Non Teaching Staff Attendance 2020

S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 27)
1Mr. Bahubali Chougule27
2Mr. Satish Jadhav27
3Mr. Yakub Tambat27
4Mrs. Rekha Patil27
5Miss. Naziya Shiledar27
6Mr.Raju Bhosale27
7Mr. Shankar Banakare27
8Mr. Parashuram Vajire27
9Mrs. Surekha Salunke27
10Mrs. Anita Swami27
11Mr. Shridhar Bhopale27
12Mr. Dundappa Kamble27
13Mr. Shankar Malagae27
14Mrs. Savitri Dhanapale27
15Mr. Dayanand Kamate27
16Mr. Shrishail Kontevvagol27
17Mr. Mahaveer Kamble27
18Mr. Raju Kudache27
19Mrs. Mahadevi Sanadi27
20Mrs Sarojini Kamble27
21Mr. Babu Sanadi27
22Mr. Sunil Janaj27
23Mr. Bahubali Bhanaj27
24Mr. Sanjay Lattimaradi27
25Mr. Sachin Janaj27
26Mr. Gajanan Magadum27
27Mr. Siddeshwar Kurane27
28Mr. Vijay Yadav27
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 23)
1Mr. Bahubali Chougule23
2Mr. Satish Jadhav23
3Mr. Yakub Tambat23
4Mrs. Rekha Patil23
5Miss. Naziya Shiledar23
6Mr.Raju Bhosale23
7Mr. Shankar Banakare23
8Mr. Parashuram Vajire23
9Mrs. Surekha Salunke23
10Mrs. Anita Swami23
11Mr. Shridhar Bhopale23
12Mr. Dundappa Kamble23
13Mr. Shankar Malagae23
14Mrs. Savitri Dhanapale23
15Mr. Dayanand Kamate23
16Mr. Shrishail Kontevvagol23
17Mr. Mahaveer Kamble23
18Mr. Raju Kudache23
19Mrs. Mahadevi Sanadi23
20Mrs Sarojini Kamble23
21Mr. Babu Sanadi23
22Mr. Sunil Janaj23
23Mr. Bahubali Bhanaj23
24Mr. Sanjay Lattimaradi23
25Mr. Sachin Janaj23
26Mr. Gajanan Magadum23
27Mr. Siddeshwar Kurane23
28Mr. Vijay Yadav23
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 18)
1Mr. Bahubali Chougule18
2Mr. Satish Jadhav18
3Mr. Yakub Tambat18
4Mrs. Rekha Patil18
5Miss. Naziya Shiledar18
6Mr.Raju Bhosale18
7Mr. Shankar Banakare18
8Mr. Parashuram Vajire18
9Mrs. Surekha Salunke18
10Mrs. Anita Swami18
11Mr. Shridhar Bhopale18
12Mr. Dundappa Kamble18
13Mr. Shankar Malagae18
14Mrs. Savitri Dhanapale18
15Mr. Dayanand Kamate18
16Mr. Shrishail Kontevvagol18
17Mr. Mahaveer Kamble18
18Mr. Raju Kudache18
19Mrs. Mahadevi Sanadi18
20Mrs Sarojini Kamble18
21Mr. Babu Sanadi18
22Mr. Sunil Janaj18
23Mr. Bahubali Bhanaj18
24Mr. Sanjay Lattimaradi18
25Mr. Sachin Janaj18
26Mr. Gajanan Magadum18
27Mr. Siddeshwar Kurane18
28Mr. Vijay Yadav18
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 26)
1Mr. Bahubali Chougule26
2Mr. Satish Jadhav26
3Mr. Yakub Tambat26
4Mrs. Rekha Patil26
5Miss. Naziya Shiledar26
6Mr.Raju Bhosale26
7Mr. Shankar Banakare26
8Mr. Parashuram Vajire26
9Mrs. Surekha Salunke26
10Mrs. Anita Swami26
11Mr. Shridhar Bhopale26
12Mr. Dundappa Kamble26
13Mr. Shankar Malagae26
14Mrs. Savitri Dhanapale26
15Mr. Dayanand Kamate26
16Mr. Shrishail Kontevvagol26
17Mr. Mahaveer Kamble26
18Mr. Raju Kudache26
19Mrs. Mahadevi Sanadi26
20Mrs Sarojini Kamble26
21Mr. Babu Sanadi26
22Mr. Sunil Janaj26
23Mr. Bahubali Bhanaj26
24Mr. Sanjay Lattimaradi26
25Mr. Sachin Janaj26
26Mr. Gajanan Magadum26
27Mr. Siddeshwar Kurane26
28Mr. Vijay Yadav26
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 26)
1Mr. Bahubali Chougule26
2Mr. Satish Jadhav26
3Mr. Yakub Tambat26
4Mrs. Rekha Patil26
5Miss. Naziya Shiledar26
6Mr.Raju Bhosale26
7Mr. Shankar Banakare26
8Mr. Parashuram Vajire26
9Mrs. Surekha Salunke26
10Mrs. Anita Swami26
11Mr. Shridhar Bhopale26
12Mr. Dundappa Kamble26
13Mr. Shankar Malagae26
14Mrs. Savitri Dhanapale26
15Mr. Dayanand Kamate26
16Mr. Shrishail Kontevvagol26
17Mr. Mahaveer Kamble26
18Mr. Raju Kudache26
19Mrs. Mahadevi Sanadi26
20Mrs Sarojini Kamble26
21Mr. Babu Sanadi26
22Mr. Sunil Janaj26
23Mr. Bahubali Bhanaj26
24Mr. Sanjay Lattimaradi26
25Mr. Sachin Janaj26
26Mr. Gajanan Magadum26
27Mr. Siddeshwar Kurane26
28Mr. Vijay Yadav26
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 26)
1Mr. Bahubali Chougule26
2Mr. Satish Jadhav26
3Mr. Yakub Tambat26
4Mrs. Rekha Patil26
5Miss. Naziya Shiledar26
6Mr.Raju Bhosale26
7Mr. Shankar Banakare26
8Mr. Parashuram Vajire26
9Mrs. Surekha Salunke26
10Mrs. Anita Swami26
11Mr. Shridhar Bhopale26
12Mr. Dundappa Kamble26
13Mr. Shankar Malagae26
14Mrs. Savitri Dhanapale26
15Mr. Dayanand Kamate26
16Mr. Shrishail Kontevvagol26
17Mr. Mahaveer Kamble26
18Mr. Raju Kudache26
19Mrs. Mahadevi Sanadi26
20Mrs Sarojini Kamble26
21Mr. Babu Sanadi26
22Mr. Sunil Janaj26
23Mr. Bahubali Bhanaj26
24Mr. Sanjay Lattimaradi26
25Mr. Sachin Janaj26
26Mr. Gajanan Magadum26
27Mr. Siddeshwar Kurane26
28Mr. Vijay Yadav26
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 27)
1Mr. Bahubali Chougule27
2Mr. Satish Jadhav27
3Mr. Yakub Tambat27
4Mrs. Rekha Patil27
5Miss. Naziya Shiledar27
6Mr.Raju Bhosale27
7Mr. Shankar Banakare27
8Mr. Parashuram Vajire27
9Mrs. Surekha Salunke27
10Mrs. Anita Swami27
11Mr. Shridhar Bhopale27
12Mr. Dundappa Kamble27
13Mr. Shankar Malagae27
14Mrs. Savitri Dhanapale27
15Mr. Dayanand Kamate27
16Mr. Shrishail Kontevvagol27
17Mr. Mahaveer Kamble27
18Mr. Raju Kudache27
19Mrs. Mahadevi Sanadi27
20Mrs Sarojini Kamble27
21Mr. Babu Sanadi27
22Mr. Sunil Janaj27
23Mr. Bahubali Bhanaj27
24Mr. Sanjay Lattimaradi27
25Mr. Sachin Janaj27
26Mr. Gajanan Magadum27
27Mr. Siddeshwar Kurane27
28Mr. Vijay Yadav27
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 23)
1Mr. Bahubali Chougule23
2Mr. Satish Jadhav23
3Mr. Yakub Tambat23
4Mrs. Rekha Patil23
5Miss. Naziya Shiledar23
6Mr.Raju Bhosale23
7Mr. Shankar Banakare23
8Mr. Parashuram Vajire23
9Mrs. Surekha Salunke23
10Mrs. Anita Swami23
11Mr. Shridhar Bhopale23
12Mr. Dundappa Kamble23
13Mr. Shankar Malagae23
14Mrs. Savitri Dhanapale23
15Mr. Dayanand Kamate23
16Mr. Shrishail Kontevvagol23
17Mr. Mahaveer Kamble23
18Mr. Raju Kudache23
19Mrs. Mahadevi Sanadi23
20Mrs Sarojini Kamble23
21Mr. Babu Sanadi23
22Mr. Sunil Janaj23
23Mr. Bahubali Bhanaj23
24Mr. Sanjay Lattimaradi23
25Mr. Sachin Janaj23
26Mr. Gajanan Magadum23
27Mr. Siddeshwar Kurane23
28Mr. Vijay Yadav23
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 25)
1Mr. Bahubali Chougule25
2Mr. Satish Jadhav25
3Mr. Yakub Tambat25
4Mrs. Rekha Patil25
5Miss. Naziya Shiledar25
6Mr.Raju Bhosale25
7Mr. Shankar Banakare25
8Mr. Parashuram Vajire25
9Mrs. Surekha Salunke25
10Mrs. Anita Swami25
11Mr. Shridhar Bhopale25
12Mr. Dundappa Kamble25
13Mr. Shankar Malagae25
14Mrs. Savitri Dhanapale25
15Mr. Dayanand Kamate25
16Mr. Shrishail Kontevvagol25
17Mr. Mahaveer Kamble25
18Mr. Raju Kudache25
19Mrs. Mahadevi Sanadi25
20Mrs Sarojini Kamble25
21Mr. Babu Sanadi25
22Mr. Sunil Janaj25
23Mr. Bahubali Bhanaj25
24Mr. Sanjay Lattimaradi25
25Mr. Sachin Janaj25
26Mr. Gajanan Magadum25
27Mr. Siddeshwar Kurane25
28Mr. Vijay Yadav25
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 24)
1Mr. Bahubali Chougule24
2Mr. Satish Jadhav24
3Mr. Yakub Tambat24
4Mrs. Rekha Patil24
5Miss. Naziya Shiledar24
6Mr.Raju Bhosale24
7Mr. Shankar Banakare24
8Mr. Parashuram Vajire24
9Mrs. Surekha Salunke24
10Mrs. Anita Swami24
11Mr. Shridhar Bhopale24
12Mr. Dundappa Kamble24
13Mr. Shankar Malagae24
14Mrs. Savitri Dhanapale24
15Mr. Dayanand Kamate24
16Mr. Shrishail Kontevvagol24
17Mr. Mahaveer Kamble24
18Mr. Raju Kudache24
19Mrs. Mahadevi Sanadi24
20Mrs Sarojini Kamble24
21Mr. Babu Sanadi24
22Mr. Sunil Janaj24
23Mr. Bahubali Bhanaj24
24Mr. Sanjay Lattimaradi24
25Mr. Sachin Janaj24
26Mr. Gajanan Magadum24
27Mr. Siddeshwar Kurane24
28Mr. Vijay Yadav24
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 23)
1Mr. Bahubali Chougule23
2Mr. Satish Jadhav23
3Mr. Yakub Tambat23
4Mrs. Rekha Patil23
5Miss. Naziya Shiledar23
6Mr.Raju Bhosale23
7Mr. Shankar Banakare23
8Mr. Parashuram Vajire23
9Mrs. Surekha Salunke23
10Mrs. Anita Swami23
11Mr. Shridhar Bhopale23
12Mr. Dundappa Kamble23
13Mr. Shankar Malagae23
14Mrs. Savitri Dhanapale23
15Mr. Dayanand Kamate23
16Mr. Shrishail Kontevvagol23
17Mr. Mahaveer Kamble23
18Mr. Raju Kudache23
19Mrs. Mahadevi Sanadi23
20Mrs Sarojini Kamble23
21Mr. Babu Sanadi23
22Mr. Sunil Janaj23
23Mr. Bahubali Bhanaj23
24Mr. Sanjay Lattimaradi23
25Mr. Sachin Janaj23
26Mr. Gajanan Magadum23
27Mr. Siddeshwar Kurane23
28Mr. Vijay Yadav23
S.
No 
Name of Non Teaching Staff(Working Days 26)
1Mr. Bahubali Chougule26
2Mr. Satish Jadhav26
3Mr. Yakub Tambat26
4Mrs. Rekha Patil26
5Miss. Naziya Shiledar26
6Mr.Raju Bhosale26
7Mr. Shankar Banakare26
8Mr. Parashuram Vajire26
9Mrs. Surekha Salunke26
10Mrs. Anita Swami26
11Mr. Shridhar Bhopale26
12Mr. Dundappa Kamble26
13Mr. Shankar Malagae26
14Mrs. Savitri Dhanapale26
15Mr. Dayanand Kamate26
16Mr. Shrishail Kontevvagol26
17Mr. Mahaveer Kamble26
18Mr. Raju Kudache26
19Mrs. Mahadevi Sanadi26
20Mrs Sarojini Kamble26
21Mr. Babu Sanadi26
22Mr. Sunil Janaj26
23Mr. Bahubali Bhanaj26
24Mr. Sanjay Lattimaradi26
25Mr. Sachin Janaj26
26Mr. Gajanan Magadum26
27Mr. Siddeshwar Kurane26
28Mr. Vijay Yadav26

Non Teaching Staff Attendance 2021

JANUARY WORKING DAYS 25

S.
No 
Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Bahubali Chougule250025
2Mr. Satish Jadhav250025
3Mr. Yakub Tambat250025
4Mrs. Rekha Patil250025
5Miss. Naziya Shiledar250025
6Mr.Raju Bhosale250025
7Mr. Shankar Banakare250025
8Mr. Parashuram Vajire250025
9Mrs. Surekha Salunke250025
10Mrs. Anita Swami250025
11Mr. Shridhar Bhopale250025
12Mr. Dundappa Kamble250025
13Mr. Shankar Malagae250025
14Mrs. Savitri Dhanapale250025
15Mr. Dayanand Kamate250025
16Mr. Shrishail Kontevvagol250025
17Mr. Mahaveer Kamble250025
18Mr. Raju Kudache250025
19Mrs. Mahadevi Sanadi250025
20Mrs Sarojini Kamble250025
21Mr. Babu Sanadi250025
22Mr. Sunil Janaj250025
23Mr. Bahubali Bhanaj250025
24Mr. Sanjay Lattimaradi250025
25Mr. Sachin Janaj250025
26Mr. Gajanan Magadum250025
27Mr. Siddeshwar Kurane250025
28Mr. Vijay Yadav250025

FEBRUARY WORKING DAYS 24

S.
No 
Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Bahubali Chougule240024
2Mr. Satish Jadhav213024
3Mr. Yakub Tambat240024
4Mrs. Rekha Patil240024
5Miss. Naziya Shiledar222024
6Mr.Raju Bhosale240024
7Mr. Shankar Banakare240024
8Mr. Parashuram Vajire231024
9Mrs. Surekha Salunke240024
10Mrs. Anita Swami240024
11Mr. Shridhar Bhopale240024
12Mr. Dundappa Kamble240024
13Mr. Shankar Malagae240024
14Mrs. Savitri Dhanapale240024
15Mr. Dayanand Kamate240024
16Mr. Shrishail Kontevvagol240024
17Mr. Mahaveer Kamble240024
18Mr. Raju Kudache240024
19Mrs. Mahadevi Sanadi240024
20Mrs Sarojini Kamble240024
21Mr. Babu Sanadi240024
22Mr. Sunil Janaj222024
23Mr. Bahubali Bhanaj231024
24Mr. Sanjay Lattimaradi240024
25Mr. Sachin Janaj222024
26Mr. Gajanan Magadum240024
27Mr. Siddeshwar Kurane240024
28Mr. Vijay Yadav240024

MARCH WORKING DAYS 26

S.
No 
Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Satish Jadhav260026
2Mr. Bahubali Chougule260026
3Mr. Sunil Janaj260026
4Miss. Naziya Shiledar260026
5Mr. Yakub Tambat260026
6Mrs. Rekha Patil260026
7Mr. Bahubali Bhanaj260026
8Miss. Supriya Umarani260026
9Mr. Shankar Banakare260026
10Mr. Raju Kudache260026
11Mr. Sanjay Lattimaradi260026
12Mr. Shridhar Bhopale260026
13Mr. Sachin Janaj260026
14Mr. Shankar Malagae260026
15Mr. Mahaveer Kamble260026
16Mr. Parashuram Vajire260026
17Mrs Sarojini Kamble260026
18Mr. Gajanan Magadum260026
19Mr. Siddeshwar Kurane260026
20Mr. Vijay Yadav260026
21Mrs. Mahadevi Sanadi260026
22Mrs. Surekha Salunke260026
23Mrs. Savitri Dhanapale260026
24Mr.Raju Bhosale260026
25Mr. Babu Sanadi260026
26Mr. Dayanand Kamate260026
27Mr. Dayanand Kamate260026
28Mr. Lagamanna Yadravi260026

APRIL WORKING DAYS 23

S.
No 
Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Bahubali Chougule230023
2Mr. Satish Jadhav230023
3Mr. Yakub Tambat230023
4Mrs. Rekha Patil230023
5Miss. Naziya Shiledar230023
6Mr.Raju Bhosale230023
7Mr. Shankar Banakare230023
8Mr. Parashuram Vajire230023
9Mrs. Surekha Salunke230023
10Mrs. Anita Swami230023
11Mr. Shridhar Bhopale230023
12Mr. Dundappa Kamble230023
13Mr. Shankar Malagae230023
14Mrs. Savitri Dhanapale230023
15Mr. Dayanand Kamate230023
16Mr. Shrishail Kontevvagol230023
17Mr. Mahaveer Kamble230023
18Mr. Raju Kudache230023
19Mrs. Mahadevi Sanadi230023
20Mrs Sarojini Kamble230023
21Mr. Babu Sanadi230023
22Mr. Sunil Janaj230023
23Mr. Bahubali Bhanaj230023
24Mr. Sanjay Lattimaradi230023
25Mr. Sachin Janaj230023
26Mr. Gajanan Magadum230023
27Mr. Siddeshwar Kurane230023
28Mr. Vijay Yadav230023

MAY WORKING DAYS 25

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Satish Jadhav250025
2Mr. Sunil Janaj250025
3Miss. Naziya Shiledar250025
4Mr. Bahubali Bhanaj250025
5Miss. Minaj Shiledar250025
6Mr. Yakub Tambat250025
7Mrs. Rekha Patil250025
8Miss. Supriya Umarani250025
9Mr. Shankar Banakare250025
10Mr.Raju Bhosale250025
11Mr. Sanjay Lattimaradi250025
12Mr. Omkar Kakade250025
13Mr. Ravikumar Asangi250025
14Mr. Suresh Teli250025
15Mr. Sachin Janaj250025
16Mr. Shankar Malagae250025
17Mr. Mahaveer Kamble250025
18Mr. Parashuram Vajire250025
19Mrs Sarojini Kamble250025
20Mr. Koutuk Kamble250025
21Mr. Siddeshwar Kurane250025
22Mrs. Mahadevi Sanadi250025
23Mrs. Jyoti Pujeri250025
24Mrs. Ranjeeta Sanadi250025
25Mr. Raju Kudache250025
26Mr. Milind Malage250025
27Mr. Babu Sanadi250025
28Mr. Dayanand Kamate250025
29Mr. Shrishail Kontevvagol250025
30Mr. Virupakshi Bubanale250025
31Mr. Shivaji Kitture250025
32Mrs. Rukmini Ballari250025

JUNE WORKING DAYS 26

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Satish Jadhav261025
2Mr. Sunil Janaj262024
3Miss. Naziya Shiledar262024
4Mr. Bahubali Bhanaj262024
5Miss. Minaj Shiledar261025
6Mr. Yakub Tambat261025
7Mrs. Rekha Patil260026
8Miss. Supriya Umarani260026
9Mr. Shankar Banakare260026
10Mr.Raju Bhosale260026
11Mr. Sanjay Lattimaradi260026
12Mr. Omkar Kakade260026
13Mr. Ravikumar Asangi260026
14Mr. Suresh Teli260026
15Mr. Sachin Janaj260026
16Mr. Shankar Malagae260026
17Mr. Mahaveer Kamble261025
18Mr. Parashuram Vajire260026
19Mrs Sarojini Kamble260026
20Mr. Koutuk Kamble260026
21Mr. Siddeshwar Kurane260026
22Mrs. Mahadevi Sanadi260026
23Mrs. Jyoti Pujeri260026
24Mrs. Ranjeeta Sanadi260026
25Mr. Raju Kudache260026
26Mr. Milind Malage260026
27Mr. Babu Sanadi260026
28Mr. Dayanand Kamate260026
29Mr. Shrishail Kontevvagol260026
30Mr. Virupakshi Bubanale260026
31Mr. Shivaji Kitture260026
32Mrs. Rukmini Ballari260026

JULY WORKING DAYS 26

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Satish Jadhav260026
2Mr. Sunil Janaj260026
3Miss. Naziya Shiledar260026
4Mr. Bahubali Bhanaj260026
5Miss. Minaj Shiledar260026
6Mr. Yakub Tambat260026
7Mrs. Rekha Patil260026
8Miss. Supriya Umarani260026
9Mr. Shankar Banakare260026
10Mr.Raju Bhosale260026
11Mr. Sanjay Lattimaradi260026
12Mr. Omkar Kakade260026
13Mr. Ravikumar Asangi260026
14Mr. Suresh Teli260026
15Mr. Sachin Janaj260026
16Mr. Shankar Malagae260026
17Mr. Mahaveer Kamble260026
18Mr. Parashuram Vajire260026
19Mrs Sarojini Kamble260026
20Mr. Koutuk Kamble260026
21Mr. Siddeshwar Kurane260026
22Mrs. Mahadevi Sanadi260026
23Mrs. Jyoti Pujeri260026
24Mrs. Ranjeeta Sanadi260026
25Mr. Raju Kudache260026
26Mr. Milind Malage260026
27Mr. Babu Sanadi260026
28Mr. Dayanand Kamate260026
29Mr. Shrishail Kontevvagol260026
30Mr. Virupakshi Bubanale260026
31Mr. Shivaji Kitture260026
32Mrs. Rukmini Ballari260026

AUGUST WORKING DAYS 25

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Satish Jadhav250025
2Mr. Sunil Janaj250025
3Miss. Naziya Shiledar250025
4Mr. Bahubali Bhanaj241025
5Miss. Minaj Shiledar250025
6Mr. Yakub Tambat250025
7Mrs. Rekha Patil250025
8Miss. Supriya Umarani250025
9Mr. Shankar Banakare250025
10Mr.Raju Bhosale250025
11Mr. Sanjay Lattimaradi250025
12Mr. Omkar Kakade250025
13Mr. Ravikumar Asangi250025
14Mr. Suresh Teli250025
15Mr. Sachin Janaj250025
16Mr. Shankar Malagae250025
17Mr. Mahaveer Kamble250025
18Mr. Parashuram Vajire250025
19Mrs Sarojini Kamble250025
20Mr. Koutuk Kamble250025
21Mr. Siddeshwar Kurane250025
22Mrs. Mahadevi Sanadi250025
23Mrs. Jyoti Pujeri250025
24Mrs. Ranjeeta Sanadi250025
25Mr. Raju Kudache250025
26Mr. Milind Malage250025
27Mr. Babu Sanadi250025
28Mr. Dayanand Kamate250025
29Mr. Shrishail Kontevvagol250025
30Mr. Virupakshi Bubanale250025
31Mr. Shivaji Kitture250025
32Mrs. Rukmini Ballari250025

SEPTEMBER WORKING DAYS 25

S. No Name of Non Teaching StaffPRESENTLEAVESABSENTTOTAL
1Mr. Satish Jadhav250025
2Mr. Sunil Janaj250025
3Miss. Naziya Shiledar250025
4Mr. Bahubali Bhanaj250025
5Miss. Minaj Shiledar250025
6Mr. Yakub Tambat250025
7Mrs. Rekha Patil250025
8Miss. Supriya Umarani250025
9Mr. Shankar Banakare250025
10Mr.Raju Bhosale250025
11Mr. Sanjay Lattimaradi250025
12Mr. Omkar Kakade250025
13Mr. Ravikumar Asangi250025
14Mr. Suresh Teli250025
15Mr. Sachin Janaj250025
16Mr. Shankar Malagae250025
17Mr. Mahaveer Kamble250025
18Mr. Parashuram Vajire250025
19Mrs Sarojini Kamble250025
20Mr. Koutuk Kamble250025
21Mr. Siddeshwar Kurane250025
22Mrs. Mahadevi Sanadi250025
23Mrs. Jyoti Pujeri250025
24Mrs. Ranjeeta Sanadi250025
25Mr. Raju Kudache250025
26Mr. Milind Malage250025
27Mr. Babu Sanadi250025
28Mr. Dayanand Kamate250025
29Mr. Shrishail Kontevvagol250025
30Mr. Virupakshi Bubanale250025
31Mr. Shivaji Kitture250025
32Mrs. Rukmini Ballari250025