
19Dr. Shaista Jamadar260026
20Dr. Samarjeet Gaikwad260026
21Dr. Abhijeet Baburao Patil260026
22D. Vivek Vishwas Solapurkar260026
23Dr. Shailesh Shekar Shetty260026
24Dr. Ashwini B Swami260026
25Dr Vishalakshi S261025
26Dr Pooja Mahajan 261025
27Dr. Jeetendra A. J.260026
28Dr. Swapnil Patil5005
29Dr. Siddhi Khot260026
30Dr. Mohasin Patel260026
31Dr. Shriram Murtugudde262024
32Dr. Shridevi Chavan260026
33Dr. Sachidanand Vangapatti260026
34Dr. Rajani Sunkad230023
35Dr. Mahesh Hiremath200020
36Dr. Savita Butali6006
37Dr. Kavyashree H. L6006

JULY WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 260026
2Dr. Ajit Rawal260026
3Dr. Kirankumar Mutnali6006
4Dr. Samrat Anandrao Patil260026
5Dr. Pallavi Kulkarni260026
6Dr. Vishal Chougule260026
7Dr. Pradeep Dhavale260026
8Dr. Amit A Masule260026
9Dr. Ismail Momin260026
10Dr. Sachin Ganeshwadi0000
11Dr. Duradundi Gurappa Gudasi242026
12Dr. Vidya Lokare242026
13Dr Sujata Bharamoji260026
14Dr. Abhijit Morale260026
15Dr Kuldeep Lokare260026
16Dr. Sachin R Shinde260026
17Dr.Mohan Naik260026
18Dr. Shaista Jamadar260026
19Dr. Samarjeet Gaikwad260026
20Dr. Abhijeet Baburao Patil260026
21D. Vivek Vishwas Solapurkar260026
22Dr. Shailesh Shekar Shetty260026
23Dr. Ashwini B Swami260026
24Dr Vishalakshi S260026
25Dr Pooja Mahajan 260026
26Dr. Jeetendra A. J.260026
27Dr. Siddhi Khot260026
28Dr. Mohasin Patel260026
29Dr. Shriram Murtugudde260026
30Dr. Shridevi Chavan260026
31Dr. Sachidanand Vangapatti260026
32Dr. Rajani Sunkad260026
33Dr. Mahesh Hiremath260026
34Dr. Savita Butali260026
35Dr. Kavyashree H. L260026
36Dr. Nalini C230023
37Dr. Shrishail Pujeri210021

AUGUST WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 241025
2Dr. Ajit Rawal214025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule196025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gurappa Gudasi214025
10Dr. Vidya Lokare169025
11Dr Sujata Bharamoji241025
12Dr. Abhijit Morale1312025
13Dr Kuldeep Lokare223025
14Dr. Sachin R Shinde232025
15Dr.Mohan Naik241025
16Dr. Shaista Jamadar250025
17Dr. Samarjeet Gaikwad250025
18Dr. Abhijeet Baburao Patil196025
19D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
20Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
21Dr. Ashwini B Swami196025
22Dr Vishalakshi S232025
23Dr Pooja Mahajan 241025
24Dr. Jeetendra A. J.250025
25Dr. Siddhi Khot241025
26Dr. Mohasin Patel241025
27Dr. Shriram Murtugudde232025
28Dr. Shridevi Chavan250025
29Dr. Sachidanand Vangapatti241025
30Dr. Rajani Sunkad250025
31Dr. Mahesh Hiremath250025
32Dr. Savita Butali250025
33Dr. Kavyashree H. L250025
34Dr. Nalini C241025
35Dr. Shrishail Pujeri241025
36Dr. Ashok Nanjanagoudar250025

SEPTEMBER WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 241025
2Dr. Ajit Rawal223025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule250025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gurappa Gudasi232025
10Dr. Vidya Lokare241025
11Dr Sujata Bharamoji250025
12Dr. Abhijit Morale250025
13Dr Kuldeep Lokare250025
14Dr. Sachin R Shinde250025
15Dr.Mohan Naik250025
16Dr. Shaista Jamadar250025
17Dr. Samarjeet Gaikwad250025
18Dr. Abhijeet Baburao Patil250025
19D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
20Dr. Shailesh Shekar Shetty232025
21Dr. Ashwini B Swami250025
22Dr Vishalakshi S241025
23Dr Pooja Mahajan 241025
24Dr. Jeetendra A. J.250025
25Dr. Siddhi Khot250025
26Dr. Mohasin Patel250025
27Dr. Shriram Murtugudde250025
28Dr. Shridevi Chavan250025
29Dr. Sachidanand Vangapatti241025
30Dr. Mahesh Hiremath250025
31Dr. Savita Butali250025
32Dr. Nalini C250025
33Dr. Shrishail Pujeri205025
34Dr. Ashok Nanjanagoudar1510025

OCTOBER WORKING DAYS 19

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 172019
2Dr. Ajit Rawal190019
3Dr. Samrat Anandrao Patil190019
4Dr. Pallavi Kulkarni190019
5Dr. Vishal Chougule190019
6Dr. Pradeep Dhavale190019
7Dr. Amit A Masule172019
8Dr. Ismail Momin190019
9Dr. Duradundi Gurappa Gudasi172019
10Dr. Vidya Lokare190019
11Dr Sujata Bharamoji172019
12Dr. Abhijit Morale190019
13Dr Kuldeep Lokare154019
14Dr. Sachin R Shinde601319
15Dr.Mohan Naik172019
16Dr. Shaista Jamadar190019
17Dr. Samarjeet Gaikwad190019
18Dr. Abhijeet Baburao Patil154019
19D. Vivek Vishwas Solapurkar190019
20Dr. Shailesh Shekar Shetty163019
21Dr. Ashwini B Swami190019
22Dr Vishalakshi S190019
23Dr Pooja Mahajan 181019
24Dr. Jeetendra A. J.190019
25Dr. Siddhi Khot190019
26Dr. Mohasin Patel190019
27Dr. Shriram Murtugudde190019
28Dr. Shridevi Chavan136019
29Dr. Sachidanand Vangapatti172019
30Dr. Mahesh Hiremath190019
31Dr. Savita Butali190019
32Dr. Nalini C118019
33Dr. Shrishail Pujeri172019
34Dr. Ashok Nanjanagoudar172019
35Dr. Madhuri Bhosale190019

NOVEMBER WORKING DAYS 21

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 192021
2Dr. Ajit Rawal210021
3Dr. Samrat Anandrao Patil210021
4Dr. Pallavi Kulkarni210021
5Dr. Vishal Chougule210021
6Dr. Pradeep Dhavale210021
7Dr. Amit A Masule210021
8Dr. Ismail Momin210021
9Dr. Duradundi Gurappa Gudasi192021
10Dr. Vidya Lokare210021
11Dr Sujata Bharamoji210021
12Dr. Abhijit Morale210021
13Dr Kuldeep Lokare210021
14Dr. Sachin R Shinde130821
15Dr.Mohan Naik210021
16Dr. Shaista Jamadar210021
17Dr. Samarjeet Gaikwad210021
18Dr. Abhijeet Baburao Patil210021
19D. Vivek Vishwas Solapurkar210021
20Dr. Shailesh Shekar Shetty183021
21Dr. Ashwini B Swami192021
22Dr Pooja Mahajan 210021
23Dr. Jeetendra A. J.210021
24Dr. Siddhi Khot210021
25Dr. Mohasin Patel210021
26Dr. Shriram Murtugudde210021
27Dr. Shridevi Chavan210021
28Dr. Sachidanand Vangapatti201021
29Dr. Mahesh Hiremath210021
30Dr. Savita Butali210021
31Dr. Nalini C210021
32Dr. Shrishail Pujeri210021
33Dr. Ashok Nanjanagoudar210021
34Dr. Madhuri Bhosale210021
35Dr. Ashwini Bade210021

DECEMBER WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 260026
2Dr. Ajit Rawal260026
3Dr. Samrat Anandrao Patil260026
4Dr. Pallavi Kulkarni260026
5Dr. Vishal Chougule260026
6Dr. Pradeep Dhavale260026
7Dr. Amit A Masule260026
8Dr. Ismail Momin260026
9Dr. Duradundi Gudasi251026
10Dr. Vidya Lokare260026
11Dr Sujata Bharamoji260026
12Dr. Abhijit Morale260026
13Dr Kuldeep Lokare260026
14Dr. Sachin R Shinde260026
15Dr.Mohan Naik260026
16Dr. Shaista Jamadar260026
17Dr. Abhijeet Baburao Patil260026
18Dr. Samarjeet Gaikwad260026
19D. Vivek Vishwas Solapurkar251026
20Dr. Shailesh Shekar Shetty206026
21Dr. Ashwini B Swami260026
22Dr Pooja Mahajan 224026
23Dr. Jeetendra A. J.260026
24Dr. Mohasin Patel260026
25Dr. Shridevi Chavan260026
26Dr. Sachidanand Vangapatti260026
27Dr. Mahesh Hiremath260026
28Dr. Savita Butali260026
29Dr. Nalini C260026
30Dr. Shrishail Pujeri260026
31Dr. Ashok Nanjanagoudar260026
32Dr. Madhuri Bhosale260026
33Dr. Ashwini Bade260026
34Dr. Akhila Sundar5005
35Dr. Deepika P5005

Teaching Staff Attendance 2022

JANUARY WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 241025
2Dr. Ajit Rawal250025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule241025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gudasi232025
10Dr. Vidya Lokare250025
11Dr Sujata Bharamoji250025
12Dr. Abhijit Morale250025
13Dr Kuldeep Lokare250025
14Dr. Sachin R Shinde250025
15Dr.Mohan Naik250025
16Dr. Shaista Jamadar250025
17Dr. Abhijeet Baburao Patil250025
18Dr. Samarjeet Gaikwad250025
19D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
20Dr. Shailesh Shekar Shetty1510025
21Dr. Ashwini B Swami250025
22Dr Pooja Mahajan 241025
23Dr. Jeetendra A. J.100010
24Dr. Mohasin Patel250025
25Dr. Shridevi Chavan250025
26Dr. Sachidanand Vangapatti241025
27Dr. Mahesh Hiremath250025
28Dr. Savita Butali250025
29Dr. Nalini C250025
30Dr. Shrishail Pujeri250025
31Dr. Ashok Nanjanagoudar250025
32Dr. Madhuri Bhosale250025
33Dr. Ashwini Bade250025
34Dr. Akhila Sundar250025
35Dr Ramgonda Patil230023
36Dr. Deepika P250025
37Dr Deepali Koli210021
38Dr Ravi Gurav240024
39Dr Kalavati Gurav240024
40Dr Priya Nerli6006
41Dr Sumit Sannakki8008
42Dr Shivanand Patil100010

FEBRUARY WORKING DAYS 24

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 222024
2Dr. Ajit Rawal240024
3Dr. Samrat Anandrao Patil240024
4Dr. Pallavi Kulkarni240024
5Dr. Vishal Chougule240024
6Dr. Pradeep Dhavale240024
7Dr. Amit A Masule240024
8Dr. Ismail Momin240024
9Dr. Duradundi Gudasi222024
10Dr. Vidya Lokare240024
11Dr Sujata Bharamoji240024
12Dr. Abhijit Morale240024
13Dr Kuldeep Lokare240024
14Dr. Sachin R Shinde240024
15Dr. Shaista Jamadar240024
16Dr. Abhijeet Baburao Patil240024
17Dr. Samarjeet Gaikwad240024
18D. Vivek Vishwas Solapurkar231024
19Dr. Shailesh Shekar Shetty231024
20Dr. Ashwini B Swami240024
21Dr Pooja Mahajan 222024
22Dr. Mohasin Patel240024
23Dr. Shridevi Chavan210021
24Dr. Sachidanand Vangapatti231024
25Dr. Mahesh Hiremath240024
26Dr. Savita Butali240024
27Dr. Nalini C240024
28Dr. Shrishail Pujeri240024
29Dr. Ashok Nanjanagoudar240024
30Dr. Madhuri Bhosale240024
31Dr. Ashwini Bade240024
32Dr. Akhila Sundar240024
33Dr Ramgonda Patil240024
34Dr. Deepika P240024
35Dr Deepali Koli240024
36Dr Ravi Gurav240024
37Dr Kalavati Gurav240024
38Dr Priya Nerli240024
39Dr Sumit Sannakki240024
40Dr Shivanand Patil240024
41Dr Manjari Patil240024
42Dr Nitin Patil240024
43Dr Mudassar Mujawar240024
44Dr Savita Vangi220022
45Dr Kumudini Patil210021
46Dr Vandana Kulkarni150015
47Dr Ashwini Ghogare110011

MARCH WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 250025
2Dr. Ajit Rawal196025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni178025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule241025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gudasi250025
10Dr. Vidya Lokare232025
11Dr Sujata Bharamoji241025
12Dr. Abhijit Morale241025
13Dr Kuldeep Lokare223025
14Dr. Sachin R Shinde1312025
15Dr. Shaista Jamadar250025
16Dr. Abhijeet Baburao Patil214025
17Dr. Samarjeet Gaikwad250025
18D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
19Dr. Shailesh Shekar Shetty241025
20Dr. Ashwini B Swami223025
21Dr Pooja Mahajan 250025
22Dr. Mohasin Patel250025
23Dr. Shridevi Chavan025025
24Dr. Sachidanand Vangapatti241025
25Dr. Mahesh Hiremath250025
26Dr. Savita Butali250025
27Dr. Nalini C250025
28Dr. Shrishail Pujeri250025
29Dr. Ashok Nanjanagoudar214025
30Dr. Madhuri Bhosale250025
31Dr. Ashwini Bade250025
32Dr. Akhila Sundar241025
33Dr Ramgonda Patil241025
34Dr. Deepika P250025
35Dr Deepali Koli250025
36Dr Ravi Gurav205025
37Dr Kalavati Gurav817025
38Dr Priya Nerli250025
39Dr Sumit Sannakki250025
40Dr Shivanand Patil250025
41Dr Manjari Patil223025
42Dr Nitin Patil223025
43Dr Mudassar Mujawar250025
44Dr Savita Vangi250025
45Dr Kumudini Patil250025
46Dr Vandana Kulkarni250025
47Dr Ashwini Ghogare250025
48Dr Gurudatta Shinde200020

APRIL WORKING DAYS 23

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 194023
2Dr. Ajit Rawal212023
3Dr. Samrat Anandrao Patil230023
4Dr. Pallavi Kulkarni212023
5Dr. Vishal Chougule230023
6Dr. Pradeep Dhavale230023
7Dr. Amit A Masule230023
8Dr. Ismail Momin230023
9Dr. Duradundi Gudasi230023
10Dr. Vidya Lokare230023
11Dr Sujata Bharamoji221023
12Dr Abhijit Morale194023
13Dr Kuldeep Lokare221023
14Dr. Sachin R Shinde230023
15Dr. Shaista Jamadar230023
16Dr. Abhijeet Baburao Patil230023
17Dr. Samarjeet Gaikwad230023
18D. Vivek Vishwas Solapurkar230023
19Dr. Shailesh Shekar Shetty221023
20Dr. Ashwini B Swami194023
21Dr Pooja Mahajan 230023
22Dr. Mohasin Patel230023
23Dr. Shridevi Chavan230023
24Dr. Sachidanand Vangapatti185023
25Dr. Mahesh Hiremath230023
26Dr. Savita Butali230023
27Dr. Nalini C230023
28Dr. Shrishail Pujeri230023
29Dr. Ashok Nanjanagoudar230023
30Dr. Madhuri Bhosale230023
31Dr. Ashwini Bade230023
32Dr. Akhila Sundar194023
33Dr Ramgonda Patil221023
34Dr Deepika P203023
35Dr Deepali Koli230023
36Dr Ravi Gurav221023
37Dr Kalavati Gurav194023
38Dr Priya Nerli230023
39Dr Sumit Sannakki230023
40Dr Shivanand Patil230023
41Dr Manjari Patil230023
42Dr Nitin Patil230023
43Dr Mudassar Mujawar230023
44Dr Savita Vangi230023
45Dr Kumudini Patil221023
46Dr Vandana Kulkarni230023
47Dr Ashwini Ghogare230023
48Dr Gurudatta Shinde230023
49Dr Malhari Suryavanshi200020

MAY WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 232025
2Dr. Ajit Rawal241025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule241025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gudasi250025
10Dr. Vidya Lokare250025
11Dr Sujata Bharamoji241025
12Dr Abhijit Morale250025
13Dr Kuldeep Lokare1510025
14Dr. Sachin R Shinde250025
15Dr. Shaista Jamadar250025
16Dr. Abhijeet Baburao Patil250025
17Dr. Samarjeet Gaikwad250025
18D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
19Dr. Shailesh Shekar Shetty241025
20Dr. Ashwini B Swami250025
21Dr Pooja Mahajan 250025
22Dr. Mohasin Patel250025
23Dr. Shridevi Chavan250025
24Dr. Sachidanand Vangapatti1510025
25Dr. Savita Butali250025
26Dr. Nalini C250025
27Dr. Shrishail Pujeri250025
28Dr. Ashok Nanjanagoudar250025
29Dr. Madhuri Bhosale250025
30Dr. Ashwini Bade7007
31Dr. Akhila Sundar241025
32Dr Ramgonda Patil250025
33Dr Deepika P250025
34Dr Deepali Koli250025
35Dr Ravi Gurav205025
36Dr Kalavati Gurav205025
37Dr Priya Nerli169025
38Dr Sumit Sannakki250025
39Dr Shivanand Patil250025
40Dr Manjari Patil250025
41Dr Nitin Patil250025
42Dr Mudassar Mujawar250025
43Dr Savita Vangi250025
44Dr Kumudini Patil241025
45Dr Vandana Kulkarni250025
46Dr Ashwini Ghogare250025
47Dr Gurudatta Shinde250025
48Dr Malhari Suryavanshi250025
49Dr. Bhushan Chougule240024
50Dr Ramesh Konakeri240024
51Dr Laxmi Pattan240024
52Dr. Ajeet Koligudd5005

JUNE WORKING DAYS 24

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri195024
2Dr Basavaraj Ganti 240024
3Dr. Ajit Rawal240024
4Dr. Samrat Anandrao Patil240024
5Dr. Pallavi Kulkarni240024
6Dr. Vishal Chougule240024
7Dr. Pradeep Dhavale240024
8Dr. Amit A Masule240024
9Dr. Ismail Momin240024
10Dr. Duradundi Gudasi231024
11Dr. Vidya Lokare024024
12Dr Sujata Bharamoji240024
13Dr Abhijit Morale240024
14Dr Kuldeep Lokare240024
15Dr. Sachin R Shinde1001424
16Dr. Shaista Jamadar240024
17Dr. Abhijeet Baburao Patil240024
18Dr. Samarjeet Gaikwad240024
19D. Vivek Vishwas Solapurkar213024
20Dr. Shailesh Shekar Shetty231024
21Dr. Ashwini B Swami213024
22Dr. Mohasin Patel240024
23Dr. Shridevi Chavan240024
24Dr. Sachidanand Vangapatti231024
25Dr. Savita Butali240024
26Dr. Nalini C213024
27Dr. Shrishail Pujeri240024
28Dr. Ashok Nanjanagoudar240024
29Dr. Madhuri Bhosale240024
30Dr. Akhila Sundar231024
31Dr Ramgonda Patil240024
32Dr Deepika P231024
33Dr Deepali Koli240024
34Dr Ravi Gurav231024
35Dr Kalavati Gurav222024
36Dr Priya Nerli240024
37Dr Sumit Sannakki177024
38Dr Shivanand Patil240024
39Dr Manjari Patil240024
40Dr Nitin Patil240024
41Dr Mudassar Mujawar240024
42Dr Savita Vangi240024
43Dr Kumudini Patil240024
44Dr Vandana Kulkarni240024
45Dr Ashwini Ghogare240024
46Dr Gurudatta Shinde240024
47Dr Malhari Suryavanshi240024
48Dr. Bhushan Chougule240024
49Dr Laxmi Pattan195024
50Dr. Ajeet Koligudd240024

JULY WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri260026
2Dr Basavaraj Ganti 242026
3Dr. Ajit Rawal224026
4Dr. Samrat Anandrao Patil260026
5Dr. Pallavi Kulkarni206026
6Dr. Vishal Chougule260026
7Dr. Pradeep Dhavale233026
8Dr. Amit A Masule233026
9Dr. Ismail Momin260026
10Dr. Duradundi Gudasi233026
11Dr. Vidya Lokare026026
12Dr Sujata Bharamoji251026
13Dr Abhijit Morale197026
14Dr Kuldeep Lokare224026
15Dr. Sachin R Shinde233026
16Dr. Shaista Jamadar260026
17Dr. Abhijeet Baburao Patil260026
18Dr. Samarjeet Gaikwad260026
19D. Vivek Vishwas Solapurkar242026
20Dr. Shailesh Shekar Shetty233026
21Dr. Ashwini B Swami1511026
22Dr. Mohasin Patel260026
23Dr. Shridevi Chavan260026
24Dr. Sachidanand Vangapatti233026
25Dr. Savita Butali260026
26Dr. Nalini C260026
27Dr. Shrishail Pujeri260026
28Dr. Ashok Nanjanagoudar260026
29Dr. Madhuri Bhosale242026
30Dr. Akhila Sundar260026
31Dr Ramgonda Patil233026
32Dr Deepika P260026
33Dr Deepali Koli260026
34Dr Ravi Gurav251026
35Dr Kalavati Gurav206026
36Dr Priya Nerli260026
37Dr Sumit Sannakki260026
38Dr Shivanand Patil260026
39Dr Manjari Patil260026
40Dr Nitin Patil260026
41Dr Mudassar Mujawar260026
42Dr Savita Vangi260026
43Dr Kumudini Patil260026
44Dr Vandana Kulkarni260026
45Dr Ashwini Ghogare260026
46Dr Gurudatta Shinde260026
47Dr Malhari Suryavanshi224026
48Dr. Bhushan Chougule260026
49Dr Laxmi Pattan1511026
50Dr. Ajeet Koligudd260026
51Dr. Rubiya Peerzade153018
52Dr. Suma S. S.Joshi5005

AUGUST WORKING DAYS 23

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri221023
2Dr Basavaraj Ganti 212023
3Dr. Ajit Rawal149023
4Dr. Samrat Anandrao Patil230023
5Dr. Pallavi Kulkarni221023
6Dr. Pradeep Dhavale230023
7Dr. Vishal Chougule203023
8Dr. Ismail Momin230023
9Dr. Nalini C230023
10Dr. Amit A Masule203023
11Dr. Ashok Nanjanagoudar230023
12Dr Ramgonda Patil221023
13Dr Kalavati Gurav176023
14Dr Sujata Bharamoji1310023
15Dr Gurudatta Shinde230023
16Dr Vandana Kulkarni230023
17Dr. Duradundi Gudasi194023
18Dr. Vidya Lokare023023
19Dr Abhijit Morale221023
20Dr. Sachidanand Vangapatti221023
21Dr Ravi Gurav212023
22Dr. Abhijeet Baburao Patil221023
23Dr. Savita Butali230023
24Dr Shivanand Patil230023
25Dr Manjari Patil230023
26Dr Nitin Patil230023
27Dr. Madhuri Bhosale203023
28Dr Deepali Koli230023
29Dr. Bhushan Chougule230023
30Dr Laxmi Pattan203023
31Dr Mudassar Mujawar230023
32Dr Kuldeep Lokare185023
33Dr. Sachin R Shinde221023
34Dr. Shaista Jamadar230023
35Dr. Samarjeet Gaikwad230023
36D. Vivek Vishwas Solapurkar203023
37Dr. Shailesh Shekar Shetty194023
38Dr. Shridevi Chavan230023
39Dr. Akhila Sundar149023
40Dr Deepika P194023
41Dr Priya Nerli221023
42Dr Kumudini Patil230023
43Dr. Ashwini B Swami212023
44Dr Sumit Sannakki230023
45Dr. Mohasin Patel230023
46Dr. Shrishail Pujeri230023
47Dr Savita Vangi221023
48Dr Ashwini Ghogare230023
49Dr Malhari Suryavanshi230023
50Dr. Ajeet Koligudd230023
51Dr. Rubiya Peerzade230023
52Dr. Suma S. S.Joshi212023
53Dr. Sachin Pattanshetti100010
54Mrs. Varsha Jadhav8008

SEPTEMBER WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri250025
2Dr Basavaraj Ganti 169025
3Dr. Ajit Rawal223025
4Dr. Samrat Anandrao Patil232025
5Dr. Pallavi Kulkarni241025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Vishal Chougule250025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Nalini C250025
10Dr. Amit A Masule250025
11Dr. Ashok Nanjanagoudar250025
12Dr Ramgonda Patil250025
13Dr Kalavati Gurav223025
14Dr Sujata Bharamoji232025
15Dr Gurudatta Shinde250025
16Dr Vandana Kulkarni241025
17Dr. Duradundi Gudasi223025
18Dr. Vidya Lokare025025
19Dr Abhijit Morale250025
20Dr. Sachidanand Vangapatti250025
21Dr Ravi Gurav223025
22Dr. Abhijeet Baburao Patil232025
23Dr. Savita Butali250025
24Dr Shivanand Patil250025
25Dr Manjari Patil250025
26Dr Nitin Patil250025
27Dr. Madhuri Bhosale250025
28Dr Deepali Koli250025
29Dr. Bhushan Chougule250025
30Dr Laxmi Pattan250025
31Dr Mudassar Mujawar250025
32Dr Kuldeep Lokare241025
33Dr. Sachin R Shinde241025
34Dr. Shaista Jamadar1510025
35Dr. Samarjeet Gaikwad250025
36D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
37Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
38Dr. Shridevi Chavan250025
39Dr. Akhila Sundar205025
40Dr Deepika P250025
41Dr Priya Nerli250025
42Dr Kumudini Patil250025
43Dr. Ashwini B Swami250025
44Dr Sumit Sannakki250025
45Dr. Mohasin Patel250025
46Dr. Shrishail Pujeri250025
47Dr Savita Vangi250025
48Dr Ashwini Ghogare250025
49Dr Malhari Suryavanshi232025
50Dr. Ajeet Koligudd250025
51Dr. Rubiya Peerzade250025
52Dr. Suma S. S.Joshi223025
53Dr. Sachin Pattanshetti250025
54Mrs. Varsha Jadhav250025

OCTOBER WORKING DAYS 21

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri210021
2Dr Basavaraj Ganti 201021
3Dr. Ajit Rawal183021
4Dr. Samrat Anandrao Patil201021
5Dr. Pallavi Kulkarni201021
6Dr. Pradeep Dhavale201021
7Dr. Vishal Chougule201021
8Dr. Ismail Momin210021
9Dr. Nalini C192021
10Dr. Amit A Masule210021
11Dr. Ashok Nanjanagoudar192021
12Dr Ramgonda Patil210021
13Dr Kalavati Gurav192021
14Dr Sujata Bharamoji210021
15Dr Gurudatta Shinde192021
16Dr Vandana Kulkarni210021
17Dr. Duradundi Gudasi201021
18Dr. Vidya Lokare021021
19Dr Abhijit Morale192021
20Dr. Sachidanand Vangapatti210021
21Dr Ravi Gurav192021
22Dr. Abhijeet Baburao Patil192021
23Dr. Savita Butali417021
24Dr Shivanand Patil210021
25Dr Manjari Patil210021
26Dr Nitin Patil210021
27Dr. Madhuri Bhosale192021
28Dr Deepali Koli192021
29Dr. Bhushan Chougule210021
30Dr Laxmi Pattan156021
31Dr Mudassar Mujawar210021
32Dr Kuldeep Lokare192021
33Dr. Sachin R Shinde201021
34Dr. Shaista Jamadar615021
35Dr. Samarjeet Gaikwad192021
36D. Vivek Vishwas Solapurkar210021
37Dr. Shailesh Shekar Shetty210021
38Dr. Shridevi Chavan192021
39Dr. Akhila Sundar192021
40Dr Deepika P201021
41Dr Priya Nerli201021
42Dr Kumudini Patil201021
43Dr. Ashwini B Swami192021
44Dr Sumit Sannakki210021
45Dr. Mohasin Patel210021
46Dr. Shrishail Pujeri183021
47Dr Savita Vangi210021
48Dr Ashwini Ghogare210021
49Dr Malhari Suryavanshi201021
50Dr. Ajeet Koligudd210021
51Dr. Rubiya Peerzade201021
52Dr. Suma S. S.Joshi210021
53Dr. Sachin Pattanshetti192021
54Mrs. Varsha Jadhav201021
55Dr. Daneshwari Gunari1001

NOVEMBER WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri250025
2Dr Basavaraj Ganti 250025
3Dr. Ajit Rawal250025
4Dr. Samrat Anandrao Patil250025
5Dr. Pallavi Kulkarni250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Vishal Chougule232025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Nalini C250025
10Dr. Amit A Masule241025
11Dr. Ashok Nanjanagoudar250025
12Dr Ramgonda Patil250025
13Dr Kalavati Gurav250025
14Dr Sujata Bharamoji223025
15Dr Gurudatta Shinde250025
16Dr Vandana Kulkarni250025
17Dr. Duradundi Gudasi250025
18Dr. Vidya Lokare025025
19Dr Abhijit Morale250025
20Dr. Sachidanand Vangapatti241025
21Dr Ravi Gurav250025
22Dr. Abhijeet Baburao Patil250025
23Dr. Savita Butali232025
24Dr Shivanand Patil250025
25Dr Manjari Patil250025
26Dr Nitin Patil250025
27Dr. Madhuri Bhosale250025
28Dr Deepali Koli250025
29Dr. Bhushan Chougule250025
30Dr Laxmi Pattan250025
31Dr Mudassar Mujawar232025
32Dr Kuldeep Lokare250025
33Dr. Sachin R Shinde250025
34Dr. Shaista Jamadar241025
35Dr. Samarjeet Gaikwad250025
36D. Vivek Vishwas Solapurkar205025
37Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
38Dr. Shridevi Chavan250025
39Dr. Akhila Sundar250025
40Dr Deepika P250025
41Dr Priya Nerli250025
42Dr Kumudini Patil250025
43Dr. Ashwini B Swami250025
44Dr Sumit Sannakki250025
45Dr. Mohasin Patel250025
46Dr. Shrishail Pujeri250025
47Dr Savita Vangi250025
48Dr Ashwini Ghogare250025
49Dr Malhari Suryavanshi232025
50Dr. Ajeet Koligudd250025
51Dr. Rubiya Peerzade250025
52Dr. Suma S. S.Joshi250025
53Dr. Sachin Pattanshetti250025
54Mrs. Varsha Jadhav250025
55Dr. Daneshwari Gunari250025

DECEMBER WORKING DAYS 27

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri216027
2Dr Basavaraj Ganti 216027
3Dr. Ajit Rawal270027
4Dr. Samrat Anandrao Patil270027
5Dr. Pallavi Kulkarni270027
6Dr. Pradeep Dhavale270027
7Dr. Vishal Chougule270027
8Dr. Ismail Momin270027
9Dr. Nalini C270027
10Dr. Amit A Masule261027
11Dr. Ashok Nanjanagoudar270027
12Dr Ramgonda Patil225027
13Dr Kalavati Gurav270027
14Dr Sujata Bharamoji252027
15Dr Gurudatta Shinde270027
16Dr Vandana Kulkarni261027
17Dr. Duradundi Gudasi270027
18Dr. Vidya Lokare027027
19Dr Abhijit Morale270027
20Dr. Sachidanand Vangapatti243027
21Dr Ravi Gurav270027
22Dr. Abhijeet Baburao Patil270027
23Dr. Savita Butali270027
24Dr Shivanand Patil270027
25Dr Manjari Patil270027
26Dr Nitin Patil270027
27Dr. Madhuri Bhosale270027
28Dr Deepali Koli270027
29Dr. Bhushan Chougule270027
30Dr Laxmi Pattan270027
31Dr Mudassar Mujawar270027
32Dr Kuldeep Lokare270027
33Dr. Sachin R Shinde270027
34Dr. Shaista Jamadar270027
35Dr. Samarjeet Gaikwad270027
36D. Vivek Vishwas Solapurkar252027
37Dr. Shailesh Shekar Shetty234027
38Dr. Shridevi Chavan270027
39Dr. Akhila Sundar270027
40Dr Deepika P234027
41Dr Priya Nerli270027
42Dr Kumudini Patil252027
43Dr. Ashwini B Swami270027
44Dr Sumit Sannakki270027
45Dr. Mohasin Patel270027
46Dr. Shrishail Pujeri261027
47Dr Savita Vangi270027
48Dr Ashwini Ghogare270027
49Dr Malhari Suryavanshi270027
50Dr. Ajeet Koligudd270027
51Dr. Rubiya Peerzade270027
52Dr. Suma S. S.Joshi243027
53Dr. Sachin Pattanshetti270027
54Mrs. Varsha Jadhav270027
55Dr. Daneshwari Gunari270027
56Dr. Pavan Lalsange250025
57Dr. Kavita Maitriaya150015
58Dr. Archana Shukla120012
59Dr. Prakash Kumbar5005
60Dr. Pratik H.1001

Teaching Staff Attendance 2023

JANUARY WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri250025
2Dr Basavaraj Ganti 178025
3Dr. Ajit Rawal214025
4Dr. Samrat Anandrao Patil250025
5Dr. Pallavi Kulkarni250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Vishal Chougule232025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Nalini C250025
10Dr. Amit A Masule214025
11Dr. Ashok Nanjanagoudar250025
12Dr Ramgonda Patil241025
13Dr Kalavati Gurav6006
14Dr Sujata Bharamoji250025
15Dr Gurudatta Shinde220022
16Dr Vandana Kulkarni250025
17Dr. Duradundi Gudasi250025
18Dr. Vidya Lokare250025
19Dr Abhijit Morale223025
20Dr. Sachidanand Vangapatti250025
21Dr Ravi Gurav6006
22Dr. Abhijeet Baburao Patil250025
23Dr. Savita Butali250025
24Dr Shivanand Patil250025
25Dr Manjari Patil250025
26Dr Nitin Patil250025
27Dr. Madhuri Bhosale250025
28Dr Deepali Koli250025
29Dr. Bhushan Chougule250025
30Dr Laxmi Pattan250025
31Dr Mudassar Mujawar250025
32Dr Kuldeep Lokare187025
33Dr. Sachin R Shinde223025
34Dr. Shaista Jamadar250025
35Dr. Samarjeet Gaikwad250025
36D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
37Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
38Dr. Shridevi Chavan250025
39Dr. Akhila Sundar196025
40Dr Deepika P250025
41Dr Priya Nerli250025
42Dr Kumudini Patil250025
43Dr. Ashwini B Swami250025
44Dr Sumit Sannakki250025
45Dr. Mohasin Patel250025
46Dr. Shrishail Pujeri250025
47Dr Savita Vangi4004
48Dr Ashwini Ghogare250025
49Dr Malhari Suryavanshi241025
50Dr. Ajeet Koligudd250025
51Dr. Rubiya Peerzade250025
52Dr. Suma S. S.Joshi241025
53Dr. Sachin Pattanshetti196025
54Mrs. Varsha Jadhav250025
55Dr. Daneshwari Gunari250025
56Dr. Pavan Lalsange250025
57Dr. Kavita Maitriaya241025
58Dr. Archana Shukla250025
59Dr. Prakash Kumbar250025
60Dr. Pratik H.250025
61Dr. Vidhyadhar Patil240024
62Dr. Chayya Hullur190019

FEBRUARY WORKING DAYS 23

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri230023
2Dr Basavaraj Ganti 230023
3Dr. Ajit Rawal203023
4Dr. Samrat Anandrao Patil221023
5Dr. Pallavi Kulkarni230023
6Dr. Pradeep Dhavale221023
7Dr. Vishal Chougule230023
8Dr. Ismail Momin230023
9Dr. Amit A Masule221023
10Dr. Ashok Nanjanagoudar221023
11Dr Ramgonda Patil221023
12Dr Sujata Bharamoji130013
13Dr Vandana Kulkarni221023
14Dr. Duradundi Gudasi221023
15Dr. Vidya Lokare221023
16Dr Abhijit Morale230023
17Dr. Sachidanand Vangapatti230023
18Dr. Abhijeet Baburao Patil212023
19Dr. Savita Butali023023
20Dr Shivanand Patil203023
21Dr Manjari Patil230023
22Dr Nitin Patil221023
23Dr. Madhuri Bhosale221023
24Dr Deepali Koli221023
25Dr. Bhushan Chougule230023
26Dr Laxmi Pattan212023
27Dr Mudassar Mujawar230023
28Dr Kuldeep Lokare230023
29Dr. Sachin R Shinde230023
30Dr. Shaista Jamadar230023
31Dr. Samarjeet Gaikwad230023
32D. Vivek Vishwas Solapurkar212023
33Dr. Shailesh Shekar Shetty230023
34Dr. Shridevi Chavan203023
35Dr. Akhila Sundar230023
36Dr Deepika P185023
37Dr Priya Nerli212023
38Dr Kumudini Patil230023
39Dr. Ashwini B Swami221023
40Dr Sumit Sannakki221023
41Dr. Mohasin Patel230023
42Dr. Shrishail Pujeri230023
43Dr Ashwini Awate212023
44Dr Malhari Suryavanshi212023
45Dr. Ajeet Koligudd230023
46Dr. Rubiya Peerzade230023
47Dr. Suma S. S.Joshi203023
48Mrs. Varsha Jadhav212023
49Dr. Daneshwari Gunari212023
50Dr. Pavan Lalsange230023
51Dr. Kavita Maitriaya230023
52Dr. Archana Shukla221023
53Dr. Prakash Kumbar221023
54Dr. Pratik Hosur221023
55Dr. Vidhyadhar Patil221023
56Dr. Chayya Huller221023

MARCH WORKING DAYS 23

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri260026
2Dr Basavaraj Ganti 251026
3Dr. Ajit Rawal215026
4Dr. Samrat Anandrao Patil251026
5Dr. Pallavi Kulkarni251026
6Dr. Pradeep Dhavale251026
7Dr. Vishal Chougule260026
8Dr. Ismail Momin260026
9Dr. Amit A Masule242026
10Dr. Ashok Nanjanagoudar251026
11Dr Ramgonda Patil260026
12Dr Gurudatta Shinde260026
13Dr Vandana Kulkarni260026
14Dr. Duradundi Gudasi242026
15Dr. Vidya Lokare251026
16Dr Abhijit Morale1001
17Dr. Sachidanand Vangapatti260026
18Dr. Abhijeet Baburao Patil251026
19Dr. Savita Butali026026
20Dr Shivanand Patil251026
21Dr Manjeri Patil224026
22Dr Nitin Patil224026
23Dr. Madhuri Bhosale251026
24Dr Deepali Koli260026
25Dr. Bhushan Chougule260026
26Dr Laxmi Pattan215026
27Dr Mudassar Mujawar260026
28Dr Kuldeep Lokare251026
29Dr. Sachin R Shinde251026
30Dr. Shaista Jamadar260026
31Dr. Samarjeet Gaikwad242026
32D. Vivek Vishwas Solapurkar251026
33Dr. Shailesh Shekar Shetty260026
34Dr. Shridevi Chavan260026
35Dr. Akhila Sundar233026
36Dr Deepika P1511026
37Dr Priya Nerli242026
38Dr Kumudini Patil206026
39Dr. Ashwini B Swami260026
40Dr Sumit Sannakki251026
41Dr. Mohasin Patel251026
42Dr. Shrishail Pujeri242026
43Dr Ashwini Awate260026
44Dr Malhari Suryavanshi260026
45Dr. Ajeet Koligudd260026
46Dr. Rubiya Peerzade206026
47Dr. Suma S. S.Joshi251026
48Mrs. Varsha Jadhav260026
49Dr. Daneshwari Gunari242026
50Dr. Pavan Lalsange260026
51Dr. Kavita Maitriaya251026
52Dr. Archana Shukla251026
53Dr. Prakash Kumbar233026
54Dr. Pratik Hosur251026
55Dr. Vidhyadhar Patil251026
56Dr. Chayya Huller251026
57Dr. Anil Petkar230023
58Dr. Datta Patil100010
59Dr. Pratibha Chougule5005
60Dr. Pooja Bhavi5005

APRIL WORKING DAYS 22

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri193022
2Dr Basavaraj Ganti 211022
3Dr. Ajit Rawal211022
4Dr. Samrat Anandrao Patil220022
5Dr. Pallavi Kulkarni211022
6Dr. Pradeep Dhavale220022
7Dr. Vishal Chougule220022
8Dr. Amit A Masule157022
9Dr. Ashok Nanjanagoudar202022
10Dr Ramgonda Patil184022
11Dr Vandana Kulkarni184022
12Dr. Duradundi Gudasi211022
13Dr. Vidya Lokare202022
14Dr. Sachidanand Vangapatti193022
15Dr. Abhijeet Baburao Patil157022
16Dr. Savita Butali022022
17Dr Shivanand Patil211022
18Dr Manjeri Patil211022
19Dr Nitin Patil211022
20Dr. Madhuri Bhosale211022
21Dr Deepali Koli220022
22Dr. Bhushan Chougule220022
23Dr Laxmi Pattan139022
24Dr Mudassar Mujawar202022
25Dr Kuldeep Lokare139022
26Dr. Sachin R Shinde202022
27Dr. Shaista Jamadar202022
28Dr. Samarjeet Gaikwad211022
29D. Vivek Vishwas Solapurkar220022
30Dr. Shailesh Shekar Shetty220022
31Dr. Shridevi Chavan220022
32Dr. Akhila Sundar220022
33Dr Deepika P202022
34Dr Priya Nerli202022
35Dr Kumudini Patil211022
36Dr. Ashwini B Swami211022
37Dr Sumit Sannakki211022
38Dr. Mohasin Patel211022
39Dr. Shrishail Pujeri211022
40Dr Ashwini Awate211022
41Dr Malhari Suryavanshi220022
42Dr. Ajeet Koligudd211022
43Dr. Rubiya Peerzade202022
44Dr. Suma S. S.Joshi211022
45Mrs. Varsha Jadhav202022
46Dr. Daneshwari Gunari220022
47Dr. Pavan Lalsange220022
48Dr. Kavita Maitriaya211022
49Dr. Archana Shukla175022
50Dr. Prakash Kumbar220022
51Dr. Pratik Hosur211022
52Dr. Vidhyadhar Patil211022
53Dr. Chayya Huller517022
54Dr. Anil Petkar1111022
55Dr. Datta Patil220022
56Dr. Pratibha Chougule202022
57Dr. Pooja Bhavi202022