Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

TEACHING STAFF ATTENDANCE NOVEMBER 2023

TEACHING STAFF ATTENDANCE NOVEMBER 2023

TOTAL WORKING DAYS 22

S.  NoName of Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Dr Ramesh Konakeri192021
2Dr Basavaraj Ganti131014
3Dr. Ajit Rawal1011021
4Dr. Pallavi Kulkarni021021
5Dr. Samrat Anandrao Patil201021
6Dr. Vishal Chougule201021
7Dr. Pradeep Dhavale210021
8Dr. Amit A Masule201021
9Dr Ramgonda Patil192021
10Dr. Ashok Nanjanagoudar210021
11Dr Vandana Kulkarni210021
12Dr. Madhuri Bhosale150621
13Dr. Pratibha Chougule201021
14Dr. Duradundi Gudasi192021
15Dr. Vedashree Kalawade210021
16Dr. Savita Jadhav3003
17Dr. Vidya Lokare210021
18Dr. Savita Butali210021
19Dr Shivanand Patil210021
20Dr Abhijit Patil210021
21Dr. Shridevi Chavan210021
22Dr Deepali Koli210021
23Dr Laxmi Pattan183021
24Dr Bhushan Chougule210021
25Dr. Anil Petkar210021
26Dr Prakash Kumbar181221
27Dr. Archana Shukla192021
28Dr. Pratik Hosur201021
29Dr. Vidhyadhar Patil192021
30Dr. Chayya Huller201021
31Dr. Shaista Jamadar021021
32Dr. Kavita Maitriaya201021
33Dr. Samarjeet Gaikwad210021
34Dr. Shailesh Shekar Shetty210021
35D. Vivek Vishwas Solapurkar201021
36Dr Priya Nerli201021
37Dr Shrishail Pujeri210021
38Dr Kumudini Patil201021
39Dr. Ashwini B Swami210021
40Dr Deepika P156021
41Dr. Akhila Sundar210021
42Dr Sumit Sannakki210021
43Dr. Ajeet Koligudd210021
44Dr Ashwini Awate210021
45Dr Malhari Suryavanshi192021
46Dr. Rubiya Peerzade210021
47Dr. Suma S. S.Joshi174021
48Dr. Mohasin Patel210021
49Dr. Daneshwari Gunari165021
50Dr. Pavan Lalsange183021
51Dr. Datta Patil210021
52Dr. Pooja Bhavi210021
53Dr. Pankaj Patil201021
54Dr. Roopali Hajare4004
55Dr. Ashwini Jeerankalagi601218
56Mrs. Varsha Jadhav174021