Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

9448454305

TEACHING STAFF ATTENDANCE OCTOBER 2023

TEACHING STAFF ATTENDANCE OCTOBER 2023

TOTAL WORKING DAYS 22

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri220022
2Dr Basavaraj Ganti 184022
3Dr. Ajit Rawal184022
4Dr. Samrat Anandrao Patil220022
5Dr. Pallavi Kulkarni022022
6Dr. Pradeep Dhavale220022
7Dr. Vishal Chougule220022
8Dr. Amit A Masule220022
9Dr. Ashok Nanjanagoudar220022
10Dr Ramgonda Patil220022
11Dr Vandana Kulkarni211022
12Dr. Duradundi Gudasi202022
13Dr. Vidya Lokare220022
14Dr. Abhijeet Baburao Patil220022
15Dr. Savita Butali220022
16Dr Shivanand Patil220022
17Dr. Madhuri Bhosale211022
18Dr Deepali Koli220022
19Dr. Bhushan Chougule220022
20Dr Laxmi Pattan175022
21Dr Kuldeep Lokare139022
22Dr. Sachin R Shinde166022
23Dr. Shaista Jamadar220022
24Dr. Samarjeet Gaikwad220022
25D. Vivek Vishwas Solapurkar211022
26Dr. Shailesh Shekar Shetty184022
27Dr. Shridevi Chavan184022
28Dr. Akhila Sundar220022
29Dr Deepika P193022
30Dr Priya Nerli220022
31Dr Kumudini Patil193022
32Dr. Ashwini B Swami220022
33Dr Sumit Sannakki220022
34Dr. Mohasin Patel220022
35Dr. Shrishail Pujeri220022
36Dr Ashwini Awate220022
37Dr Malhari Suryavanshi211022
38Dr. Ajeet Koligudd220022
39Dr. Rubiya Peerzade220022
40Dr. Suma S. S.Joshi202022
41Mrs. Varsha Jadhav220022
42Dr. Daneshwari Gunari166022
43Dr. Pavan Lalsange202022
44Dr. Kavita Maitriaya220022
45Dr. Archana Shukla220022
46Dr. Prakash Kumbar220022
47Dr. Pratik Hosur220022
48Dr. Vidhyadhar Patil220022
49Dr. Chayya Huller193022
50Dr. Anil Petkar220022
51Dr. Datta Patil220022
52Dr. Pratibha Chougule211022
53Dr. Pooja Bhavi220022
54Dr. Vedashree Kalavade220022
55Dr. Pankaj Patil190019