Shree Gomatesh education Society's

Dr. N. A. Magadum Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre

TQ: CHIKKODI

ANKALI - 591213

DIST: BELAGAVI

Recognized by RGHUS, Bengaluru & Govt of Karnataka Affiliated to NCISM, New Delhi

(08338) 254205

NT ATTENDANCE OF JANUARY 2024

NT ATTENDANCE OF JANUARY 2024

TOTAL WORKING DAYS 26

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Yakub Tambat260026
2Mr. Satish Jadhav242026
3Mr. Sunil Janaj260026
4Mr. Shivaraj Magadum260026
5Mr. Bahubali Bhanaj260026
6Miss. Minaj Shiledar260026
7Mrs. Rekha Patil260026
8Miss. Supriya Umarani260026
9Mr. Shankar Banakare260026
10Miss. Pratiksha Kamble260026
11Mr. Raju Kudache260026
12Mr. Sanjay Lattimaradi260026
13Mr. Suryakant Bakare260026
14Mr. Ravikumar Asangi260026
15Mr. Sanju Jakate260026
16Mr.Raju Bhosale260026
17Mr. Ashok Kenchannavar260026
18Mr. Parashuram Vajire260026
19Mrs. Roopa Killikat260026
20Mrs Deepa Kamble260026
21Mrs. Ranjeeta Sanadi260026
22Mrs. Mahadevi Sanadi260026
23Mrs. Sushila Parit260026
24Mr. Santosh Koli260026
25Mrs. Rajashree Khokke260026
26Mr. Murugesh Mathapati260026
27Mr. Yuvaraj Khavatkoppa260026
28Mr. Shrishail Kontevvagol260026
29Mr. Virupakshi Bubanale260026
30Mr. Shivaji Kitture260026
31Mr. Ramesh Band260026
32Mrs. Yellavva Belagali260026
33Mr. Deepak Jadhav260026
34Mr. Rohidas Kamble260026