Teaching Staff Attendance 2020

S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 27
1Dr. Basavraj Ganti24
2Dr.R.V.Pakkannavar27
3Dr. Abhaykumar Kulkarni27
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Pramodini Patil27
7Dr. Amit Masule25
8Dr.Ismail Momin27
9Dr. Sachin Ganeshwadi27
10Dr. Samrat Patil27
11Dr. Durdundi Gudasi27
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar27
14Dr. Swarup Kulkarni27
15Dr. Amit Magadum27
16Dr. Vidya Ambedakar25
17Dr. Shradda Madar25
18Dr. Kuldeep Lokare27
19Dr. Sachin Shinde24
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar24
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya22
24Dr. Abhijeet Patil25
25Dr. Vivek Solapurkar22
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar27
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R27
30Dr. Swapnil Patil24
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali12
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 23
1Dr. Basavraj Ganti23
2Dr.R.V.Pakkannavar23
3Dr. Abhaykumar Kulkarni23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Pramodini Patil22
7Dr. Amit Masule16
8Dr.Ismail Momin23
9Dr. Sachin Ganeshwadi23
10Dr. Samrat Patil23
11Dr. Durdundi Gudasi22
12Dr. Jayadeep Aware23
13Dr. Chintamani Kodolikar20
14Dr. Swarup Kulkarni23
15Dr. Amit Magadum23
16Dr. Vidya Ambedakar20
17Dr. Shradda Madar21
18Dr. Kuldeep Lokare21
19Dr. Sachin Shinde19
20Dr. Mohan Naik21
21Dr. Shaista Jamadar17
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya21
24Dr. Abhijeet Patil23
25Dr. Vivek Solapurkar22
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar23
28Dr. Yadu Gopan22
29Dr. Sinjid R23
30Dr. Swapnil Patil23
31Dr. Ashwini Swami23
32Dr. Kirankumar Mutnali16
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 18
1Dr. Basavraj Ganti17
2Dr.R.V.Pakkannavar18
3Dr. Abhaykumar Kulkarni18
4Dr. Kiran Khot18
5Dr. Ajit Raval18
6Dr. Pramodini Patil17
7Dr. Amit Masule18
8Dr.Ismail Momin18
9Dr. Sachin Ganeshwadi18
10Dr. Samrat Patil17
11Dr. Durdundi Gudasi15
12Dr. Jayadeep Aware18
13Dr. Chintamani Kodolikar18
14Dr. Swarup Kulkarni18
15Dr. Amit Magadum18
16Dr. Vidya Ambedakar18
17Dr. Shradda Madar17
18Dr. Kuldeep Lokare17
19Dr. Sachin Shinde13
20Dr. Mohan Naik16
21Dr. Shaista Jamadar18
22Dr. Samarjeet Gaikwad15
23Dr. Kavita Maitriya16
24Dr. Abhijeet Patil17
25Dr. Vivek Solapurkar8
26Dr. Shailesh Shetty18
27Dr. RajAhamad Jamadar18
28Dr. Yadu Gopan18
29Dr. Sinjid R18
30Dr. Swapnil Patil18
31Dr. Ashwini Swami18
32Dr. Kirankumar Mutnali17
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti26
2Dr.R.V.Pakkannavar26
3Dr. Abhaykumar Kulkarni26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Pramodini Patil26
7Dr. Amit Masule26
8Dr.Ismail Momin26
9Dr. Sachin Ganeshwadi26
10Dr. Samrat Patil26
11Dr. Durdundi Gudasi26
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar26
14Dr. Swarup Kulkarni26
15Dr. Amit Magadum26
16Dr. Vidya Ambedakar26
17Dr. Shradda Madar26
18Dr. Kuldeep Lokare26
19Dr. Sachin Shinde26
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar26
22Dr. Samarjeet Gaikwad26
23Dr. Kavita Maitriya26
24Dr. Abhijeet Patil26
25Dr. Vivek Solapurkar26
26Dr. Shailesh Shetty26
27Dr. RajAhamad Jamadar26
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R26
30Dr. Swapnil Patil26
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali26
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti14
2Dr.R.V.Pakkannavar26
3Dr. Abhaykumar Kulkarni26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Pramodini Patil26
7Dr. Amit Masule26
8Dr.Ismail Momin26
9Dr. Sachin Ganeshwadi26
10Dr. Samrat Patil26
11Dr. Durdundi Gudasi26
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar26
14Dr. Swarup Kulkarni26
15Dr. Amit Magadum26
16Dr. Vidya Ambedakar26
17Dr. Shradda Madar26
18Dr. Kuldeep Lokare26
19Dr. Sachin Shinde26
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar26
22Dr. Samarjeet Gaikwad26
23Dr. Kavita Maitriya26
24Dr. Abhijeet Patil26
25Dr. Vivek Solapurkar26
26Dr. Shailesh Shetty26
27Dr. RajAhamad Jamadar26
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R26
30Dr. Swapnil Patil26
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali26
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti26
2Dr.R.V.Pakkannavar26
3Dr. Abhaykumar Kulkarni26
4Dr. Kiran Khot26
5Dr. Ajit Raval26
6Dr. Pramodini Patil26
7Dr. Amit Masule26
8Dr.Ismail Momin26
9Dr. Sachin Ganeshwadi26
10Dr. Samrat Patil26
11Dr. Durdundi Gudasi26
12Dr. Jayadeep Aware26
13Dr. Chintamani Kodolikar26
14Dr. Swarup Kulkarni26
15Dr. Amit Magadum26
16Dr. Vidya Ambedakar26
17Dr. Shradda Madar26
18Dr. Kuldeep Lokare26
19Dr. Sachin Shinde26
20Dr. Mohan Naik26
21Dr. Shaista Jamadar26
22Dr. Samarjeet Gaikwad26
23Dr. Kavita Maitriya26
24Dr. Abhijeet Patil26
25Dr. Vivek Solapurkar26
26Dr. Shailesh Shetty26
27Dr. RajAhamad Jamadar26
28Dr. Yadu Gopan26
29Dr. Sinjid R26
30Dr. Swapnil Patil26
31Dr. Ashwini Swami26
32Dr. Kirankumar Mutnali26
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 27
1Dr. Basavraj Ganti27
2Dr.R.V.Pakkannavar27
3Dr. Abhaykumar Kulkarni27
4Dr. Kiran Khot27
5Dr. Ajit Raval27
6Dr. Pramodini Patil27
7Dr. Amit Masule27
8Dr.Ismail Momin27
9Dr. Sachin Ganeshwadi27
10Dr. Samrat Patil27
11Dr. Durdundi Gudasi27
12Dr. Jayadeep Aware27
13Dr. Chintamani Kodolikar27
14Dr. Swarup Kulkarni27
15Dr. Amit Magadum27
16Dr. Vidya Ambedakar27
17Dr. Shradda Madar27
18Dr. Kuldeep Lokare27
19Dr. Sachin Shinde27
20Dr. Mohan Naik27
21Dr. Shaista Jamadar27
22Dr. Samarjeet Gaikwad27
23Dr. Kavita Maitriya27
24Dr. Abhijeet Patil27
25Dr. Vivek Solapurkar27
26Dr. Shailesh Shetty27
27Dr. RajAhamad Jamadar27
28Dr. Yadu Gopan27
29Dr. Sinjid R27
30Dr. Swapnil Patil27
31Dr. Ashwini Swami27
32Dr. Kirankumar Mutnali27
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 23
1Dr. Basavraj Ganti23
2Dr.R.V.Pakkannavar23
3Dr. Abhaykumar Kulkarni23
4Dr. Kiran Khot23
5Dr. Ajit Raval23
6Dr. Pramodini Patil23
7Dr. Amit Masule23
8Dr.Ismail Momin23
9Dr. Sachin Ganeshwadi23
10Dr. Samrat Patil23
11Dr. Durdundi Gudasi23
12Dr. Jayadeep Aware23
13Dr. Chintamani Kodolikar23
14Dr. Swarup Kulkarni23
15Dr. Amit Magadum23
16Dr. Vidya Ambedakar23
17Dr. Shradda Madar23
18Dr. Kuldeep Lokare23
19Dr. Sachin Shinde23
20Dr. Mohan Naik23
21Dr. Shaista Jamadar23
22Dr. Samarjeet Gaikwad23
23Dr. Kavita Maitriya23
24Dr. Abhijeet Patil23
25Dr. Vivek Solapurkar23
26Dr. Shailesh Shetty23
27Dr. RajAhamad Jamadar23
28Dr. Yadu Gopan23
29Dr. Sinjid R23
30Dr. Swapnil Patil23
31Dr. Ashwini Swami23
32Dr. Kirankumar Mutnali23
33Dr. Siradram Vagadurgi2
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 25
1Dr. Basavraj Ganti25
2Dr.R.V.Pakkannavar25
3Dr. Abhaykumar Kulkarni25
4Dr. Kiran Khot25
5Dr. Ajit Raval25
6Dr. Pramodini Patil25
7Dr. Amit Masule25
8Dr.Ismail Momin25
9Dr. Sachin Ganeshwadi25
10Dr. Samrat Patil25
11Dr. Durdundi Gudasi24
12Dr. Jayadeep Aware25
13Dr. Chintamani Kodolikar25
14Dr. Swarup Kulkarni25
15Dr. Amit Magadum25
16Dr. Vidya Ambedakar25
17Dr. Shradda Madar25
18Dr. Kuldeep Lokare25
19Dr. Sachin Shinde25
20Dr. Mohan Naik25
21Dr. Shaista Jamadar25
22Dr. Samarjeet Gaikwad25
23Dr. Kavita Maitriya25
24Dr. Abhijeet Patil25
25Dr. Vivek Solapurkar25
26Dr. Shailesh Shetty25
27Dr. RajAhamad Jamadar25
28Dr. Yadu Gopan25
29Dr. Sinjid R25
30Dr. Swapnil Patil25
31Dr. Ashwini Swami25
32Dr. Kirankumar Mutnali25
33Dr. Siradram Vagadurgi22
34Dr. Vishalakshi S20
35Dr. Pooja Mahajan20
36Dr. Sujata Bharmoji12
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 24
1Dr. Basavraj Ganti22
2Dr.R.V.Pakkannavar22
3Dr. Abhaykumar Kulkarni24
4Dr. Kiran Khot24
5Dr. Ajit Raval22
6Dr. Pramodini Patil24
7Dr. Amit Masule23
8Dr.Ismail Momin24
9Dr. Sachin Ganeshwadi24
10Dr. Samrat Patil24
11Dr. Durdundi Gudasi23
12Dr. Jayadeep Aware24
13Dr. Chintamani Kodolikar24
14Dr. Swarup Kulkarni24
15Dr. Amit Magadum24
16Dr. Vidya Ambedakar22
17Dr. Shradda Madar24
18Dr. Kuldeep Lokare24
19Dr. Sachin Shinde22
20Dr. Mohan Naik24
21Dr. Shaista Jamadar24
22Dr. Samarjeet Gaikwad24
23Dr. Kavita Maitriya24
24Dr. Abhijeet Patil24
25Dr. Vivek Solapurkar24
26Dr. Shailesh Shetty24
27Dr. RajAhamad Jamadar22
28Dr. Yadu Gopan24
29Dr. Sinjid R24
30Dr. Swapnil Patil24
31Dr. Ashwini Swami24
32Dr. Kirankumar Mutnali23
33Dr. Vishalakshi S24
34Dr. Pooja Mahajan23
35Dr. Sujata Bharmoji24
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 23
1Dr. Basavraj Ganti22
2Dr. Abhaykumar Kulkarni23
3Dr. Kiran Khot23
4Dr. Ajit Raval21
5Dr. Pramodini Patil23
6Dr. Amit Masule22
7Dr.Ismail Momin23
8Dr. Sachin Ganeshwadi23
9Dr. Samrat Patil23
10Dr. Durdundi Gudasi22
11Dr. Jayadeep Aware23
12Dr. Chintamani Kodolikar23
13Dr. Swarup Kulkarni23
14Dr. Amit Magadum23
15Dr. Vidya Ambedakar22
16Dr. Shradda Madar23
17Dr. Kuldeep Lokare22
18Dr. Sachin Shinde20
19Dr. Mohan Naik22
20Dr. Shaista Jamadar21
21Dr. Samarjeet Gaikwad23
22Dr. Kavita Maitriya23
23Dr. Abhijeet Patil23
24Dr. Vivek Solapurkar23
25Dr. Shailesh Shetty23
26Dr. RajAhamad Jamadar19
27Dr. Yadu Gopan23
28Dr. Sinjid R23
29Dr. Swapnil Patil23
30Dr. Ashwini Swami22
31Dr. Kirankumar Mutnali19
32Dr. Vishalakshi S23
33Dr. Pooja Mahajan22
34Dr. Sujata Bharmoji21
S.
 No
Name of Teaching StaffWorking Days 26
1Dr. Basavraj Ganti24
2Dr. Abhaykumar Kulkarni26
3Dr. Kiran Khot26
4Dr. Ajit Raval24
5Dr. Pramodini Patil24
6Dr. Amit Masule25
7Dr.Ismail Momin26
8Dr. Sachin Ganeshwadi25
9Dr. Samrat Patil25
10Dr. Durdundi Gudasi24
11Dr. Jayadeep Aware26
12Dr. Chintamani Kodolikar26
13Dr. Swarup Kulkarni24
14Dr. Amit Magadum26
15Dr. Vidya Ambedakar24
16Dr. Shradda Madar26
17Dr. Kuldeep Lokare24
18Dr. Sachin Shinde24
19Dr. Mohan Naik24
20Dr. Shaista Jamadar25
21Dr. Samarjeet Gaikwad26
22Dr. Kavita Maitriya26
23Dr. Abhijeet Patil24
24Dr. Vivek Solapurkar26
25Dr. Shailesh Shetty25
26Dr. RajAhamad Jamadar23
27Dr. Yadu Gopan26
28Dr. Sinjid R23
29Dr. Swapnil Patil26
30Dr. Ashwini Swami24
31Dr. Kirankumar Mutnali23
32Dr. Vishalakshi S23
33Dr. Pooja Mahajan25
34Dr. Sujata Bharmoji24
35Dr. Jeetendra A. J.18

Teaching Staff Attendance 2021

JANUARY WORKING DAYS 25

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavraj Ganti232025
2Dr. Abhaykumar Kulkarni250025
3Dr. Kiran Khot250025
4Dr. Ajit Raval250025
5Dr. Pramodini Patil241025
6Dr. Amit Masule250025
7Dr.Ismail Momin250025
8Dr. Sachin Ganeshwadi250025
9Dr. Samrat Patil250025
10Dr. Durdundi Gudasi241025
11Dr. Jayadeep Aware232025
12Dr. Chintamani Kodolikar250025
13Dr. Swarup Kulkarni250025
14Dr. Amit Magadum250025
15Dr. Vidya Ambedakar241025
16Dr. Shradda Madar250025
17Dr. Kuldeep Lokare241025
18Dr. Sachin Shinde250025
19Dr. Mohan Naik250025
20Dr. Shaista Jamadar250025
21Dr. Samarjeet Gaikwad250025
22Dr. Kavita Maitriya190019
23Dr. Abhijeet Patil250025
24Dr. Vivek Solapurkar214025
25Dr. Shailesh Shetty232025
26Dr. RajAhamad Jamadar223025
27Dr. Yadu Gopan196025
28Dr. Sinjid R223025
29Dr. Swapnil Patil241025
30Dr. Ashwini Swami205025
31Dr. Kirankumar Mutnali223025
32Dr. Vishalakshi S241025
33Dr. Pooja Mahajan250025
34Dr. Sujata Bharmoji223025
35Dr. Jeetendra A. J.241025

FEBRUARY WORKING DAYS 24

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavraj Ganti240024
2Dr. Abhaykumar Kulkarni240024
3Dr. Kiran Khot240024
4Dr. Ajit Raval204024
5Dr. Pramodini Patil231024
6Dr. Amit Masule240024
7Dr.Ismail Momin240024
8Dr. Sachin Ganeshwadi240024
9Dr. Samrat Patil240024
10Dr. Durdundi Gudasi240024
11Dr. Jayadeep Aware240024
12Dr. Chintamani Kodolikar240024
13Dr. Swarup Kulkarni8008
14Dr. Amit Magadum240024
15Dr. Vidya Ambedakar213024
16Dr. Shradda Madar240024
17Dr. Kuldeep Lokare231024
18Dr. Sachin Shinde240024
19Dr. Mohan Naik168024
20Dr. Shaista Jamadar222024
21Dr. Samarjeet Gaikwad240024
22Dr. Abhijeet Patil240024
23Dr. Vivek Solapurkar222024
24Dr. Shailesh Shetty222024
25Dr. RajAhamad Jamadar150015
26Dr. Yadu Gopan140014
27Dr. Sinjid R140014
28Dr. Swapnil Patil240024
29Dr. Ashwini Swami195024
30Dr. Kirankumar Mutnali222024
31Dr. Vishalakshi S240024
32Dr. Pooja Mahajan240024
33Dr. Sujata Bharmoji1014024
34Dr. Jeetendra A. J.240024
35Dr. Siddhi Khot204024
36Dr. Mohasin Patel240024
37Dr. Shriram Murtugudde240024
38Dr. Pallavi Kulkarni5005

MARCH WORKING DAYS 26

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr. Basavaraj Ganti260026
2Dr. Abhaykumar Kulkarni260026
3Dr. Kiran Khot140014
4Dr. Pramodini Patil260026
5Dr. Ajit Raval242026
6Dr. Kirankumar Mutnali251026
7Dr. Samrat Patil260026
8Dr. Pallavi Kulkarni260026
9Dr. Amit Masule224026
10Dr.Ismail Momin260026
11Dr. Sachin Ganeshwadi260026
12Dr. Chintamani Kodolikar142016
13Dr. Durdundi Gudasi260026
14Dr. Vidya Ambedakar260026
15Dr. Sujata Bharmoji260026
16Dr. Amit Magadum260026
17Dr. Shradda Madar260026
18Dr. Kuldeep Lokare260026
19Dr. Sachin Shinde260026
20Dr. Mohan Naik260026
21Dr. Shaista Jamadar260026
22Dr. Samarjeet Gaikwad260026
23Dr. Abhijeet Patil260026
24Dr. Vivek Solapurkar233026
25Dr. Shailesh Shetty242026
26Dr. Ashwini Swami260026
27Dr. Swapnil Patil260026
28Dr. Vishalakshi S260026
29Dr. Pooja Mahajan260026
30Dr. Jeetendra A. J.260026
31Dr. Siddhi Khot260026
32Dr. Mohasin Patel260026
33Dr. Shriram Murtugudde260026
34Dr. Shridevi Chavan120012
35Dr. Vishal Chougule5005
36Dr. Pradeep Dhavale5005

APRIL WORKING DAYS 23

S.
 No
Name of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 203023
2Dr. Pramodini Patil230023
3Dr. Ajit Rawal230023
4Dr. Kirankumar Veerappa Mutnali230023
5Dr. Samrat Anandrao Patil230023
6Dr. Pallavi Kulkarni230023
7Dr. Vishal Chougule230023
8Dr. Pradeep Dhavale230023
9Dr. Amit A Masule176023
10Dr. Ismail Momin230023
11Dr Sachin Sadashiv Ganeshwadi230023
12Dr. Duradundi Gurappa Gudasi212023
13Dr. Vidya Lokare230023
14Dr Sujata Bharamoji230023
15Dr. Abhijit Morale230023
16Dr. Amit Magadum230023
17Dr Kuldeep Lokare230023
18Dr. Sachin R Shinde230023
19Dr.Mohan Naik230023
20Dr. Shaista Jamadar230023
21Dr. Samarjeet Gaikwad230023
22Dr. Abhijeet Baburao Patil230023
23D. Vivek Vishwas Solapurkar203023
24Dr. Shailesh Shekar Shetty167023
25Dr. Ashwini B Swami230023
26Dr. Swapnil Sukumar Patil221023
27Dr Vishalakshi S230023
28Dr Pooja Mahajan 221023
29Dr. Jeetendra A. J.230023
30Dr. Siddhi Khot230023
31Dr. Mohasin Patel230023
32Dr. Shriram Murtugudde230023
33Dr. Shridevi Chavan230023
34Dr. Sachidanand Vangapatti101011

MAY WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 250025
2Dr. Ajit Rawal250025
3Dr. Kirankumar Mutnali250025
4Dr. Samrat Anandrao Patil250025
5Dr. Pallavi Kulkarni250025
6Dr. Vishal Chougule250025
7Dr. Pradeep Dhavale250025
8Dr. Amit A Masule241025
9Dr. Ismail Momin250025
10Dr. Amit Magadum250025
11Dr. Swapnil Patil 250025
12Dr. Sachin Ganeshwadi250025
13Dr. Duradundi Gurappa Gudasi250025
14Dr. Vidya Lokare250025
15Dr Sujata Bharamoji250025
16Dr. Abhijit Morale250025
17Dr Kuldeep Lokare250025
18Dr. Sachin R Shinde250025
19Dr.Mohan Naik250025
20Dr. Shaista Jamadar250025
21Dr. Samarjeet Gaikwad250025
22Dr. Abhijeet Baburao Patil241025
23D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
24Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
25Dr. Ashwini B Swami250025
26Dr Vishalakshi S250025
27Dr Pooja Mahajan 250025
28Dr. Jeetendra A. J.250025
29Dr. Siddhi Khot250025
30Dr. Mohasin Patel250025
31Dr. Shriram Murtugudde250025
32Dr. Shridevi Chavan250025
33Dr. Sachidanand Vangapatti205025

JUNE WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 261025
2Dr. Ajit Rawal262024
3Dr. Kirankumar Mutnali260125
4Dr. Samrat Anandrao Patil260026
5Dr. Pallavi Kulkarni260026
6Dr. Vishal Chougule260026
7Dr. Pradeep Dhavale260026
8Dr. Amit A Masule263023
9Dr. Ismail Momin260026
10Dr. Sachin Ganeshwadi5005
11Dr. Duradundi Gurappa Gudasi260026
12Dr. Vidya Lokare263023
13Dr Sujata Bharamoji260026
14Dr. Abhijit Morale260026
15Dr. Amit Magadum6006
16Dr Kuldeep Lokare261025
17Dr. Sachin R Shinde261025
18Dr.Mohan Naik260026
19Dr. Shaista Jamadar260026
20Dr. Samarjeet Gaikwad260026
21Dr. Abhijeet Baburao Patil260026
22D. Vivek Vishwas Solapurkar260026
23Dr. Shailesh Shekar Shetty260026
24Dr. Ashwini B Swami260026
25Dr Vishalakshi S261025
26Dr Pooja Mahajan 261025
27Dr. Jeetendra A. J.260026
28Dr. Swapnil Patil5005
29Dr. Siddhi Khot260026
30Dr. Mohasin Patel260026
31Dr. Shriram Murtugudde262024
32Dr. Shridevi Chavan260026
33Dr. Sachidanand Vangapatti260026
34Dr. Rajani Sunkad230023
35Dr. Mahesh Hiremath200020
36Dr. Savita Butali6006
37Dr. Kavyashree H. L6006

JULY WORKING DAYS 26

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 260026
2Dr. Ajit Rawal260026
3Dr. Kirankumar Mutnali6006
4Dr. Samrat Anandrao Patil260026
5Dr. Pallavi Kulkarni260026
6Dr. Vishal Chougule260026
7Dr. Pradeep Dhavale260026
8Dr. Amit A Masule260026
9Dr. Ismail Momin260026
10Dr. Sachin Ganeshwadi0000
11Dr. Duradundi Gurappa Gudasi242026
12Dr. Vidya Lokare242026
13Dr Sujata Bharamoji260026
14Dr. Abhijit Morale260026
15Dr Kuldeep Lokare260026
16Dr. Sachin R Shinde260026
17Dr.Mohan Naik260026
18Dr. Shaista Jamadar260026
19Dr. Samarjeet Gaikwad260026
20Dr. Abhijeet Baburao Patil260026
21D. Vivek Vishwas Solapurkar260026
22Dr. Shailesh Shekar Shetty260026
23Dr. Ashwini B Swami260026
24Dr Vishalakshi S260026
25Dr Pooja Mahajan 260026
26Dr. Jeetendra A. J.260026
27Dr. Siddhi Khot260026
28Dr. Mohasin Patel260026
29Dr. Shriram Murtugudde260026
30Dr. Shridevi Chavan260026
31Dr. Sachidanand Vangapatti260026
32Dr. Rajani Sunkad260026
33Dr. Mahesh Hiremath260026
34Dr. Savita Butali260026
35Dr. Kavyashree H. L260026
36Dr. Nalini C230023
37Dr. Shrishail Pujeri210021

AUGUST WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 241025
2Dr. Ajit Rawal214025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule196025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gurappa Gudasi214025
10Dr. Vidya Lokare169025
11Dr Sujata Bharamoji241025
12Dr. Abhijit Morale1312025
13Dr Kuldeep Lokare223025
14Dr. Sachin R Shinde232025
15Dr.Mohan Naik241025
16Dr. Shaista Jamadar250025
17Dr. Samarjeet Gaikwad250025
18Dr. Abhijeet Baburao Patil196025
19D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
20Dr. Shailesh Shekar Shetty250025
21Dr. Ashwini B Swami196025
22Dr Vishalakshi S232025
23Dr Pooja Mahajan 241025
24Dr. Jeetendra A. J.250025
25Dr. Siddhi Khot241025
26Dr. Mohasin Patel241025
27Dr. Shriram Murtugudde232025
28Dr. Shridevi Chavan250025
29Dr. Sachidanand Vangapatti241025
30Dr. Rajani Sunkad250025
31Dr. Mahesh Hiremath250025
32Dr. Savita Butali250025
33Dr. Kavyashree H. L250025
34Dr. Nalini C241025
35Dr. Shrishail Pujeri241025
36Dr. Ashok Nanjanagoudar250025

SEPTEMBER WORKING DAYS 25

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Basavaraj Ganti 241025
2Dr. Ajit Rawal223025
3Dr. Samrat Anandrao Patil250025
4Dr. Pallavi Kulkarni250025
5Dr. Vishal Chougule250025
6Dr. Pradeep Dhavale250025
7Dr. Amit A Masule250025
8Dr. Ismail Momin250025
9Dr. Duradundi Gurappa Gudasi232025
10Dr. Vidya Lokare241025
11Dr Sujata Bharamoji250025
12Dr. Abhijit Morale250025
13Dr Kuldeep Lokare250025
14Dr. Sachin R Shinde250025
15Dr.Mohan Naik250025
16Dr. Shaista Jamadar250025
17Dr. Samarjeet Gaikwad250025
18Dr. Abhijeet Baburao Patil250025
19D. Vivek Vishwas Solapurkar250025
20Dr. Shailesh Shekar Shetty232025
21Dr. Ashwini B Swami250025
22Dr Vishalakshi S241025
23Dr Pooja Mahajan 241025
24Dr. Jeetendra A. J.250025
25Dr. Siddhi Khot250025
26Dr. Mohasin Patel250025
27Dr. Shriram Murtugudde250025
28Dr. Shridevi Chavan250025
29Dr. Sachidanand Vangapatti241025
30Dr. Mahesh Hiremath250025
31Dr. Savita Butali250025
32Dr. Nalini C250025
33Dr. Shrishail Pujeri205025
34Dr. Ashok Nanjanagoudar1510025